MATAYO 24

1Yesu niyali awao natula mu nyumba y'amalaamo, abeeki bae beecha bamwekesa koti lu nyumba ya Nasae eyo yombahwa bulai. 2Nae yabakobolamo ati, “Eng'we mubona ebiindu bino byoosi koti lubiri? Mbaboolera obwadyeeri endi, libulao ekina licha ohudong'a hu liindi nilitaagumuulwe.” 3Yesu niyali niyehaale hu lugulu lwa Olibeti, abeeki bae beecha yali mu bweekisi, bamusaba nibaboola bati, “Tuboolereho ludaalo lweene lu biindu bino byahakwiireo, handi halolero siina ahalyekesa ohwiicha hwao nende enjakamo y'esyaalo?” 4Yesu yabakobolamo ati, “Mweliinde omuundu yeesi ahaye ohubabachirisa abakose. 5Olwohuba, abandu bangi baheeche mu liita lyaange nibaboola bati, ‘Niise Kristo,’ mani bacha ohukosa abandu bangi. 6Handi mwahawulire ebiita by'aambi nende eby'eyale, nae mutesinduha daawe, olwohuba bino nibyo ebiindu bihoyeere obubao, nae enjakamo y'esyaalo nayo yisisiiri ohwoola. 7Olwohuba, esyaalo silala syahaseete esiindi, handi obutuki bwosi bwahaseete obutuki bundi. Handi wahakweeo enjala nende ohutengereha hw'esyaalo mu bituundu biingi. 8Bino byoosi nihwo ohuchaaka busa hw'ohusaanda, koti obuchuuni butaangira omwaana naali aambi ohwibulwa. 9“Mani bacha ohubasandia, babeete nende ohubeeta; Handi enjia choosi chicha ohubasyuula hu lw'eliita lyaange. 10Mani abandu bangi bacha ohulehuulira efukiirira, mani balye mu basyaabwe olukwe, mani bamale basyulane abeene-na-beene. 11Nae abanabbi b'obubacha bangi bacha ohwiicha babache abangi, bamale babakose. 12Mani, koti lu huhola ebibi hwemeedere, awo nilwo lu hudahana hwaabandu baangi hucha ohuchalaala. 13Nae, omuundu wahagumire ebidinyu ebyo ohwoola hu njakamo, niye owahaone. 14Handi Emboosi Ndayi y'Obwaami bwa Nasae buno, yicha ohwekeswa mu syaalo syoosi. Sino sibe esyohuboneraho eyiri abandu boosi, hu njakamo y'esyaalo yimale yoole. 15“Mani nimubonaanga amatichasi ka amasira omunabbi Danieri kayalomalomaho hale niketengeehe mu sifwo sy'olerefu, (omuundu osoma emboosi chino, yekute amahulundu kacho), 16mani abandu bali mu Buyudaaya beeruhire mu ngulu. 17Nae omuundu wahabe hu sirama sy'enyumba, haba siyahehe aasi ohubukula ebiri mu nyumba yae. 18Handi omuundu wahabe mundalo, haba siyahakobole engo ohweenda engubo chae. 19Chahakaane muno abahasi baliba asito, mu ndaalo echo, alala nende abahasi baliba nende abaana badoto basinuuna! 20Nae eng'we mwekongooye busa ebiha by'ohwiruhiramo hw'eng'we, bihaye obubao mu ndaalo ch'emboo y'omunyiti, kata hu ludaalo lwa Sabbaato! 21Olwohuba ebiha ebyo husaanda hw'amakana hucha obubao ohutabechaangao ohutula esyaalo ni siloongwa ohwoola bulaanu buti, handi sihwahabeeo ehabi liindi daawe. 22Handi endaalo echo chiba nichitahendeeswaho, abulao omuundu yeesi owahaonere daawe. Nae hu lw'obulayi bw'abandu badoole ba Nasae, endaalo echo chahendeswaho. 23Mani omuundu yeesi nababoolera ati, ‘Mubone Kristo, nguno!’ Kata ati, ‘Ngula’ - mutasifukiriraanga. 24Olwohuba wahabeeo abelaanga Kristo bataali badyeri, nende abelanga abanabbi bataali badyeri; bacha ohwoola baholeenge eby'amayia biingi by'ohubachirisa abandu, nga bachiririra nisinyaliha ohukosa kata abadoole ba Nasae. 25Mani mweliinde, mbawo malire ohubaboolera bino oludaalo olwo nilutoola. 26Sakira, nibababoolera bati, ‘Boneho ngula ali mu sichiimi sira,’ mutachichaangayo; handi ni baboola bati, ‘Boneho ngula ali mu bigoro by'omukati w'enyumba, mutasifukiriraanga.’ 