ABAROOMU 10

1Basyaange, ndekoomba nende omwooyo kwaange kwoosi endi, abandu bange bosi banyale ohuwonisibwa! Ngambekongooyera eyiri Nasae! 2Nyomiisa endi beweerayo elalira ohudaha Nasae; nae ohwewaayo hwaabwe haba sihweema hu humanya hwadyeeri. 3Basisiiri ohumanya engeri yi Nasae aholeramo abandu ohuba abalungifu nae, ohutusaho, bakesaho ohutaawo engeri yaabwe abeene; mani sibewaayo abeene eyiri engeri yi Nasae aholeramo abandu ohuba abalungifu. 4Olwohuba Kristo yaakamia Amalako, hu buli muundu yeesi ofukiirira anyale ohuholwa ohuba omulungifu nende Nasae. 5Musa yaandiika hu bidiira ohuholebwa ohuba abalungifu nende Nasae ohubitira mu hwoseresa amalako ati: “Oyo yeesi owoseresa ebilagiro bya amalako, achia ohuba omulamu.” 6Nae bi byandiiko byolerefu biboola hu bidiira hu huholebwa ohuba abalungifu nende Nasae ohubitira mu fukiirira nibyo bino: “Oteteeba mu mwooyo kwao oti, Wiina mweene oliniina Mukulu?” (amahulundu mbwe, ohwiisa Kristo aasi) 7oba oteteeba oti, “Wiina mweene oliiha aasi mu syaalo sy'aasi?” (amahulundu mbwe, ohuniinia akulu Kristo ohutula mu bafu). 8Sino nisyo si byandiiko byolerefu biboola: “Emboosi ya Nasae yiri aambi naawe, yiri hu munwa kwao, nende mu mwooyo kwao” - eyo niyo, emboosi y'efukiirira yihuli ohuyaala. 9Notuumbula nende omunwa kwao oti Yesu niye Omwaami handi wafukiirira nende omwooyo kwao, oti Nasae yamusyuhisa ohutula mu bafu, ochia ohuwonisibwa. 10Olwohuba efukiirira yeefwe niyo eyikera hwaaba abalungifu nende Nasae; ohutuumbula hweefwe nihwo ohukera hwaonisibwa. 11Ebyandiiko byolerefu biboola biti, “Oyo yeesi omufukiiriramo, haba saacha hudiisibwa esoni.” 12Sino sidiira hu buli muundu yeesi, olwohuba abulao engabuhana akati w'Abayudaaya nende Abateende; Nasae mulala niye Omwaami w'abandu boosi handi aberesa buli muundu omulaanga emikisa. 13Koti lu byandiiko byolerefu biboola biti: “Buli muundu yeesi olaanga eliita ly'Omwaami achia ohuwonisibwa.” 14Nae banalaange batye omuundu yibatafukiiriramo? Handi banafukiirire batye mu muundu yi batawuliraangaho? Handi banawulire batye ataali omuundu oyaala? 15Handi abandu banayaale batye nibatatumiibwe? Koti lu byandiiko byolerefu biboola biti, “Ohwiicha hw'abandu baleeta emboosi ndayi nga hulai!” 16Nae abandu boosi haba sibafukiirira Emboosi Ndai. Omunabbi Yisaaya mweene yesi yaboola ati, “Omwaami, wiina owafukiirira emboosi yeefwe?” 17Sakira, efukiirira yitula hu huwulira emboosi, handi emboosi yitula hu huyaala Kristo. 18Nae teeba endi: Syadyeeri siti haba sibawulira emboosi? Ngandi bawulira olwohuba koti ebyandiiko byolerefu biboola biti: “Ekono lyaabwe lyawuliirihana ohwoola mu syaalo syoosi; emboosi chaabwe choola yi syaalo syaakama.” 19Handi teeba endi: Mani abandu ba Yisirayiri haba sibamanya? Musa mweene niye owataangira ohukobolamo ati: “Njia ohwehoonyera esyaalo syali sitahoyera ohuwaambia abandu bange ehali-hali; handi nindehoonyera esyaalo sy'abandu basiru Njia ohudiisa abandu bange etima.” 20Handi omunabbi Yisaaya kata ali nende obwomiifu naboola ati, “Abandu bali nibatangoonya, nibo abanjakaana; Ndabonehera abandu bali nibateeba.” 21Nae ebidiira hu Yisirayiri Yisaaya yaboola ati, “Ndaaniha amahono kange akulu oludaalo lwoosi ohwakaanira abandu batawulira handi abajeemu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\