OHUBWIIHULIRWA HWA YOWAANA 18

1Lunyuma lwa bino byoosi ohubaao, ndeecha ndaabona malaika wundi niyeeha aasi natula Mukulu. Yali ali nende obunyala bubitiirifu, handi nende obulayi bwae bweecha bwalabya esyaalo syoosi. 2Malaika oyo yeecha yaalirira mu kono hoongo naboola ati, “Omuhasi akwiire! Bbabbilooni Sihunuufu sikwiire! Omuhasi wuno bulaanu aniinirwe nende badayimooni, alala nende emyooyo mibi. Emera ch'ebiindu by'omufuto byoosi, mani amayoni katadahibwa koosi kamumenyeremo. 3Olwohuba ebyaalo byoosi byamala ohung'waaho hu malwa kae, amalwa malulu k'obwekoombi bw'obucheke. Abatuki b'ohusyaalo huno boosi bamala ohuyirana nae, handi abachurusi banyali b'ohusyaalo huno, bamala ohugagayalira mu bucheke bwae butaaliho ebbureeki.” 4Handi ndeecha ndaawulira ekono liindi litula Mukulu niliboola liti: “Eng'we bandu bange, mutule erwaanyi! Mumutulemo! Haba simuhoyeere ohweduba mu bibi byae daawe; Haba simuhoyeere ohukabanaho hu huboneresebwa hwae! 5Olwohuba ebibi byae byayiriha byaniina byoola Mukulu, mani Nasae yechulisaanga engira chae embi. 6Mu muhole busa koti yesi luyabahola; mu mutuunge amahabi kabiri hulw'ebiholwa byoosi biyahola. Yichuse esikoombe syae nende esy'ohung'wa syaalaba amahabi kabiri ohuhira esyo siyabatekeheraanga. 7Mu muteeho ohusaanda nende esibeera biingi muno koti oluyaali nende ohwesangaasa hu yeberesaanga omweene. Olwohuba yamenya niyebooleraanga omweene ati: ‘Mbano njihaale, omutuki muhasi hala! Haba siindi mufwiirwa daawe, Haba siinjia ohunyoolaho esibeera daawe!’ 8Mani ohweema hu sino, mu ludaalo lulala lwong'ene achia ohuba naamalire ohuwambisibwa enyiimbe mbi koti ohulwaala, esibeera, nende enjala. Handi achia ohusaambibwa nende omuliro, olwohuba Omwaami Nasae, omuheengi wae w'omusango w'obunyala bwoosi.” 9Mani abatuki bo husyaalo huno abedubania nae mu bucheke buno, alala nende obwekoombi bubi buno, bacha ohulirira handi nibacherenjesera esiko sino, nibacha ohubonaho omwoosi kunioha nikutula hu hwereba bw'omuliro kucha ohuba nikumumuheenya. 10Mbao beemere eyale muno nae, olwohuba batiire ohukabanira alala nae mu husaandisibwa hwae. Baboola bati, “Nga sy'amatichasi! Nga siwukisa! Bbabbilooni, esiko sihunuufu handi esy'amaani sino! Obonereseebwe mu saa ndala busa yong'ene!” 11Abachurusi bahoongo bo husyaalo huno boosi, bosi bali ohumuliraanga, olwohuba bulaanu abulao omuundu yeesi ochia naakula ebiindu byaabwe. 12Yibulawo omuundu yeesi ochia naakula esaabbu, efeesa, amakina k'ebbeyi kakabuhaane. Ebiindu byaabwe bibakusa koti engubo ch'elaasi, engubo ch'obutuki, engubo chimilamilana, handi nende engubo njahanyu. Embya choosi ech'emisaala midinyu ohubonehana, handi nende embya choosi ech'ebiindu biholebwa ohutula mu meeno k'enjofu, ohutula mu mbaao ch'ebbeyi, eby'emigasa, eby'ebichuma, nende eby'amakina ka rachaari. 