MATAYO 5

1Yesu niyabona ebidiyiha by'abandu, yeecha yaniina hu sigulu, yehala aasi. Abeki bamala basuda yiyali, 2yachaaka ohubeekesa naboola ati: 3“Bali nende ehabi abaati mu mwooyo, olwohuba Obwaami bwo Mukulu bwaabwe: 4“Bali nende ehabi abesibeera, olwohuba bacha ohulemeswa emyooyo: 5“Bali nende ehabi abaloonga, olwohuba bahayire esyaalo: 6“Bali nende ehabi abalumwa enjala nende obuluwo bwo huhola bi Nasae adaha, olwohuba bacha ohwikutira elalira: 7“Bali nende ehabi abesisa, olwohuba bahakwiirwe esisa: 8“Bali nende ehabi ab'emyooyo milai, olwohuba bahabone Nasae: 9“Bali nende ehabi abaleeta emireembe, olwohuba bahalaangwe abaana ba Nasae. 10“Bali nende ehabi abasandisibwa hulwa bi Nasae adaha, olwohuba Obwaami bwo Mukulu bwaabwe. 11“Muli nende ehabi nibabanyeka handi nibabasaandia nibabalomalomaho emboosi mbi, nibababachira hulwaange. 12Mwehoye, musangaale olwohuba omukabo kw'eng'we Mukulu muhoongo muno: olwo nilwo nasilala lubasaandia banabbi bahale. 13“Niing'we omuunyu kw'esyaalo. Nae omuunyu nikuwaamo echamu lyaakwo, kunyala kutye kwakaluswamo echamu elyo? Kuba sikusisiiri nende obuhoonyi, ohutusaho kusukunwa erwaanyi busa abandu bakusenakire. 14“Niing'we obulafu bw'esyaalo. Esiko syombaahwa hu lugulu sisinyala hukiswa daawe. 15Abulao omuundu owaambia etaara handi yamala yaalifunihaho esimweero; ohutusaho, alitengeha hu siteeni syalyo hu linyale ohuhosera bulai abandu boosi abali mu nyumba eyo. 16Mani eng'we mwesi mulehe obulafu bweeng'we bwaaduhire abandu hu banyale ohubona ebilai bi muhola beemeo bafumie Nasae Seeng'we oli Mukulu. 17“Mutakaala muti ndeecha ohumalao Amalako ka Musa, kata enjekesa ya banabbi. Sindeecha ohubimalao, nae ndeecha ohubyoseresa koti lubihoyeere. 18Mbaboolera obwadyeeri endi: Ekulu nende esyaalo ni bisisiiriwo, abulao kata esicha ohutusibwa hu Malako kano ohwoola koosi lu kahosereswe abweene. 19Sakira omuundu yeesi ofunaka elako lihiramo obudiidi hu Malako kano, handi yekesa abandu bandi bosi ohulifunaka, niye olilaangwa omuleemefu mu Bwaami bwo Mukulu. Nae omuundu yeesi owoseresa handi yekesa abandu bandi bosi ohwoseresa Amalako kano, yahalaangwe omuhunuufu mu Bwaami bwo Mukulu. 20Sakira ese mbaboolera endi, ohutusaho obulaboota bweeng'we nibutahiraho obw'Abaandiiki ba Amalako nende obw'Abafalisaayo, haba simwahengire mu Bwaami bwo Mukulu. 21“Mwawulira muti hale baboolera ba kuuka yeng'we bati, ‘Otetaanga,’ handi bati, omwiiti yeesi yahaheengerwe omusango ohumuhira. 22Nae ese mbaboolera endi, buli muundu yeesi odiirira owaasye etima, yahaheengerwe omusango mu siina ohumuhira. Nae omuundu onyeka owaasye ati, ow'esibboli, oba onyeka owaasye ati Raca, yahayaaswe mu siina sy'oluyia. Nae oyo yeesi onyeka owaasye ati, “Omusiru wuno!” Yahasukunwe mu muliro kutasima . 23Sakira nooba noyira esiyaanwa syao hu alutaari niwichulisa oti owaasyo ali nende obusoolo naawe; 24leha esiyaanwa syao esyo hu alutaari awo, mberi ochie otereese emboosi nende owaasyo oyo, hw'omale wiche owaanire Nasae esiyaanwa syao. 25Omuundu naaba nende esifune syoosi syahufwaambya, kesaho mufukiirisanie nasisiiri ohuhwoosa mu siina. Olwohuba, nimwahooleyo aba achia ohuhusukuna mu mahono ka baheengi bemisaango, nabo baba bacha ohuhudiisa Abasirikari be jiela bahuboye. 