ABAKOLOSAYI 3

1Mani nimwasyuuhisibwa alala nende Kristo, daheenge mani ebiindu ebiri akulu, yi Kristo yaali, niyehaale hu muhono muluungi kwa Nasae. 2Mute ebibaaso byeeng'we hu biindu biri akulu, ataali hu biindu biri hu syaalo. 3Olwohuba mwamala ohufwa, mani obulamu bweeng'we bwamala ohukisibwa alala nende Kristo mu Nasae. 4Mani Kristo obulamu bwefwe naliicha, awo niwo yi mwesi mwaheechere alala nae mu luyaali. 5Mani sakira mwiitire alala esiindu syoosi esibalimo esy'esyaalo sino koti: obucheke, omufuto, obwekoombi, ohwekoomba ohuhola ebibi, nende obucheke bw'ediini, obuli koti ohwiinamiraanga emisaambwa. 6olwohuba ohweema hu biindu bino byoosi, obwaalaba bwa Nasae bucha ohwiicha. 7Hale wesi wakenderaanga mu biindu byeene bino, koti wali niwabimenyamo. 8Nae bulaanu mubyemaleho byoosi: etima, obwaalaba, ehali-hali, obumoonyi, nende enomanoma yiyemula ohutula mu munwa kwao. 9Mutabachananga abeene-na-beene, lumubona muti mwamala ohwefwaalula obulamu buhale alala nende ebiholwa byaabwo 10handi mwamala ohwefwaala obulamu buyaaha, obuli ohweyobululaanga mu humanya ebichiana nende efwaani y'omuloongi wabwo. 11Mani ano haba saanyala hubaao Omuyonaani nende Omuyudaaya, omuhebe nende otaali omuhebe, omutaanu, omwiiti w'abandu, omuwaambe, omuundu mulehuule, nae Kristo niye ebiindu byoosi, handi oli mu biindu byoosi. 12Mani mwefwaale, koti abadoole ba Nasae, aboolerefu, handi abaheerwa, esasaakisi, esisa, ohweyisa aasi, obuloonga, nende ohwesimiirisa, 13muhonyeenge abaasyeeng'we, omuundu wundi naali nende esiindu siyekanyiisa owaasye, nimulehaniraangamo; koti lu Mwaami yamala ohubaleheramo, mani eng'we mwesi muhoyeere ohuleheramo. 14Mani ohumeeda hu bino byoosi, mwefwaleenge ohudaha, nihwo ohuboya alala buli siindu nende esiroonyo sihoyeere. 15Mani muleheenge emireembe cha Kristo chifuka emyooyo cheeng'we, esihuluundu syeene simwalaangirwa ohuba mumubiri mulala. Mani muholaanga mwebasa. 16Leheenge Emboosi ya Kristo yimenyeenge olubeerera mweng'we mu bungi, yekesenge handi nimunenyana abeene-na-beene nende amakesi koosi, handi mwembeenge esabbuli nende enyembo nende enyembo ch'emyooyo alala nende ohwebasaanga muno Nasae, mu myooyo cheeng'we. 17Nabuli siindu simuholaanga, mu mboosi oba mu biholwa, holeenge buli siindu mu liita ly'Omwaami Yesu, nimumwebasiraangamo Nasae Seefwe. 18Abahasi, muticheenge abasaacha beeng'we, koti lusiri nisyo esihoyera abali mu Mwaami. 19Abasacha, mudaheenge abahasi beeng'we, handi mutabadiraanga nende obwaalaba. 20Abayere, muticheenge abebusi beeng'we mu buli siindu syoosi, olwohuba sino nisyo esisangaasa Omwaami. 21Abeebusi, mutasambisaanga abana beeng'we, bateengulwa omwooyo. 22Abaambe, wulirenge mu buli siindu syoosi, abaami beeng'we b'ohusyaalo huno, ataali nibababona busa, koti abasangaasa busa abandu, nae nende omwooyo mulala, nimutya Omwaami. 23Mutecheenge omwooyo hu buli siindu simunabechaanga nimuhola, koti abaholera abahalaabanira Omwaami ataali omuundu busa, 24nimumanyire muti Omwaami niye ochia ohubakabula omukabo kweeng'we koti omuheemba; Olwohuba muli ohuhalaabanira Omwaami Kristo. 25Olwohuba omuholi w'ebibi yeesi achia ohutuungwa hulw'ebibi byaaba niyaholaanga, mani yibulawo ohukwiira hwoosi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\