ABAFILIPI 4

1Mani sakira, basyaange, bandaha handi bandekoomba, eng'we esangaalo lyaange handi ekofya y'obwaami yange, mweeme mwomiire mutyo mu Mwaami, baheerwa bange. 2Ndi ohwekweeda Yuodia handi ndi ohwekweeda Sinitike banyale ohufukiirisania busa mu Mwaami. 3Handi ndi ohubasaba eng'we mwesi, abahalaabani basyaange, muhoonye abahasi bano, olwohuba bahalaabana bombi nibahoonyana naange mu huyaala Emboosi Ndai alala nende Kelemeti nende abahalaabani bange badoong'ereyo, ba meeta kaabwe kali mu sitabo sy'obulamu. 4Sangaalireenge mu Mwaami ebiha byoosi; handi mboola endi Sangaaleenge. 5Lehe abandu boosi bamanyeenge ohwesimiirisa hweeng'we. Omwaami ali aambi. 6Mutelalihiriraanga esiindu syoosi-syoosi nae mwekongoyeenge nimutuumbulira Nasae buli siindu syoosi nende emyooyo chichuule ohwebasa. 7Mani omuleembe kwa Nasae, okuhira ohumanya hw'abandu hwoosi, kunyale ohuliinda emyooyo cheeng'we alala nende ebibaaso byeeng'we mu Kristo Yesu. 8Mani nimaliirisa, basyaange, esiindu syoosi esyadyeeri, esiindu syoosi esy'oluyaali, esiindu syoosi esihoyera, esiindu syoosi esichwenufu, esiindu syoosi esidahibwa, esiindu syoosi esyesisa, nikali mbwe aliwo obuluungifu bweene, nikali mbwe aliwo esiindu syoosi esihoyera ohukinisibwa, muhoyeere ohubaasaanga hu biindu bifwaana koti bino. 9Esiindu syoosi simwanjekeraho, handi simwanyoola ohutula hweese, handi simwambuliriraho, handi simwambonamo, musiholeenge; mani Nasae w'emireembe anyale ohubechaanga naang'we. 10Sangaaliraanga mu Mwaami muno olwohuba lunyuma lwohuhiinda muno, mwaanyalire ohukobolamo ohundaha humwali nimuundahamo; mu bwadyeeri bweene mwali nimuundaha, nae haba simwali nimunyalaanga ohunyoola ehabi y'ohwekeseramo ohudaha hweeng'we ohwo. 11Sikali mbwe ndi ohwekanyiisa ohudahibwa; olwohuba ndaamalire ohweeka endi, obulamu bwoosi bumba nimbaamo, buunjera busa. 12Manyire ohubaao kata nimba niindi mu bumanani, handi manyire ohubaao kata nimba niindi mu bunyali; mu bulamu bwoosi, handi kata nende mu mbeera choosi, ndamala ohumanya esyaama siri mu huba nende ebiindu biingi nende ohuba mu njala, ohweyika mu bibitiirifu nende ohuwoonga mu budahano. 13Ese nyala ohubaao mu bulamu bwoosi ohweema hu bunyala bu Kristo yambeeresa. 14Kata katyo, syabeere esiindu sy'esisa, eng'we ohuhoonya mu madinyu kange kano. 15Eng'we Abafilipi, mumanyire bulai bweene muti mu huchaaka hw'Emboosi Ndai, koti lundatula mu Makedonia, abulao abafukiiriri abadahaho ohuhoonya mu hukabaanga nende ohunyoolaanga, ohutusaho eng'we mweng'ene. 16Olwohuba kata nende nindali mu Tesaloniika mweecha mwaandumiraanga obuhoonyi butoli-toli. 17Siindi huboola endi ese ndekoomba busa ohunyoolaanga ebiyaanwa; nae ndekoomba ohubonaho ebiholwa biba nibimeeda huhusiimibwa hweeng'we. 18Ese ndamala ohunyoola omuheemba kwaange mu bwiichufu, kata nende ohuhirao; ndi omwichufu, nimalire ohunyoola ohutula eyiri Epafurodiitu ebiyaanwa bimwandumira, ebyali koti esiing'aari silayi syesiyaanwa, esiyaanwa sifukiirirwa handi esisangaasa esya Nasae. 19Mani Nasae wange achia ohubabeeresa buli simudaha ohweema hu bungi bw'oluyaali lwae oluli mu Kristo Yesu. 20Oluyaali lube eyiri Nasae weefwe, handi Seefwe endaalo choosi. Amiina. 21Heesa buli mwolerefu mu Kristo Yesu. Abasyeefwe bali naange babaheesa. 22Aboolerefu boosi babaheesa, ohuhirira elalira abo abali mu nyumba ya Kaisaali. 23Esisa sy'Omwaami Yesu Kristo sibe nende omwooyo kweeng'we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\