LUKA 5

1Olwoola, Yesu niyali yeemere hu lwaasi lw'enyaanja ye Genesareeti, abandu bangi beecha nibasindihana boole yali bawulire emboosi ya Nasae. 2Mani Yesu yeecha yabona amaato kabiri nikali hu lwaasi; nae abanaabi bali nibakatuliremo, nibali ohwosaanga enjero chaabwe. 3Yesu yengira mu lyaato lala, elya Simooni, yaamusaba asudyeho elyaato budiidi mu maachi ohutula hu lwaasi. Mani yeecha yachaaka ohweekesa abandu niyehaale mu lyaato omwo. 4Nae niyali niyakaame ohulomaloma, yaboolera Simooni ati, “Sudya elyaato ebusiba mani wiise enjero chao odiise eng'eni.” 5Nae Simooni yamukobolamo ati, “Omwaami, hunyahaane esiro syoosi nae haba sihufunireho esiindu syoosi! Nae olwohuba oboolere, njia ohwiisa enjero.” 6Mani nibamala ohuhola sino, badiisya eng'eni enyiingi muno; nae koti enjero chaabwe chali nichichaakire ohuhanuha, 7beecha baasakula nibalaanga abasyaabwe bali mu lyaato liindi beeche babahonyereho. Mani beecha beechusa amaato kabiri ako ohwoola lukali aambi ohusihama. 8Nae Simooni Peetero niyabona sino, yeecha yaakwa aasi mu makulu ka Yesu, naboola ati, “Eee Omwaami, ndehe, olwohuba ese ndi omuholi we bibi.” 9Olwohuba Simooni, alala nende abo boosi abali nae besinduha hulw'obuungi bw'eng'eni chibali badiisisye; 10handi nasilala batyo nilwo lu Yakobbo nende Yowaana, abasyaani ba Sebbedaayo abali nende Simooni Peetero bosi besinduha. Mani Yesu yaboolera Simooni ati, “Otatya; olwohuba ohuchaaka buti ochia ohuba owundeetera abandu.” 11Mani nibakoba, baleha awo buli siindu syoosi bamuloonda. 12Olwoola, Yesu niyali nasisiiri mu siko siindi, omusaacha wundi owali niyechulaho obulwae bw'amakere yamala yeecha yali; mani niyabona Yesu, yakwa yahubba aasi obweeni, mani yamwekweeda naboola ati, “Omwaami, nooba niweenya, onyala waandabya.” 13Mani Yesu yeecha yaakolola omuhono kwae, yaamudiiraho naboola ati, “ Nyenya; laba.” Mani abweene-na-bweene awo, ni obulwae bwa makere bumwamuhaho. 14Mani Yesu yeecha yamuhuutira obutabooleraho omuundu yeesi; nae yamuboolera ati, “cha weyekese eyiri omulaamisi, mani owaane esiyaanwa esy'ohuhulabya, koti lu Musa yalagira, sibe esilolero eyiri abandu.” 15Nae kata katyo, nilwo lu fuma yidiira hu Yesu yemeeda ohuhusasaana muno; mani ebidiyiha bya bandu bihoongo muno byeecha byamwebuusaho ohutekeeresa enjekesa yae alala nende ohuwonisibwa amadehere kaabwe. 16Nae Yesu yeecha yewiira yacha mu siparara mani yekongooya Nasae. 17Olwoola, hu ludaalo lundi, Yesu niyali nasomesaanga, waliwo Abafalisaayo nende Abeekesa b'Amalako ka Musa bali nibehaale aambi awo, nibatulire mu buli lukoongo lwe Galilaaya nende e Buyudaaya nende e Yerusaalemu; nae Yesu yali yechuuleho amaani ka Nasae kohuwonia obulwaae. 18Mani bone, abasaacha bandi bali baleetera hu sitaanda omusaacha wali yadataala, beecha bakoonya engeri y'ohumwiingisa bamwaalise mu moni wa Yesu. 19Nae nibatabona engeri yoosi yibanyala bamwiingisiramo, hulw'esidiyiha sya baandu siingi, beecha baniina hu sirama akulu; mani beekula eliina mu mategula bamwiisiramo aasi akati-kaati w'abandu naali hu sitaanda syae, bamuta mu moni wa Yesu. 20Mani Yesu niyabona efukiirira yaabwe, yaboola ati, “Wasyaange, ebibi byao bihuleheerwemo.” 