MARIKO 12

1Mani Yesu yeecha yachaaka ohulomaloma nabo mu ngaado ati, “Omusaacha wundi yalima endaalo y'emisabbiibu, mani yamala yombaha olukaka yayibodoohania, handi yayaba eliina ly'esihunyiro sy'emisabbiibu, handi yamala yombaha omunara okw'ohuliindiramo endalo eyo, mani yamala yayibeeresa abahalaabani nae omweene amala yasamula musyaalo siindi. 2Esiha nisyoola, yeecha yaatuma omuhalaabani wae mulala eyiri abahalaabani abo, ache aduhaneho ebyaamo biindi eby'emisabbiibu. 3Nae abahalaabani abo, beecha bamudiira baamala bamuhuya, baamala baamukalusa yatulire mahono mahaya. 4Omweene ndalo handi yeecha yatumira abahalaabani abo omuhalaabani wae wundi, nae abahalaabani abo beecha bamunyaala omutwe bamala bamuhola ebyesoni. 5Handi yeecha yabatumira omuhalaabani wundi nae yibecha beeta; alala nende abandi abangi batyo, nibabahuya handi abandi nibabeeta. 6Handi omweene ndalo oyo yali adoong'isye omuhalaabani wundi mulala; oyo niye owali omwaana muheerwa; niye yiyeecha yaamaliirihayo ohutuma yibali, naboola ati, ‘Bacha ohwisa oluyaali mu mwaana wange.’ 7Nae abahalaabani abo beecha baboolanira abeene-na-beene bati, ‘Wuno niye omukerami; mwiche, mulehe humwiite, mani endaalo y'emisabbiibu yibe eyeefwe.’ 8Mani beecha bamubukula bamwiita, mani bamusukuna erwaanyi w'endalo y'emisabbiibu. 9Omweene ndalo y'emisabbiibu eyo achia ohuhola siina? Achia ohwiicha amale asihiriise abahalaabani abo, amale abukule endaalo y'emisabbiibu eyo ayiberese abandu bandi. 10Haba simwasomaho ebyandiiko byolerefu bino biti, ‘Ekina lyeene lira li bombahi bahaya nilyo elyeholere omutwe okw'esoonda; 11yino yali ehola y'Omwaami, handi ndayi muno mu moni cheefwe’?” 12Mani beecha baakesaho ohumudiira, nae baatya esidiyiha esyo, olwohuba bali basifumbule bati Yesu yali akaadire olukaado olwo olubadiiraho; mani beecha bamuleha mani bawao. 13Handi beecha bamutumira Abafalisaayo bandi nende Abaherode bandi ohumuteka mu nomaloma yae yeene. 14Mani beecha yali bamuboolera bati, “Omweekesa, humanyire huti ewe oli ow'obwadyeeri, handi haba siwekweeda omuundu yeesi; olwohuba ewe haba sootya oluyaali lwesifwo sy'abandu, nae mu bwadyeeri bweene weekesaanga engira ya Nasae yene. Mani sihoyera ohutooya emisolo eyiri Kaisaali, kose haba? 15Efwe huhoyeere ohukitunga, kose, efwe sihuhoyeere?” Nae Yesu koti luyali namanyire ohwebachirisa hwaabwe, yeecha yababoolera ati, “Lwasiina muhema mutyo? Mundetere etoongolo, mani mulehe nditingaale” 16Mani beecha bamuleetera lala. Nae Yesu yababoolera ati, “Sino sifwaanani nende obwandiike buno bya naanu?” Nabo bamuboolera bati, “Bya Kaisaali.” 17Yesu yeecha yababoolera ati, “Mukalusireenge Kaisaali ebiindu biba nibiri ebya Kaisaali, nae mukalusireenge Nasae ebiindu biba nibiri ebya Nasae.” Mani beecha baatya muno Yesu. 18Handi Abasadukaayo bosi beecha yali, abo ababoolaanga bati, ohusyuuha hubulao; mani bamuteeba esiteebo nibaboola bati, 19“Omweekesa, Musa yali yatwandiikira ati, mwaanang'ina muundu naafwa mani yaaleha omuhasi, nae haba saalehere omwaana, omuundu oyo ahoyera yabukula omuhasi oyo, yebulira mwaanang'ina abaana. 20Olwoola, yaliwo abasyaani bebulanwa bataanu-na-babiri; Omuhulundu w'abwe yeecha yadeehya omuhasi, mani niyeecha yafwa, haba siyaleha omwaana kata mulala; 21mani owohubiri yeecha yabukula omuhasi oyo, handi yesi yeecha yafwa nataalehereho omwaana kata mulala; handi owohudatu yesi yeecha yafwa atyo; 22mani bataanu-na-babiri abo haba siyalehaho omwaana kata mulala. Muhumaliirihira elalira, omuhasi oyo yesi yeecha yafwa. 