EBBARWA Y'ABAYIBBURANIYA 13

1Mwemeede ohudahana koti Abakurisito. 2Mutebiriraanga ohwakaanira abakeni mu madaala keeng'we. Olwohuba aliwo abandu bandi abahola batyo, mani bakaanira bamalaika nibataamanyire. 3Yichulisenge abandu bali mu mboye, koti mwahaba nimuli alala nabo mu mboye. Yichulisenge abamanani koti mwahaba nimusaandira alala nabo. 4Abandu boosi bahoyeere ohwiisa oluyaali mu bulamu bw'ohudeehisania. Abandu badehisania badahaneenge ataali ohutula erwaanyi w'ohudeehisania hwaabwe. Olwohuba Nasae achia ohuheengera abacheke nende abayirani omusango. 5Mweliinde mutaba nende obwekoombi bw'eseende, handi ebiindu bi muli ninabyo bibamaleenge. Olwohuba Nasae yaboola ati, “Siinjia hubaleha; siinjia hubajwaang'a.” 6Mani lehe hube abomiifu mani huboole huti, “Omwaami niye omuhoonyi wange, haba siinjia hutya. Omuundu anyala ohuholaho siindu siina?” 7Yichulise abemeresi beeng'we ababeekesa emboosi ya Nasae. Baaseho koti obulamu bwaabwe bwali, mani mulondakane nende efukiirira yaabwe. 8Yesu Kristo haba saakaluuhana, niye nasilala oyo, ekulo, lwaleero, nende endaalo choosi. 9Mutakanya enjekesa ngeni chikabuhaane chitaali echadyeeri chitabakosa ohutula hu ngira yadyeeri. Silayi emyooyo cheefwe ohunyoola amaani katula mu sisa sya Nasae ataali ohutula mu hwoseresa amalako kadiira hubyohulya akatahoonya kata abo abakaliinda. 10Huli nende alutaari yi balaamisi ba Nasae bomu yeema ly'Esiyudaaya batafukiirirwa ohuyiryaaho. 11Omulaamisi muhuluundu w'Esiyudaaya ayira amabaanga k'ebisolo mu Sifwo Sihiramo Obwolerefu, mani yakayaana koti esiyaanwa sy'ebibi; nae ebisolo byeene bisaambirwa erwaanyi w'eyeema. 12Sakira Yesu yesi yafwiira erwaanyi w'esiko, hwaanyale ohulabya abandu ohutula hu bibi byaabwe nende amabaanga kae keene. 13Mani sakira lehe hutule huchie yaali erwaanyi w'esifwo si bandu bamenyamo, huswaalire alala nae. 14Olwohuba hu syaalo huno hubulaho esiko siyiindira; ohutusaho hukoonya esiko sichia ohwiicha. 15Sakira lehe buli siha huwaanire Nasae esiyaanwa syeefwe sy'ohumufumia ohubitira mu Yesu Kristo, esiri koti esiyaanwa situla mu minwa chimutuumbula koti Omwaami. 16Mutebirira ohuholaanga esilai nende ohuhonyanaanga, olwohuba bino nibyo ebiyaanwa bisangaasa Nasae. 17Muwulireenge abemeresi beeng'we handi mubeseengemo oluyaali. Olwohuba nibo abaliinda obulamu bw'emyooyo cheeng'we nibatawuluuha, olwohuba bahoyeere ohutusa obujulisi eyiri Nasae obudiira hu buhalaabani bwaabwe. 18Mutwekongooyereenge eyiri Nasae buli siha. Olwohuba humanyire huti, huli nende ebibaaso bilai, handi hudaha ohuhola ebiindu bilai ebiha byoosi. 19Handi ndemeeda ohubekweeda muno endi, mundekongooyere eyiri Nasae anyale ohungalusa bwaangu yi muli. 20Mani lehe Nasae w'emireembe, owasyuuhisa Omwaami weefwe Yesu ohutula mu bafu, Yesu Omwaayi Muhuluundu w'amakoondi ohubitira mu makulu kae akomiisa elakano litaakama, 21ababeerese buli simudaha, hu munyale ohuhola ebiindu byadaha. Nasae oyo atuholeremo ebimusangaasa, nabitira mu Yesu Kristo. Nasae oyo ohoyeere ohubeereswa oluyaali endaalo choosi. Amiina. 22Basyaange mbekweeda mutekeerese nende ohwesimiirisa emboosi chino echibagumia emyooyo. Olwohuba ebbarwa yi mbandikiire yino haba sindeeyi muno. 23Mbeekesa mumanye muti, owasyeefwe Timoteo yamala ohulehuulwa ohutula mu mboye. Nae niyeecha bwaangu njia ohwiicha nae ohubabona. 24Mutuheesere abemeresi beeng'we nende abandu ba Nasae boosi. Abafukiiriri baasyeefwe bali mu Yitale bosi baabatumira amaheeso. 25Lehe esisa sya Nasae sibe naang'we mweesi. Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\