21Nae Abekesa b'Amalako ka Musa nende Abafalisaayo beecha bachaaka ohweteeba nibaboola bati, “Ni wiina wuno olomaloma nafwoola Nasae? Ni wiina onyala ohuleheramo ebibi ohutusaho Nasae yeng'ene?” 22Nae Yesu niyamanya ohweteebanaho hwaabwe, yabakobolamo ati, “Lwasiina muli ohweteeba mu myooyo cheeng'we mutyo? 23Siina syeene esihira obwangu, ohuboola endi, ‘Ebibi byao bihuleheerwemo,’ kose ohuboola endi, ‘Siingira okeende’? 24Nae njia ohubeekesa mumanye muti Omwaana w'Omuundu ali nende obunyala hu syaalo obw'ohuleheramo ebibi” --mani yaboolera omusaacha wali yadataala oyo ati, “Huboolera endi, siingira, obukule esitaanda syao, mani ochie engo.” 25Mani abweene awo, yasingira yeema boosi nibabona, yaakiinga siyali akonereho, mani yacha engo, naafumia Nasae. 26Mani abandu boosi bawuka muno, bafumya Nasae nibechuule obuti, nibaboola bati, “Olwaleero hubweene ebiindu bihutabonaangaho.” 27Bino nibyawa, Yesu yeecha yaatula erwaanyi, mani yabona omutoosa w'omusolo olaangwa Leefi, niyehaale aambi nende enyumba yitooserwangamo omusolo; mani yamuboolera ati, “Noonde.” 28Mani Leefi yaleha buli siindu syoosi, mani yaasingira yaamuloonda. 29Mani Leefi yeecha yatekehera Yesu esidyaalo sihoongo muno mu nyumba yae; handi mu bandu bayalaanga, mwalimo omukanda muhoongo muno okw'abatoosa b'emisolo basye, alala nende abandu bandi bosi beehala nende Yesu hu meesa ohulya nae. 30Nae Abafalisaayo nende Abandiiki b'Amalako baabwe bekanyiirisira abeeki ba Yesu nibaboola bati, “Lwasiina eng'we mulya handi mwang'wa nende abatoosa b'omusolo nende abaholi be bibi?” 31Nae Yesu yabakobolamo ati, “Abandu balamu, haba sinibo abadaha omulesi, nae abalwaye nibo amudaha. 32Ese sindeecha ohulaanga abalungifu, nae abaholi be bibi banyale ohweyolobya.” 33Handi beecha baboolera Yesu bati, “Abeki ba Yowaana basiiba amahabi maangi muno handi bekongooya muno, kata nasilala nende abeeki b'Abafalisaayo, nae abawo nabo balya handi bang'wa busa.” 34Nae Yesu yababoolera ati, “Ewe onyala ohuhola abakeni bo hu sidyaalo sy'obugole baasiiba omugole musaacha nasisiiri nabo? 35Endaalo chicha ohwoola, omugole musaacha abatusibweho, mundaalo echo nimwo mubacha ohusiibira.” 36Handi Yesu yabakaadira olukaado lundi naboola ati, “Abulao omuundu yeesi otandulaanga esiraka hu ngubo njiaha, mani yacha yaasinaba hu ngubo ngofu; naahola atyo, aba achia ohutandula engubo njiaha, handi esiraka situla hu njiaha, sisiba sichia ohuchiira hu ngubo hale. 37Handi abulao omuundu yeesi otechaanga efwiini njiaha mu bikiingiro by'efwiini by'eseero bihale; nae naahola atyo, efwiini njiaha eyo yiba yicha ohwata amaseero ako, mani yidiihe aasi, handi amaseero ako kosi kaba kacha ohunyaasiha. 38Nae efwiini njiaha yihoyerwa ohuchuhibwa mu bikiingiro by'efwiini by'amaseero biyaaha. 39Ni handi abulao omuundu omalire ohung'wa efwiini hale owekoomba enjaaha; olwohuba aboola ati, ‘Ehale ndayi.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\