23Mani muhusyuhira, omuhasi oyo achia ohuba muha naanu? Olwohuba abasaacha bataanu-na-babiri abo boosi bali bamuyira koti omuhasi waabwe.” 24Yesu nae yababoolera ati, “Sino sinisyo esikeraanga nimudondobana, olwohuba mbwe haba simumanyire ebyandiiko byolerefu kata nende obunyala bwa Nasae? 25Olwohuba abo nibahasyuuhe mu bafu, haba sibahabe nibali abohudehya, kata abohudeeha, nae bacha ohuba koti Malaika bo Mukulu. 26Nae esya abafu ohusyuuhisibwa, haba simwasomaho mu sitabo sya Musa, mulukano ludiira hu sichaha, koti lu Nasae yamuboolera ati, ‘Ndi Nasae wa Yibbulaimu, handi Nasae wa Yisaka, handi Nasae wa Yakobbo’? 27Haba saali Nasae wa abafu, nae ali owa abalamu; mwadondobana muno.” 28Mani mulala hu abaandiiki ba malako yeecha yibali yawulira nibali ohuyingana abeene-na-beene, mani niyabona ati Yesu ali ohubakaluhamo bulai bweene, yeecha yaamuteeba ati, “Lako siina elihiramo koosi obuhunuufu?” 29Yesu yakobolamo ati, “Elitaangira lyeene liri liti, ‘Wulira Ewe Yisirayiri: Omwaami Nasae weefwe, Omwaami ali mulala yeng'ene; 30mani ohoyere ohudaha Omwaami Nasae wao nende omwooyo kwao kwoosi, handi nende obulamu bwao bwoosi, nende amakesi kao koosi, nende amaani kao koosi.’ 31Elilondaho nilyo lino, ‘Dahaanga owaasyo koti luwedaha omweene.’ Haba siriruwo elako liindi elihira kano koosi.” 32Mani omwandiiki wa malako yeecha yaboolera Yesu ati, “ Omweekesa, oli abweene; oboolere obwadyeeri oti ali mulala yeng'ene, handi abulao owundi ohutusaho oyo; 33handi nende ohumudaha nende omwooyo kwoosi, handi nende ohumanya hwoosi, handi nende amaani koosi, handi ohudaha owaasyo koti lu wedaha omweene, bihira muno ebisaambe bilaamba byoosi alala nende ebiyaanwa.” 34Nae Yesu niyabona ati akaluhemo nende amakesi, yamuboolera ati, “Ewe haba sooli eyale muno ohutula hu bwaami bwa Nasae.” Mani ohula hwolwo, abulao omuundu yeesi owateemaho ohumuteeba esiteebo siindi syoosi. 35Mani Yesu niyali niyeekesa mu nyumba ya Nasae, yaboola ati, “Abaandiiki ba malako bahaboola batye bati Kristo ali omwaana wa Daudi? 36Nae Daudi mweene naniinirwe nende Mwooyo Mwolerefu, yesaara ati, ‘Omwaami yaboolera Omwaami wange ati, Yihala hu muhono kwaange muluungi, ohwoola lundirita abasuku bao aasi w'amakulu kao.’ 37Daudi mweene omulaanga ati, Omwaami; mani yahaba atye omwaana wae?” Mani esidiyiha sihoongo syeecha syamuwulira nende esangaalo. 38Mani muhwekesa hwae handi yaboola ati, “Mweliinde abaandiiki ba malako, abaheera ohukendaanira mu maganjuula kaabwe maleeyi, nende ohubona bati bahesibwa bulai mu biito 39handi nende obubereswa ebisaala bilai mu Sinagoogi alala nende ebifwo byoluyaali hubidyaalo, 40handi abo abayaaya amayumba k'abafwire handi muhwebachirisa abaleyia amalaamo kaaba amaleeyi muno. Abo bacha ohunyoola ohuboneresebwa huhiramo obuhoongo.” 41Mani yamala yehala natingaalire esibiihiro sy'eseende, niyewunja ebikaanda by'abandu nibita eseende chaabyo musibiihiro esyo. Abandu banyali bangi batechaangamo eseende enyiingi muno. 42Mani omuhasi mufwiire mukofu muno yesi yeecha, mani yataamo obuhela bubiri obwomugasa obwaakana nende etoongolo lala. 43Yesu yeecha yalaanga abeeki bae beeche yaali, mani yababoolera ati, “Mbaboolera obwadyeeri endi, omuhasi mufwiire mumanani wuno, ateremo eseende nyiingi echihira echa abo boosi abasoloseere mu sibiihiro sino. 44Olwohuba abo boosi basolosenge hw'ebyo ebidoong'ere hu biindu bibali nabyo; nae wuno ohutula hubumanani bwae, asolose syoosi siyali ali ninasyo, mubulamu bwae bwoosi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\