TIITO 1

1Ebbarwa yitula eyiri Paulo, omuhalaabani wa Nasae handi omutume wa Yesu Kristo. Ndadoolebwa handi ndatumibwa ohuhoonya efukiirira y'abandu ba Nasae yadoola, handi nende ohumeerera banyale ohumanya obwadyeeri bweekesebwa mu diini yeefwe, 2eyeemere hu suubi ly'obulamu butaakama. Nasae otabacha yatusuubisa hale esyaalo nisitaaloongwa obulamu butaakama buno. 3Nae endaalo chihoyera nichoola, yatwekesa emboosi yino. Yandiisa emboosi yino, handi njaala koti lu Nasae Omuwonia weefwe yaatuma. 4Nyandiikira Tiito omwaana wange wumbulira mu fukiirira yituwambaaniya. Lehe Nasae Seefwe, nende Omuwonia weefwe Yesu Kristo ahube ehabi nende emireembe. 5Ndahuleha mu Kureete endi onyale ohukolola ebiindu byali nibisiidaha ohukololwa, handi oteeo abemeresi b'abafukiiriri mu buli siko. 6Yichulisa oti, omwemeresi yodoola, ahoyeere ohuba otaaliho esiindu syoosi sibamwekanyiisaho, handi ahoyeere ohuba naali omusaacha w'omuhasi mulala. Handi abana bae bosi hahoyeere ohuba abafukiiriri, handi sibahoyeere ohuba abaalaba, oba abatawulira amalako. 7Koti lwali omuhalaabani wa Nasae, omwemeresi w'abafukiiriri ahoyeere ohuba nataaliho esiindu simwekanyiisaho. Haba sahoyeere ohuba omuundu w'esuunga, oba onyoolera bwaangu, oba omumeesi, omwaalaba, oba ow'omutoolyo. 8Ahoyeere ohuba owakaanira abakeni bulai, handi odaha ohuhola ebiindu bilai. Ahoyeere ohuba omuundu wefuka omweene, omulungifu, omwolerefu, handi ow'esaambo ndayi. 9Ahoyeere ohuba omuundu womiirira hu mboosi yadyeeri koti luyeekeswa, hwaanyale ohweekesa abandu bandi enjekesa y'adyeeri alala nende ohwakamiya abo abakesaho ohuyingania enjekesa eyo. 10Olwohuba aliwo abayingani bangi, ohuhirira elalira Abayudaaya beehola abafukiiriri mu Kristo, abajeemu handi ababachirirsa abandu nende emboosi chibulamo obuhoonyi. 11Enjekesa yaabwe yihoyeerwe ohwakamisibwa, olwohuba babita mu madaala k'abandu nibeekesa ebitahoyera ohwekesebwa nibachiiririra ohwegagayasa abeene. 12Mulala hu Bakureete beene, omunabbi waabwe yaboola ati, “Abaandu Bakureete babacha muno, manani mabi, b'omululu handi bakata beene.” 13Mani omuundu wuno yaboola obw'adyeeri bweene. Mani sakira mubaakamisire elalira n'amaani, hu banyale ohuba nende efukiirira y'adyeeri. 14Mani handi bahaye ohuhayira hu ngano hale ch'Abayudaaya, nende amalako k'abandu balekeeresebwa. 15Eyiri abandu balungifu, buli siindu syoosi siluungifu, nae eyiri abandu b'omufuto, handi abataali nende efukiirira, abulao esiindu siluungifu; ebibaaso byaabwe nende ohumanya hwaabwe byamala ohunyaasiha. 16Beyira koti abamanyire Nasae, nae mu biholwa byaabwe, byeekesa biti haba sibamudaha. Basyulana, handi sibadaha ohuwulira amalako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\