ABAGALATIA 6

1Basyaange, omuundu yeesi niyeecha yayingirwa nende esibi syoosi, eng'we ababa nimuli abalungifu, muhoyeere ohumukolola mu mwooyo muloonga. Mwebonereho abeene, awundi mwesi munyala mwoola ohuhemebwa. 2Honyeenge abaasyeng'we ohukiinga emikuku chaabwe, hu munyale ohwoseresa amalako ka Kristo. 3Olwohuba omuundu yeesi naaba niyebaasa ati alimo echamu, nae hane muhaya mweene, aaba ali ohwebacha omweene. 4Nae mulehe buli muundu omweene yehebere mu mulimo kwae, mani esiba nisikera niyewulira sibe nisiri mu mweene oyo yeng'ene ataali ohuba mu muundu waasye. 5Olwohuba buli muundu achia ohukiingaanga omukuku kwae omweene. 6Lehe oyo yeesi oba niyeekeswaho emboosi ya Nasae yoosi, akabane ebiindu bilai byoosi nende oyo oba niyeekesaanga emboosi eyo. 7Mutabachibwa daawe; Nasae haba saakachulwaanga, olwohuba buli siindu si muundu ataaka, nisyo syacha ohukesa. 8Olwohuba oyo yeesi oba nataakiraanga omubiri kwae omweene, aaba achia ohukesa ebibi bitula mu mubiri; nae oyo otaakira Mwooyo achia ohukesa obulamu butaakama. 9Mani mulehe hutajoong'a ohuholaanga ebilai, olwohuba esiha sihoyeere syeene nisyahoole hucha ohukesa, nihutawaamo omwooyo. 10Mani sakira koti luhusisiiri nende omukisa okwo, lehe huholereenge abandu boosi ebilai, handi ohuhirira elalira abo ababa nibali mu nyumba y'abandu bali nende efukiirira mu Kristo. 11Muboneho busa mani obuhoongo bw'enukuta chiindi ohubaandiikira nende omuhono kwaange kweene. 12Ni abo abadaha ohwewulirira mu mubiri abacha ohubayiikaanga muhebebwe, mbwe hu banyale ohutasaandisibwa hulw'omusalabba kwa Kristo. 13Olwohuba kata abo abahebebwanga, abeene sibanyalaanga hwoseresa amalako ka Musa koosi nae badaha eng'we muhebebwe hu banyale ohwewulirira busa mu mibiri cheeng'we. 14Nae ese haba sinyalaho kata nabudiidi ohwefumia hulwesiindu syoosi ohutusaho ohwefumisirya mu musalabba kw'Omwaami weefwe Yesu Kristo, okwanyala ohuhomerera esyaalo syoosi yindi handi syesi omweene ohuhomererwa eyiri esyaalo. 15Olwohuba kata haba sihuhebwa hwong'ene ohulimo amahulundu oba ohutahebwa hwong'ene ohulimo amahulundu, nae esihuluundu sihira ni ohuloongwa buyaaha. 16Emireembe nende esisa bibe hwaabo boosi abakendera mu lako lino, nende eyiri Yisirayiri yoosi eya Nasae. 17Mani ohweema hwaako koosi, lehe omuundu yeesi yaakame ohusaandyaanga; olwohuba ngiingire hu mubiri kwaange embala cha Yesu. 18Esisa sy'Omwaami weefwe Yesu Kristo sibe mu myooyo cheeng'we, basyaange. Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\