MATAYO 7

1“Mutahengeraanga abaasyeng'we omusango, hu mwesi muhaye ohuheengerwa omusango, 2olwohuba engeri yimuhengeramo abaasyeng'we omusango, niyo nasilala yimwahahengerwemo. Handi esikero simukereramo abaasyeng'we, nisyo simwahakererwemo. 3Lwasiina ewe olingirisa esikoha siri mu moni y'owaasyo, nae ewe omweene sobaasa hu sichihi siri mu moni yao? 4Onyala otye ohuboolera owaasyo oti: ‘Leha hutusemo esikoha sihuli mu moni’ naawe omweene osisiiri nende esichihi mu moni yao? 5Omwebachirisi ewe, taangira mberi otuse esichihi esiri mu moni yao, huweemeo obone bilai, onyale ohutusa esikoha siri mu moni y'owaasyo. 6“Otaberesaanga embwa ebiindu byolerefu, handi otasukuniraanga embiichi ebiindu byao byobuhala, olwohuba chiba chinabisenakire mu makulu, mani cheecha chahwechuuhira chahuluma. 7“Nodaha esiindu, saba; nodaha ohubukaana, koonya; handi nodaha ohwikulirwao, hong'oonda; 8olwohuba buli osaba, aberesebwa; okoonya, abukaana; handi ohong'oonda hu lwiiki, yekulirwao. 9Nae naanu hweeng'we, onyala ohuberesa omwaana wae ekina namusabire omugaati, 10oba, yaamubeeresa enjuha namusabire eng'eni? 11Eng'we abataali boolerefu mumanyire ohuberesa abaana beeng'we ebiindu bilai, nae Nasae Seeng'we oli Mukulu siyahahirireo muno ohuberesa ebiindu bilai abo ababa nibamusabire? 12Mani, muholereenge abaasyeng'we koti lumwahadahire babaholere. Ako niko amahulundu ka malako ka Musa nende enjekesa ya banabbi. 13“Mwingirire mu siruwa sidiiyu, olwohuba esiruwa sitakalafu nende engira nyaangu, yiyira abandu mu husihirira, mani abasingiriramo nibo abaangi. 14Nae esiruwa siingisa mu bulamu butaakama, sidiiyu nisyo nende engira yolayo, ndinyu niyo ohubitaho, handi abandu badiidi muno abayibona. 15“Mweliinde muhaye ohubachibwa nende abanabbi bataali badyeri; olwohuba, beecha ohwiicha yimuli nibeotere ni bafwaana koti amakoondi hu Mukulu nae mu bwadyeeri bweene, mu myooyo chaabwe, bali busa amanani. 16Mwahabamanyire hu biholwa byaabwe. Omusaala kw'oryang'i kunyala ohwaamaho emisabbiibu? Kose, enduli wachinoka hu nyalwete-kwaachi? 17Olwohuba omusaala mulai kutulaho ebyaamo bilai, nae omusaala mubi kwosi kutulaho ebyaamo bibi. 18Omusaala mulai sikunyala kwaamaho ebyaamo bibi, handi omusaala mubi kwosi sikwaamaho ebyaamo bilai. 19Omusaala kwoosi okutaamaho ebyaamo bilai kutemwa, kwasukunwa mu muliro. 20Mani, mucha ohumanyaanga abanabbi bobubacha, ohwema hu biholwa byaabwe. 21“Sisiri siti buli muundu wunaanga ati; ‘Omwaami, Omwaami,’ niye owahengire mu Bwaami bwo Mukulu; ohutusaho oyo ohola bi Laata oli Mukulu byadaha. 22Hu ludaalo olwo abandu bangi baheeche nibaboola bati, ‘Omwaami, Omwaami, hwatuumbulaanga eliita lyao koti ba wamwaanda bao; handi hwerusaanga Amasitaani mangi muno ni hwehoonyera eliita lyao; handi mu liita lyao hwaholaanga ebyaamayia biingi ebitaali nasilala?’ 23Naange ndahabakoboolemo endi, ‘Simbamanyireho! Mbweere eyi, eng'we abaholi b'ebibi!’ 24“Mani sakira omuundu yeesi owulira emboosi change chino, handi yaachiholeraho, achia ohufwaana koti omuundu mukesi owombaha enyumba yae hu musiingi mwomiifu. 25Efula yayiyomboohaho, emihula chayehubbaho, omuyaka kwamaani kwayiwuchaho, nae enyumba eyo, haba siyakwa olwohuba yali yombahwa hu musiingi kw'olwaanda. 26Nae omuundu owulira emboosi change chino, yahaya ohuchiholeraho, afwana koti omwombahi musiru owombaha enyumba yae hu musiingi kw'olusenye. 27Efula yayiyomboohaho, emihula chayehubbaho, omuyaka kwamaani kwayiwuchaho, mani yeecha yaakwa, yanyonyoboha.” 28Mani Yesu niyamala ohulomaloma atyo, abandu bawuka muno engeri yiyekeseramo eyo. 29Olwohuba engeri yiyekeseramo eyo, yali yikabuhana muno nende enjekesa y'Abandiiki ba Malako, olwohuba Yesu yekesa koti omuundu w'obunyala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\