13Handi nende bi sinamooni, ebiluunga elyaani, obubbaani, miiri, nende, ebiwunya esiing'aari. Amalwa nende amafuta, obusye nende engaano, eng'oombe nende amakoondi, esuhiri nende ebigaali bihweesebwa, abaambe, kata nende obulamu bw'abandu. 14Abachurusi boosi bali ohumubooleraanga bati, “Ebiindu byoosi biwali niwekombaanga ohuba ebyao bimalire ohuhamyuuhao, nende obunyali alala nende esinyaaji byoosi bimalire ohuwaao, nihaandi haba soochia hubibonaho ehabi liindi daawe!” 15Abachurusi boosi abagagayalira mu huchurusiraanga mu siko esyo, bacha ohweema eyale, olwohuba bacha ohutya ohukabaniraho hu husaandisibwa hwae. Bacha ohulira handi bacherenjese, 16mani bamale baboole bati, “Nga sy'amatichasi! Nga sitiisa hulw'esiko sihunuufu! Yali yanaliirira ohwefwalaanga engubo ch'elaasi, ech'obutuki, nende echamyuuha, handi nende ohwebwihaangaho emigasa ch'esaabbu, amakina k'ebbeyi kakabuhaane! 17Nae handi mu saa ndala yong'ene amalire ohumalibwaho obunyali buno bwoosi!” Abeerusi b'emeeri alala nende abakiingirwe boosi, abaholi bo mu meeri, alala nende abandu bandi boosi, abanyoolaanga esyohulya syoosi ohweema hu nyaanja, beecha beema eyale muno, 18mani baamala baalira lukali koti lu babona omwoosi kutula hu muliro kwereba nikwemuhuunya bati: “Haba siyibechaanga hoo esiko sihunuufu siti!” 19Beeyaanyaho olufu hu mitwe chaabwe, baalira nibacherenjesa nibaboola bati, “Nga syamatiichasi! Nga sitiisa hulw'esiko sihunuufu sino! Niye esiko yi bandu boosi abali nende emeeri chisyabala hu nyaanja chikabuhaane, bagagayalira mu bunyali bwae! Mani nae mu saa ndala yong'ene, yaaba nga amalire ohutusibwaho buli siindu!” 20Wehoye, ewe Ekulu, hulw'ohusihirisibwa hw'omuhasi oyo! Mwehoye, eng'we abandu ba Nasae, alala nende abatume nende abanabbi! Olwohuba Nasae amalire ohumuheengera omusango hulw'ebiindu biyabaholaanga! 21Mani awo niwo yi malaika muhunuufu muno, yeecha yadoolera ekina lyaaka obuhoongo nende olukina lubaambali muno, mani naamala nalisukuna mu nyaanja, naboola ati, “Yino niyo engeri yi Bbabbilooni, esiko sihunuufu muno, sichia ohusukunibwamo aasi nende amawuruta, mani sihaye ohubonehanaho handi. 22Mani ohweemba hw'amaduungu alala nende amakono k'abandu, nende ohw'aboobbi b'amalere alala nende eturumbeta, haba sihuchia ohuhuwuliirihanamo handi! Abulao omuhosi yeesi mu buchurusi bwoosi ochia ohuhunyolehanamo handi. Handi ekono ly'olukina lusya haba silichia huwuliirihana handi! 23Obulafu bw'etaara haba sibuchia huhubonehahoomo handi. Amakono k'abagole bahasi nende abasaacha haba sikachia huhuwuliirihanamo handi. Abachurusi bao balichiingi nibo abahiramo obunyala mu syaalo syoosi, handi ohubitira mu malesi k'obubacha kao, walehuulaanga abandu boosi ab'ohusyaalo huno!” 24Bbabbilooni syaboneresebwa olwohuba amabaanga k'abanabbi, alala nende ak'abandu ba Nasae, kanyoolehana mu siko esyo. Eee, amabaanga ak'abo boosi abetibwa hu syaalo huno hwoosi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\