26Huboolera obwadyeeri endi, ochia ohuba omwo, ohwoola luwahatuungire elalira ehela yakamayo. 27“Mwawuliraanga lubaboolera abahale bati, ‘Mutayiranaanga,’ 28Nae ese mbaboolera endi; buli muundu wewunja omuhasi yeesi yekomba mu mwooyo ohuba nae, oyo aba amalire ohuyirana nae. 29Sakira niwichuhana emoni yao y'omuhono muluungi yaakera wakwa mu sibi, yichomolemo oyisukune! Olwohuba silayi ohufwiirwa esituundu silala sy'ohumubiri kwao, ohuhira omubiri kwao kwoosi ohusukunwa mu muliro kutasima. 30Handi niwichuhana omuhono kwao muluungi kwakera wakwa mu sibi, kutemeho okusukune. Olwohuba silayi ohufwiirwa esituundu silala sy'ohumubiri kwao, ohuhira omubiri kwao kwoosi ohuchia mu muliro kutasima. 31“Handi hale baboolaanga bati, ‘Oyo yeesi odaha ohwirusa omuhasi wae, amubereseenge ebbarwa y'ohwiruswa mubwandiike.’ 32Nae ese mbaboolera endi, oyo owirusa omuhasi wae hu lw'esisobyo syoosi, ohumalaho esy'obuyirani aba amukwisire mu sibi sy'obuyirani, handi oyo odeehya omuhasi mwiruse, yesi aba akwiire mu sibi sy'obuyirani. 33“Handi mwawulira koti lusyaboolwa hale siti, ‘Otechubaanga ebyobubacha, nae yoseresanga syooba niwechubire mu moni cha Nasae.’ 34Nae ese mbaboolera endi, Otechubaangaho daawe; otechubiraangaho ekulu, olwohuba nilyo obwihalo bwa Nasae; 35Kata otechubiraangaho esyaalo, olwohuba nisyo syawulusiraho amakulu kae. Handi otechubiraangaho Yerusaalemu, olwohuba nisyo esiko sy'Omutuki Muhunuufu. 36Kata handi otechubiringaho omutwe kwao, olwohuba ewe haba sonyala hukaluuhania kata olwooya lw'efwiiri lyao lwa rachaari lwaba olwa rateeng'i, kata olwa rateeng'i lwaba olwa rachaari. 37Muleheenge busa emboosi cheeng'we chimufukiirire, chibecheenge busa, ‘Eee.’ Nae chimukaanire chibecheenge busa, ‘Haba.’ Olwohuba emboosi chiindi chiba nichemedaho, chiba chitula hu Sitaani. 38“Mwawulira koti lusyaboolwa hale siti, ‘Emoni yitungwa emoni, eliino nalyo lyatuungwa eliino.’ 39Nae ese mbaboolera endi, Otatungaanga omuundu, ohuholere esibi, nende esibi siindi. Omuundu nahupaama hu tama ly'omuhono muluungi, muchusireenge ely'omuhono mukaada lyosi; 40omuundu nahuyiriimba nahufwaambia esaati lyao, leha ayire nende ekooti lyao lyosi; 41omuundu nahuyiika ohumugooba kilomiita ndala, ewe mugoobe kilomiita chibiri. 42Omuundu nahusaba esiindu syoosi, mubereseenge busa. Handi oyo odaha ohuhweyola esiindu syoosi, muberese busa. 43“Mwawulira koti lubabooleraanga abahale bati, ‘Dahanaanga nende oyo ohudaha, nae osyuule omusuku wao.’ 44Naange mbaboolera endi, mudahaneenge nende abasuku beeng'we, handi musabireenge ehabi ndayi ababaholera bubi, 45humwemeo mube abaana ba Nasae Seeng'we oli Mukulu. Olwohuba yaadusira omubasu kwae abandu babi nende abalayi nasilala. Handi akwisira efula yae ababi nende abalayi nasilala. 46Nimudahana nende abo ababadaha bong'ene, mukabo siina kumuba muli nakwo ohutula eyiri Nasae? Olwohuba, kata abatoosa b'omusolo bosi nilwo lubaholaanga batyo. 47Handi nimuhesania busa nende bamudahana nabo bong'ene, muba mukabuhana mutye nende a bandu bandi? Olwohuba kata Abateende bosi nilwo lubaholaanga batyo. 48Sakira eng'we mube abolerefu koti lu Nasae Seeng'we oli Mukulu ali Omwolerefu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\