YOWAANA 15

1“Ese ndi omutuli kweene, nae Laata niye omulimi. 2Nabuli saga lyaange litaamaho esyaamo, alitusaho, handi nabuli saga lyaamaho ebyaamo, alihaliirira, hulinyale ohwaamaho ebyaamo biingi. 3Eng'we mwamala ohulabisibwa nende emboosi chindabalomalomeraanga. 4Mundoong'emo, syesi njia ohubadoong'amo. Koti busa lu saga litahanyala ohwaama esyaamo syoosi lyong'ene, ohwoola luliba nilidoong'ere hu mutuli kweene, kata mwesi simunyala ohuhola mutyo, nimutandoong'eremo. 5Ese nise omutuli kweene, eng'we muli busa amasaga kange. Oyo yeesi owundoong'amo, mani syesi ndamudoong'amo, oyo niye onyala ohwaamaho ebyaamo biingi muno, olwohuba ataali ese mweene, eng'we haba sisiriwo esiindu syoosi simunyala ohuhola. 6Omuundu yeesi natandoong'amo, aba achia ohulakaha-bulakaha koti esaga ly'omusaala mani amala yaalala busa; handi amasaga keecha kabuuswa alala, kasukunwa mu muliro, mani kamala kasaambwa. 7Nimundoong'amo busa, mani emboosi change chosi cheecha chabahayiramo, musabeenge esiindu syoosi simuba nimwekoomba, mani siba sichia ohubaholerwa sityo. 8Sino nisyo esikinia Laata, nimwaama ebyaamo biingi muno, handi mutyo nilwo lumuba mucha ohweekesa muti muli abeeki bange. 9Koti busa lu Laata yali niyandaha, lutyo nilwo syesi lumbadahireenge; mundoong'enge hu hudahana hwaange ohwo. 10Nimudiira amalako kange, muba mucha ohwebaanda mu hudahana hwange, koti busa lu syesi ndomiisa amalako ka Laata, mani ndadoong'a mu hudahana hwae. 11Mbalomalomeere ebiindu bino endyo, hu esangaalo lyaange linyale ohubabaamo, handi hu sangaalo ly'eng'we linyale ohuba eliichufu. 12“Elako lyaange lyeene nilyo lino mbwe, mudahaneenge abeene-na-beene, koti lu syesi mbadahireenge. 13Abulao omuundu yeesi oli nende ohudahana huhira huno mbwe, omuundu anyala ohufwiira abeecha bae busa. 14Eng'we muba abeecha bange nimuhola bimba nimbalagiire. 15Ese haba sisibalaanga busa abahalaabani, olwohuba omuhalaabani haba saamanya bi mweneengo wae byaaba naahola; nae ese mbalaangire abeecha, olwohuba ebyo byoosi bindawulira ohutula hu Laata, ndabeekesa mwabimanya. 16Eng'we haba sining'we abandoola daawe, nae ese niise owabadoola handi ndabalobola endi muche mwaame ebyaamo, handi endi ebyaamo by'eng'we bihoyeere ohuba ebyomiifu; hu bulaanu, esiindu syoosi simuba nimuchia ohusaba Laata mu liita lyaange, anyale ohusibabeeresa. 17Mbalagira ohudahanaanga abeene-na-beene. 18“Esyaalo nisibasyuula, manyeenge busa muti, esyo syamala ohusyuula ese hale nisitoola ohubasyuula. 19Muba muli abohusyaalo huno, esyaalo sino siba syahabeere sidaha abaasyo; nae olwohuba mbwe eng'we haba simuli abohusyaalo sino, handi ese ndabadoola ohubatusa hu syaalo sino, mani sakira esyaalo syabasyuula. 20Mwichuliseho emboosi yindababooleraho endi, ‘Omuhalaabani haba saahira omuliindi wae.’ Nibaboneresa ese, mani mwesi bacha ohubaboneresa; nibadiira emboosi change, baba bacha ohudiira echeeng'we chosi. 21Nae bacha ohubahola bino byoosi hu lwaange, olwohuba abo haba sibamanyire oyo owanduma daawe. 22Nimba niteecha ndabalomalomera, baba nibataali nende esibi; nae bulaanu haba sibali nende esy'huwosa hulw'ebibi byaabwe. 23Oyo yeesi owusyuula, aba asyuula nende Laata yesi. 24Nimba nitabaholeramo emirimo chi muundu yeesi yabaholera hoomo, haba sibahabeere nende esibi; nae bulaanu bamala ohubibona, handi baatusyuula fwembi, ese nende Laata. 25Sino syali esyohwoseresa abweene emboosi chandiikwa mu malako kaabwe chiti, ‘Baasyuula abula esifune.’ 26Nae Omukeraki niyaheeche, oyo yinja ohubatumira ohutula eyiri Laata, oyo handi oli Omwooyo w'obwadyeeri, otulira mu Laata, achia ohutusa obujulisi bwaange; 27handi eng'we mwesi muli abajulisi bange, olwohuba mubeere naange ohutula hu njaako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\