ABAROOMU 16

1Mbanjulira Faibbe mboocho yeefwe, ohalaabanira mu bafukiiriri bamenya e Checherea. 2Mumwakaanire mu liita ly'Omwaami, koti abandu ba Nasae bahoyeere, handi mumubeerese obuhoonyi bwoosi bwaadaha ohutula yi muli; olwohuba omweene yesi yahoonya abandu bangi muno nga syesi nimwo mumbalirwa. 3Nduma amaheeso kange eyiri Purisiila nende Akwiila, abahalaabani basyaange mu Kristo Yesu; 4abawaayo obulamu bwaabwe hulwaange. Mbasiima muno handi haba si neese syeng'ene obebasa, nae omukanda kw'abafukiiriri Abateende kwosi kubeebasa. 5Handi ndumira amaheeso eyiri omukaanda kw'abafukiiriri okwebuusiraanga mu nyumba yaabwe. Nduma amaheeso kange eyiri omwiicha wange Epayineto, oyo niye owataangira mu situundu sya Asiiya ohufukiirira mu Kristo. 6Nduma amaheeso eyiri Maria, owabahaalabanira muno. 7Handi nduma amaheeso eyiri Anduroniko nende Yuniya; Abayudaaya basyaange abali mu mboye naange; bamanyihaane muno eyiri abatume, handi beehola abafukiiriri ese nisisiiri. 8Amaheeso kange eyiri Amupiliato, omwiicha wange muno mu Mwaami. 9Handi heesa Urubbano, omuhalaabani wasyeefwe mu mulimo kwa Kristo, nende Sitaki, omwiicha wange mukoosi. 10Amaheeso eyiri Apele, yi buwulisi bwae mu Kristo bumanyihaane bulai. Amaheeso eyiri abo ab'edaala lya Arisitobbulo. 11Amaheeso eyiri Herodioni, Omuyudaaya wasyaange, handi eyiri abafukiiriri bo mudaala lya Narikiso. 12Amaheeso kange eyiri, Turufaina nende Turufoosa, abahalaabana mu mulimo kw'Omwaami, handi eyiri omwiicha wange muno Perusi, owahalaabanira muno Omwaami. 13Nduma amaheeso eyiri Rufusi, omuhalaabani omanyihaane mu mulimo kw'Omwaami, handi eyiri ng'ina, ebiha byoosi owaanjira koti omwaana wae. 14Amaheeso kange eyiri Asikuriito, Fulegooni, Herume, Paturoobba, Heruma, nende abafukiiriri bandi boosi babali nabo. 15Amaheeso eyiri, Filoloogo nende Julia, eyiri Nerewo nende mboochong'ene, eyiri Olimupa nende eyiri abandu ba Nasae boosi babali nabo. 16Heesanie mu ngeri yeekesa ohudahana hw'abebulaane. Abafukiiriri boosi aba Kristo baabatumira amaheeso kaabwe. 17Basyaange mbekweeda endi: mweliindeenge abo abaleeta ohukabuhana nende abanyaasa efukiirira y'abandu, handi abacha nibalwaanisa enjekesa yi mwanyoola. Mutabesudyaangaho! 18Olwohuba abandu bahola ebiindu bifwaana bityo, haba sibahalaabanira Kristo Omwaami weefwe, nae bahalaabanira amaadu kaabwe abeene. Beehonyera emboosi chirioyeresa nende ohwefumia-fumia, mani baabachirisa abandu bataaliho omusango. 19Buli muundu yamala ohuwulira obuwulisi bw'eng'we eyiri Emboosi Ndai, mani hulwa sino ndi omusangaafu muno hulw'eng'we. 20Mani Nasae, otubeeresa emireembe achia ohunyooba bwaangu muno Sitaani mu makulu k'eng'we. Emikisa ch'Omwaami weefwe Yesu chibe naang'we. 21Timoteo, omuhalaabani wasyaange abatumira amaheeso; handi Lusiya, Jasooni, nende Sosipateeri. 22Ese Terutiiyo, owahoonya Paulo ohwandiika ebbarwa yino, mbaheesa mu liita ly'Omwaami weefwe. 23Gayasi owaniinda, omweene daala li bafukiiriri bebuusiraangamo yesi abaheesa; Erasito, omubiihi w'esiko, nende owaasyeefwe Kwaruto babaheesa. Emikisa ch'Omwaami weefwe Yesu Kristo chibe nang'we. Amiina. 24Lehe esisa sy'Omwaami weefwe Yesu Kristo sibe ninaang'we mweesi. Amiina. 25Lehe hufumie Nasae! Onyala ohukera mwomiirira mu fukiirira yeng'we, ohweema hu Mboosi Ndai yindabayaalira eyidiira hu Yesu Kristo nende ohweema hu humanyihana hw'esyaama sy'obwadyeeri esyali syakiswa emyaaka miingi echabitao. 26Nae bulaanu, obwadyeeri obwo bwamala ohumanyihana alafu ohubitira mu byandiiko by'abanabbi; nende ohulagira hwa Nasae otaakama, esyaama esyo syamanyihana eyiri abyaalo byoosi, hu bandu banyale ohufukiirira handi ohuwulira. 27Lehe Nasae mulala, yeng'ene omanyire ebiindi byoosi, aberesebwe oluyaali ohubitira mu Yesu Kristo endaalo choosi! Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\