OHUBWIIHULIRWA HWA YOWAANA 13

1Mani ndeecha ndaabona esolo niyisiingira niyitula mu nyaanja. Yali yiri nende enjika ehumi nende emitwe kitaanu-na-kibiri. Hu buli lwiika lwaayo, hwaliho ekofya y'obutuki, nae hu buli mutwe kwaayo, kwaliho eliita lyali nilinyeka Nasae. 2Esolo yino yali niyifwaanana nende engwe, nende amakulu kafwaana nende ak'enani, nende omunwa kuli koti okw'edalang'i. Esisyuuhira-banaabi oyo yeecha yaaberesa esolo eyo amaani kae, esisaala sy'obutuki syae, nende obunyala bubitiirifu bwae. 3Omutwe mulala kw'esisolo esyo, kwali nikubonehana koti okwali nikunyaalirwe bubi muno, nae ekoonjo elyo lyali nilimalire ohuwona. Esyaalo syoosi syeecha syesiinduha muno, mani syaamala syaloonda esolo eyo. 4Mani buli muundu yeesi yeecha yachaaka ohwiinamiraanga esisyuuhira-banaabi oyo olwohuba yali nabereese obunyala bwae bwoosi esisolo esyo. Handi beecha bachaaka nende ohwiinamiraanga esisolo esyo syosi, nibaboola bati, “Muundu siina ofwaanana nende esisolo sino? Wiina mweene onyala ohusilwaanisa?” 5Esisolo esyo syeecha syaafukiirirwa ohulomalomaanga nisyefumya muno, nisinyeka Nasae, handi syeecha syafukiirirwa ohuba nende obunyala obwo, hulw'embaka y'emyoosi amahumi kane amalaamba. 6Syeecha syachaaka nende ohunyekaanga Nasae, eliita lyae, esifwo siyamenyamo, alala nende abo boosi abamenya Mukulu. 7Syeecha syafukiirirwa ohulwaania abandu ba Nasae, kata nende ohubayiingiraanga, handi syabeeresebwa obunyala ohutuka buli luyia, syaalo, lulimi, nende obwibulanwa. 8Abandu boosi abamenya hu syaalo huno bacha ohusinamiraanga, ohutusaho abo ba meeta kaabwe kamala ohwandiikwa, kata nende ohuloongwa hw'esyaalo nihutabaao, mu sitabo sy'abandu balamu, esy'Ekoondi doto lyeetibwa. 9“Tekeerese mani, nimuba nimuli nende amatwi! 10Oyo yeesi ohoyera ohuwaambibwa, mu bwadyeeri bweene achia ohuwaambibwa. Oyo yeesi ohoyera ohwiitibwa nende olugaanga, mu bwadyeeri bweene achia ohwiitibwa nende olugaanga. Mani esiindu situbaanja abandu ba Nasae boosi ohuba nende ohwesimiirisa, nende efukiirira.” 11Handi ndeecha ndaabona esisolo siindi, esyeecha syasiingira syaatula mu syaalo. Syali siri nende enjika chibiri echifwaanana nende enjika ch'ekoondi doto, nae syalomalomaanga koti esisyuuhira-banaabi sira. 12Syali nisyehoonyera obunyala bu bitiirifu bw'esisolo sitangiire sira mu huboneha. Syeecha syayika esyaalo syoosi, alala nende abandu bali nibasirimo boosi, ohuchaaka ohwiinamiraanga esisolo sitangiire sira, si koonjo lyaasyo lyali niliwonere. 13Esisolo sya habiri sino syeecha syaanyala ohuholaanga eby'amaya bihunuufu muno. Syeecha syaahola omuliro kweha hu syaalo nikutula Mukulu, buli muundu yeesi naabona. 14Mani syeecha syaanyala ohubachirisa abandu boosi bali nibamenya hu syaalo huno, nisyehoonyera eby'amaya biingi bi syali nisyafukiirirwa ohuholaanga mu moni w'esisolo syataangira sira. Esisolo esyo syeecha syaboolera abandu abo siti, ohwiisa oluyaali mu sisolo syataangira sira, bahoyeere ohuhola esifwaanani sifwaanana nende esisolo syanyaaliswa nende olugaanga nae kata katyo syaanyala ohuwona syabaao esilamu. 15Esisolo sy'ohubiri sino syeecha syafukiirirwa ohuyeera omuuya kw'obulamu kwingire mu sifwaanani sy'esisolo syataangira sira, hu sifwaanani esyo sinyale ohulomaloma handi nende ohwiita abandu boosi ababa nibatacha hunyala ohusiinamira. 16Esisolo sino mani syeecha syanyala ohuyiika buli muundu yeesi, omukali nende omuyeraanu, omunyali nende omumanani, omuwaambe nende omulehuule, ohukanya ohuteebwaho esilolero hu mihono chaabwe miluungi, oba hu bweeni bwaabwe. 17Abulao omuundu yeesi owali nanyala ohukula, oba ohukusa esiindu syoosi nataaliho esilolero sino, esilolero sy'eliita ly'esisolo, oba enaamba yemawo hulw'eliita elyo. 18Bulaanu esiindu sino sibaanja abandu ohuba nende amakesi. Oyo yeesi oli nende amakesi, anyala ohukoonyeresa amahulundu k'enaamba y'esisolo sino, olwohuba enaamba eyo yemawo hulw'eliita ly'omuundu. Enaamba eyo niyo 666.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\