OHUBWIIHULIRWA HWA YOWAANA 6

1Handi ndeecha ndaabona Ekoondi doto lira nilihalaka ohwikulao esifuundiho sitaangira esy'ebifuundiho bitaanu-na-bibiri, handi ndeecha ndawulira silala hu biloonge bilamu bine bira nisiboola mu kono lyaduuluhana koti ehubba ati, “Yicha!” 2Ndeecha ndatingaala, mani ndeecha ndaabona esuhiri ya rachaari. Omwiirusi waayo yali nadiirire oluyiingo, mani yaberesebwa ekofya y'obutuki. Yecha yachaaka ohwiirusa esuhiri yino koti omuyiingiri ochia ohuyiingira. 3Awo handi Ekoondi doto lyeecha lyaahalaka lyekula esifuundiho sya habiri. Awo handi ese ndeecha ndawulira esiloonge silamu sy'ohubiri nisiboola siti, “Yicha!” 4Handi esuhiri yindi yeecha yaatulayo, bulaanu yali eya ranjaayi. Omwiirusi waayo yeecha yaabeeresebwa obunyala bw'ohuleeta eeye hu syaalo huno, hu bandu banyale ohwiitana abeene-na-beene. Yabeeresebwa olugaanga luhoongo muno. 5Bulaanu, Ekoondi doto elyo lyeecha lyaahalaka lyekula esifuundiho sya hadatu. Handi ndeecha ndawulira esiloonge silamu sy'ohudatu nisiboola siti, “Yicha!” Ndeecha ndaatingaala, awo ndaabona esuhiri mali. Omwiirusi waayo yali akiingire elatiri chibiri mu muhono kwae. 6Handi ndeecha ndaawulira ekono liri koti ekono ly'omuundu nilitulira mu biloonge bilamu bine bira niliboola liti, “Elatiri ndala y'engaano yichiira hu muheemba kw'oludaalo lulala, nae elita chidatu ech'amabeere, chichiira hu miheemba ch'oludaalo lulala. Nae mutanyaasa emisaala misabbibbu nende emisaala mituli daawe!” 7Awo, Ekoondi doto lira lyeecha lyaahalaka ohwikula esifuundiho sya hane. Handi ndeecha ndawulira esiloonge silamu sy'ohune nisiboola siti, “Yicha!” 8Ndeecha ndatingaala, nae awo ndeecha ndaabona esuhiri y'obukoondo bufwiiririra busa. Omwiirusa waayo nae bali nibamulaanga bati Hufwa, handi bati, Emakoombe yali nayiloondaho emukoongo aambi-aambi. Beecha baabeeresebwa obunyala hu situundu silala hu bine by'esyaalo syoosi, ohwiita nibehoonyera eeye, enjala, oluumbe, nende ebisolo by'omusiino. 9Bulaanu Ekoondi doto lira lyeecha lyaahalaka ohwiikula esifuundiho sya hataanu. Ndeecha ndatingaala mulwaalo wa alutaari, mani ndaabona emyooyo ch'abandu bali nibeetibwa busa hulw'ohubuulira emboosi ya Nasae, nihaandi balichiingi abesikwa muno mu hu julira hwaabwe. 10Beecha behuuma mu kono hoongo bati, “Omwaami w'Obunyala bwoosi, omwolerefu handi owadyeeri mweene! Hwahaliinde ohwoola liina, hu weemeo oheengere abandu b'ohusyaalo omusango handi obabonerese hulw'ohutwiita?” 11Buli mulala hu beene abo, yeecha yaberesebwaanga eganjuula lya rachaari, mani nibeecha nibaboolerwa ohuwuluuhaho budiidi handi, ohwolera elalira lu bungi bw'abahalaabani basyaabwe handi nende Abakurisito basyaabwe bucha ohwiitwa bwoolerere, koti lubeene abo beetibwa. 12Awo ndeecha ndaabona Ekoondi doto lira handi nilihalaka ohwiikula esifuundiho sya hasaasaba. Awo yeecha yaabaawo musisi njalaba muno, mani elyuuba lyeecha lyakaluuhana lyamaliya titi-titi koti engubo nyandale mali, nae omwoosi kweecha kwakaluuhana kwabeera elalira ranjaayi koti amabaanga. 13Ening'ining'i cheecha chachaaka ohubuluunguha nichikwa hu syaalo huno, koti enduli mbisi nichikwa nichibuluunguha ohutula hu musaala kw'acho, omuyaka kw'amaani nikukudengaania. 14Ekulu lyeecha lyaahamyuhao, koti olupapula luli ohusiriingisibwa nilumalwao, nae buli lugulu alala nende esisiinga syoosi, nibisudisibwa ohutusibwa mu bifwo by'asyo. 15Mani bulaanu, abatuki b'ohusyaalo huno, abeemirisi, alala nende abahuluundu b'amaye, abagaga nende ab'obunyala buhoongo, nende abandu bandi boosi, abawaambe nende abalehuule, beecha bachaaka ohwekisaanga mu ng'uungu nende mu lwaalo w'enyaanda chiri hu ngulu. 16Bachaaka ohulangaanga engulu nende enyaanda nibaboola bati, “Mutukweeho mutukise huhaye ohubonehana mu moni ch'oyo ohwiihale hu sisaala sy'obutuki, handi nende ohutula hu tima ly'Ekoondi doto! 17Oludaalo lwaabwe lululu, lw'etima lyaabwe mbano lwoolere, nae naanu mweene onyala ohulwekaya?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\