EBIHOLWA 4

1Nae Peetero nende Yowaana nibali nibasilomalomaanga nende abandu, abalaamisi nende omuhulundu w'enyumba ya Nasae, alala nende Abasadukaayo baboolaho, 2nibanyoleere olwohuba Peetero nende Yowaana bali nibekesaanga abandu handi nibayalaanga bati Yesu yasyuuha mu bafu. 3Mani beecha babadiira, nae olwohuba obwire bwali bwiirire, baabata mu mboyero ohwoola lubwahya. 4Nae abandu bangi abawulira emboosi chaabwe bafukiirira; mani obuungi bw'abasaacha bafukiirira bwoola aambi elifu chitaanu (5000). 5Nibwahya, abatuki baabwe nende abahuluundu beenjia alala nende abekesa ba malako ka Musa beecha bebuusira mu Yerusaalemu. 6Anasi omulaamisi muhuluundu mweene, nende Kayaafa nende Yowaana nende Alekisaanda, alala nende abo boosi abali abenyumba y'omulaamisi muhuluundu mweene bosi beecha bebuusira mu Yerusaalemu. 7Mani nibamala ohweemesa Peetero nende Yowaana akati-kaati waabwe, beecha baabateeba bati, “Bunyala siina, kose mu liita siina limuholeeremo sino?” 8Nae Peetero, niyali yechusiibwe Mwooyo Mwolerefu, yakobolamo nababoolera ati, “Eng'we abatuki alala nende abahuluundu babandu, 9nimuli ohututeeba olwaleero ebidiira hu siholwa silayi siholeerwe omulema wuno, handi nende obunyala buwoniisye omusaacha wuno, 10mweesi-mwesi muhoyeere ohusimanya, alala nende abandu ba Yisirayiri boosi muti, omusaacha anyalire ohweema bulai mu moni weng'we hulw'eliita lya Yesu Kristo Omunasareeti, oyo yimwahomerera, yi Nasae yasyuhisa ohutula mu bafu. 11Lino nilyo ekina li eng'we mwahaya, nae nilyo elyeholere ehuluundu mu muse. 12Handi obuwonia sibuli mu muundu wundi yeesi, olwohuba abulao eliita liindi hu syaalo syoosi elyabeereswa abandu lihuhoyeere ohuwonisibwamo.” 13Bulaanu, abesiina nibabona obwomiifu bwa Peetero nende Yowaana, handi nibabona bati bali abandu babuli ludaalo busa, abali batasomaho, beecha bawuka muno. Mani beecha bamanya bati, abandu bano balichiingi nende Yesu. 14Nae nibabona omusaacha owali awonisibwe niyeemere aambi nende Peetero nende Yowaana, bahaywa esiindi syoosi esyohuboola nibabayingania. 15Nae nibali nibamalire ohuboolera Peetero nende Yowaana ohutula erwaanyi w'esiina, bachaaka ohuteebana abeene-na-beene, 16nibaboola bati, “Abasacha bano hunabahole hutye? Olwohuba buli muundu yeesi mu Yerusaalemu asimanyire ati, abasaacha bano baholere esyamayia sihoongo muno handi sihunyala ohusiyingania. 17Nae ohubona huti esiindu sino sitemeeda ohumanyihana mu baandu, leha hubahuutire obutalomalomaho handi eyiri omuundu yeesi mu liita lino.” 18Mani beecha balaanga Peetero nende Yowaana ohwingira mu siina, mani baabahuutira obutalomalomaho oba obuteekesaho kata handi mu liita lya Yesu. 19Nae Peetero nende Yowaana babakobolamo nibaboola bati, “Eng'we abeene muheengeo esihoyera ohuhola mu moni wa Nasae, ohuwulira eby'abandu oba ohuwulira ebya Nasae. 20Olwohuba efwe huli nende ohulomaloma bihwabona nende bihwawulira.” 