EBBARWA YA FILEMOONI 1

1Ese Paulo owaboywa hulwa Kristo Yesu handi nende Timoteo omwaana weefwe. Hwandiikira ewe Filemooni omuhalaabani wasyeefwe muheerwa 2nende Afiiya mboocho yeefwe, nende Arikipo omusikaari waasyeefwe, alala nende abafukiiriri ba Kristo abebusiranga mu nyumba yao. 3Nasae Seefwe, nende Omwaami weefwe Yesu Kristo babakwiire esisa handi bababeerese emireembe. 4Wasyaange Filemooni, buli ludaalo niihwichulisa mu hwekongooya hwange, ndeebasa Nasae wange, 5olwohuba mbulira ebidiira hu hudaha hwao eyiri abandu ba Nasae boosi nende efukiirira yooli nayo mu Mwaami Yesu. 6Ndekongooya Nasae endi ohuholera alala hwao nende abafukiiriri bandi, huhuhoonye ohwemeeda ohumanya ebilai byoosi bihunyoola mu bulala nende Kristo. 7Mwaanaama w'omwooyo, ohudaha hwao hundeetera esangaalo liingi muno, handi hungumia muno omwooyo! Olwohuba wasangaasa emyooyo ch'abandu ba Nasae boosi. 8Hulw'esifune sino, hoyeere ohuba omumaliirifu koti mwaanamaao mu Kristo, ohuhulagira ohole esiindu syohoyeere ohuhola. 9Nae olwohuba hudaha, hwekongooya bwe kongooya. Ese Paulo, wamwaanda wa Kristo Yesu, nae bulaanu oli omuboye wae 10hwekweeda hulw'omwaana wange Onesimu, yindeehola laatang'ene mu Kristo niindi mu mboye. 11(Hale haba siyaba nende obuhoonyi yooli, nae bulaanu, wobuhoonyi bw'amaani yooli nende yiindi.) 12Bulaanu ndi ohumutuma akobole yooli, handi yeecha nende omwooyo kwaange. 13Ndahadahire adoong'e naange ano, anyale ohuhoonya mu sifwo syao, niindi mu buboye hulw'Emboosi Ndai. 14Nae haba sindahire ohuhola endyo ewe notafukiriire; ohutusaho ndahire ewe omweene ohole otyo ohutula mu hudaha hwao omweene, ataali ohuyiikwa. 15Awundi sino nisyo esyakera Onesimu yaahukabuhanaho hulw'esiha sidiidi, hwaanyale ohuhukoboserwa elalira. 16Olwohuba haba saali ohukobola koti omuwaambe busa, nae ohirira eyale omuwaambe; ali mwaanamaao w'omwooyo mu Kristo. Ali nende obuhoonyi bungi muno yiindi! Handi achia ohuba nende obuhoonyi bungi ohuhirao koti bulaanu ali omuwaambe handi mwaanamaao mu Mwaami. 17Sakira niwumbaasaho oti ndi omuhalaabani waasyo, mubukaanire koti lu wahanjakaaniire. 18Nabaao esiindu syoosi siyahukosera, oba nomubaanjaho esiindu syoosi, sibalire hu ese. 19Ese Paulo, nyandiika ebiindu bino nende omuhono kwaange kweene. Ese Paulo njia ohuhutuunga. Kata ndahaba nimanyire endi obulamu bwao bwosi buliwo hulwaange. 20Sakira wasyaange, hulw'Omwaami ngwiire esisa. Koti mwaanama mu Kristo sangaaseho! 21Ndi omumaliirifu endi ochia ohuhola bi husaba, handi ochia ohuhola ebihiraho bihusaba. 22Ohumeeda hwebyo, tekehereho owohweyalisa, olwohuba suubira endi, Nasae achia ohukobolamo ohwekongooya hweeng'we eng'we mweesi mani yangaluse yi muli. 23Epafura omuboye wasyaange mu Kristo Yesu, ahuheesa. 24Handi Mariko nende Aristaako, nende Deema, alala nende Luka abahalaabani basyaange, bosi bahuheesa. 25Lehe ehabi ch'Omwaami weefwe Yesu Kristo chibe nang'we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\