OHUBWIIHULIRWA HWA YOWAANA 19

1Lunyuma lwabino byoosi, ndeecha ndawulira ekono liri koti ohuwoola hw'esidiiyiha sihoongo sy'abandu bali Mukulu, niliboola liti, “Nasae afumisibwe! Obuwonia, oluyaali, nende obunyala, byoosi ni ebya Nasae! 2Eheenga yae y'emisaango yihoyera handi y'obwadyeeri! Yamala ohuheengera omusango omucheke muhuluundu owali nanyaasa esyaalo syoosi nende obudamba bwae. Nasae yamuboneresa olw'ohwiita abahalaabani bae.” 3Handi beecha bahuumula nibaboola bati, “Nasae afumisibwe! Omwoosi kutula hu bumemu bw'omuliro kumuheenya esiko sihunuufu esyo kucha ohudumuuha endaalo choosi pe!” 4Mani abahuluundu amahumi kabiri nende bane bala beecha baakwa aasi, mani baamala bachaaka ohwiinamira Nasae alala nende ebiloonge bilamu bira bine, owali niyehaale hu sisaala sy'obutuki. Bosi beecha baboolaanga bati, “Amiina! Nasae afumisibwe!” 5Mani awo, esiyoka siri koti ekono ly'omuundu lyeecha lyaatulira mu sisaala sy'obutuki niliboola liti, “Nasae weefwe afumisibwe, eng'we abahalaabani bae boosi alala nende abandu boosi abahongo alala nende abadiidi, boosi abamutya!” 6Handi ndeecha ndawulira esiindu syawuliirihana koti esidiiyiha sihoongo muno, handi koti ohuwoola hw'amaachi kabbwomooha nikaakuha ohutula akulu muno, handi koti ohwaduluhana hw'efula huloondehana. Ndeecha ndawulira nibaboola bati, “Nasae afumisibwe! Olwohuba Omwaami, Nasae w'efwe w'obunyala bwoosi, niye Omutuki! 7Mulehe hwehoye husangaale. Mulehe hufumie obuhunuufu bwae! Olwohuba esiha syoolere esy'obweeya bw'Ekoondi doto, mani omweeya muhasi amalire ohusyetekehera. 8Amalire ohubeeresebwa engubo ch'elaasi ndafu chimilamilana ohwefwaala.” (Engubo ch'elaasi nicho ebiholwa bilai by'abandu ba Nasae.) 9Mani malaika yeecha yamboolera ati, “Yandiika sino: Behoye abo abalaangibwa ohwiicha hu sidyaalo sy'obweeya sy'Ekoondi doto.” Handi malaika yeecha yaameedaho ati, “Chino nicho emboosi cha Nasae ch'adyeeri.” 10Ndeecha ndaakwa aasi mu makulu kae ohumwiinamira, nae yeecha yamboolera ati, “Otasihola daawe! Syesi ndi busa omuhalaabani w'asyo, handi syesi ndi omufukiiriri koti abafukiiriri b'asyange, abo boosi abahayira hu bwadyeeri bu Yesu yeekesa. Yinamirenge Nasae!” Olwohuba obwadyeeri bu Yesu yeekesa nibwo obugumia abanabbi. 11Bulaanu ndeecha ndaabona Ekulu niliikuuheo, mani awo ndeecha ndaabona esuhiri ndafu. Omwiirusi waayo alaangibwa Omwesikwa handi Owadyeeri. Yehonyera obwadyeeri mu huheenga emisango, handi nende mu hulwaana amaye kae. 12Emoni chae chali nichifwaana nende omuliro, handi yali niyefwaalire ekofya ch'obutuki nyiingi hu mutwe kwae. Yali nende eliita limwandiikirweho, nae abulao omuundu yeesi ohutusaho omweene owali nalimanyire. 13Eganjuula liyali nafwaalire lyali niliswaanire amabaanga. Eliita lyae nilyo “Emboosi ya Nasae”. 14Amaye koosi akali Mukulu kali nikamuloondaho, nikeruhira hu suhiri cha rachaari handi nibefwaalire engubo ch'elaasi ndafu muno. 15Mu munwa, kwatulamo olugaanga lwooki muno lu yali naachia ohuyiingirira ebyaalo biingi. Achia ohubitukira endabuhi y'esichuma, handi achia ohuhunyira efwiini mu sihunyiro sy'etima ly'elalu lya Nasae w'Obunyala bwoosi. 16Hu ganjuula lyae hwali hwandiikwaho eliita mbwe: “Omutuki w'abatuki, handi Omwaami w'abaami”, nende hu tango lyae. 17Bulaanu ndeecha ndaabona malaika niyeemere hu lyuuba. Yeecha yehuumira mu kono hoongo amayoni koosi akali nikabburuha mu mboo ati, “Mweesi mwiiche mwebuuse alala hu sidyaalo sihunuufu sya Nasae! 18Mwiiche mulye emibiri ch'abatuki bo husyaalo, abahuluundu baako, nende abalwaani, emibiri ch'esuhiri alala nende abeerusi b'acho, emibiri ch'abandu boosi, abawambe nende abalehuule, abahongo nende abadiidi!” 19Bulaanu ndeecha ndaabona esisolo sira, alala nende abatuki bo husyaalo huno, alala nende amaye kaabwe akahabe nikebuusire alala ohulwaanisa oyo owahabe naali ohwiruhira hu suhiri, nende eye lyae. 20Esisolo esyo syeecha syawambibwa syayiribwa nisiri esiboye, alala nende abanabbi babacha abali nibaholaanga eby'amaya mu moni wae. (Olwohuba yehoonyeraanga ebiholwa by'amaya ebyo ohubachirisa abo abali nibaliho esilolero sy'esisolo esyo, nende abo abali nibenamiraanga esifwaanani sy'esisolo syeene esyo.) Esisolo esyo syeecha syasukunibwa nisiri esilamu, alala nende omunabbi mubacha wula yesi naali omulamu mu nyaanja y'omuliro, eyadusirwa maratutu. 21Amaye k'abwe, keetibwa nende olugaanga olwali nilutulire mu munwa kwoyo owali niyeruhira hu suhiri. Handi amayoni koosi, keecha kaalya enyama ch'abwe chikayera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\