27Olwohuba koti lu lumesu lw'efula lumesuha ohutula ebukwe ohwoola emumbo, nilwo nasilala lu hwiicha hw'Omwaana w'Omuundu hucha ohuba. 28Olwohuba, yi siindu syoosi sifwiira, awo niwo yi eswi chebuusira alala. 29“ ‘Ohusaanda hw'endaalo echo nihwahawe huti; elyuuba licha ohwirima, handi omwoosi sikwahaduhe. Ening'ining'i chahabulunguhe ohutula Mukulu, handi amaani ko Mukulu kacha ohudengaana.’ 30Awo niwo ahalolero h'omwaana w'Omuundu hacha ohubonehera Mukulu, handi enjia choosi echohusyaalo chicha ohulira handi chicha ohubona Omwaana w'Omuundu nakobolera hu maleesi byo Mukulu naali nende amaani alala nende oluyaali luhoongo muno. 31Mani achia ohutuma ba malaika bae ohuubba olwiika nende ekono hoongo, mani babuuse alala abadoole bae ohutula mu mbeka ch'esyaalo choosi, ohutula hu mbeka ndala y'ekulu ohwoola hu yindi. 32“Bulaanu mweekere hu musaala kw'omusabbibbu. Esaga ly'akwo nilitusa amasaafu madoto liti, eng'we mu manya busa muti, endaalo ch'omubasu chiri aambi. 33Sakira eng'we mwesi nimubona ebiindu bino byoosi, mucha ohumanya muti, ali aambi ohwoola, ali hu siruwa bweene. 34Mbaboolera obwadyeeri endi, oluse luno siluchia huwaao ebiindu bino byoosi nibiteholeha. 35Ekulu nende esyaalo bicha ohuwaao, nae emboosi change haba sichahaweeo daawe. 36“Nae oludaalo lweene olwo, kata ebiha byeene, abulao omuundu omanyire, kata bamalaika bo Mukulu, kata Omwaana ohutusaho Latang'ene yeng'ene niye omanyire. 37Koti lubyali mu ndaalo cha Nowa, handi nilwo nasilala lu bicha ohuba hu ludaalo lu mwaana w'Omuundu yahechereho. 38Olwohuba, oludaalo lwa maachi k'ofwomboole, nilusiiri ohwoola, abandi bali nibalya, nibang'wa, abasaacha nibadeehya, abahasi nibadeeha, ohwoola hu ludaalo lu Nowa yengirira mu lyaato, 39nae haba sibanyala ohumanya ohwoola lu maachi k'ofwomboole keecha kaabamira, nasilala nilwo lusyahabe hu ludaalo lu mwaana w'Omuundu achia ohwichiraho. 40Ebiha ebyo, abasaacha babiri bahabe mu ndalo, mulala bahamubukule, nae owaasye bamuleha. 41Abahasi babiri bahabe nibasia hu lukina, bahabukuleho mulala nae owundi adoong'e. 42Sakira mube abetekefu, olwohuba mukoterwe oludaalo lu Mwaami yahechereho. 43Nae sino musimanye muti, omwenengo aba niyamanya ebiha by'esiro bi mwiibi yecheramo, aba yahetekehe, mani yahaya ohukanya omwiibi yafunaka enyumba yae. 44Sakira eng'we mwesi mube abetekefu, olwohuba Omwaana w'Omuundu achia ohwiicha mu biha bimutamubaasiramo. 45“Nae muundu siina oba omuhalabani mukesi-kesi handi omwesikwa, yi mweneengo wae ataawo ohuliinda edaala lyae? Oyo niye omuundu obeeresa abandu bomungo omwo eby'ohulya mu biha bihoyera. 46Omuhalabani oyo, aba ali owehabi, yi mweneengo wae naaba naakobola, amwakaana naahola emirimo chae echo. 47Mbaboolera obwadyeeri endi, omwenengo wae achia ohumuhola aliinde emyaandu chae choosi. 48Nae niwichuhira omuhalabani yaba omubi, omweene yachaaka ohuboola mu mwooyo kwae ati, omwenengo wae ahiindire ohukobola, 49mani yachaaka ohuhuya abahalabani basye, handi yachaaka ohulya nende ohung'wa alala nende abameesi, 50omwenengo wae aba achia ohukaluha hu ludaalo lw'atabasirisiramo nende mu biha by'atamanyire. 51Mani omwenengo oyo achia ohumusaandia, amale amube esinyaaso alala nende abebachirisi, eyo niyo yibacha ohulirira alala n'ohwesya ameeno.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\