21Mani ab'esiina nibamala ohwemeeda ohubatihirisa muno, olwohutya abandu, beecha baabaleha bawaao, olwohuba sibafuna engeri yoosi eyohubasaandiamo. Olwohuba abandu boosi bali bakinia Nasae hulw'ebiindu byali nibiholehaane. 22Olwohuba omusaacha wali nawonisiibwe yali abita emyaaka amahumi kane ech'obuhuluundu. 23Nibamala ohubalehuula bati, Peetero nende Yowaana bakobola eyiri basyaabwe mani bababoolera ebiindu byoosi bi Abalaamisi bahuluundu nende abahuluundu beenjia bababoolera. 24Mani nibawulira sino, boosi bebuusa alala bekongooya Nasae nibaboola bati, “Omwaami w'obunyala bwoosi, owaloonga Ekulu nende esyaalo, alala nende enyaanja nende abindu bibirimo byoosi, 25hale walomalomaanga mu Mwooyo Mwolerefu nobitira mu kuuka yeefwe Daudi omuhalaabani wao noboola oti, ‘Lwasiina Abateende bali nende obwaalaba, handi abandu bandi babaasa ebiindu bitaalimo amahulundu? 26Abatuki b'esyaalo betekeehe, handi abemirisi b'abandu bebuusire alala, ohuyingania Omwaami nende Kristo wae’ -- 27olwohuba mubwadyeri bweene, abandu boosi mu siko sihoongo sino, alala nende Herode nende Pootio Pilaato, nende Abateende alala nende abandu Bayisirayiri, bali nibahaya omuhalaabani wao mwolerefu Yesu, yi ewe omweene wadoola mani wabahaho amafuta, 28ohuhola buli siindu si muhono kwao alala nende endekeha yao koti lubyali nibitekeehe ohuholehana. 29Nae bulaanu, Omwaami, tingaala obone bulai ohutihirisa hwaabwe huno, mani oberese efwe abahalaabani bao obunyala bw'ohulomaloma emboosi chao nende obwomiifu bwoosi koti lubwaaka, 30mani naawe weemeo okololeenge omuhono kuwonienge, mani obulolero bungi alala nende ebiwukisa biingi biholebwe ohubitira mu liita lyomuhalaabani wao mwolerefu Yesu.” 31Mani nibali nibahamala ohwekongooya, esifwo esyo sibali nibebusiiremo alala syeecha syateengereha busa; mani boosi beecha beechusibwa Mwooyo Mwolerefu mani bamala balomaloma emboosi ya Nasae nende obwomiifu. 32Bulaanu, omukanda kw'abandu bali nibafukiirire mu Yesu Kristo, beecha baaba nende ebibaaso bilala, handi nende omwooyo mulala, mani abulao omuundu yeesi owabolaanga ati, esiindi syoosi siyabechaanga naali nasyo syalichiingi esyae yeeng'ene, nae boosi balichiingi abeene buli siindu alala. 33Mani Abatume beecha batusaanga obujulisi bwaabwe obudiira hu husyuuha hw'Omwaami Yesu, handi esisa siingi muno syabechaanga hubuli mulala. 34Siwaliwo omuundu yeesi mu beene abo owalichiingi nende siyekoomba ohuba nasyo daawe, olwohuba abandu bangi balichiingi bali nende amaloba kata amayumba, babikusaanga byoosi, mani bamala baleetaanga ebyalichiingi nibitulire muhukusa ohwo 35mani bamala babita mu makulu k'Abatume; mani baakabira buli otula koti luyalichiingi niyekoomba. 36Awo niwo yi Yosefu owali yakulihwa busa nende Abatume bati Bbarinabba (esyeekesa siti, Omusyaani muchuubi), Omuleefi, owamenya mu Saipuraasi, 37yeecha yaakusa omukunda kwali kwae, mani yaleeta eseende mani yachita mu makulu k'Abatume.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\