TIITO 2

1Nae ewe, ohoyeere ohweekesa ebifukiirisania nende enjekesa yadyeeri. 2Yekesa abasaacha bahuluundu bahaye ohuba abameesi, babe ab'amakesi, babe ab'efukiirira ndayi, abohudaha hulai, handi abesimiirisa. 3Mu ngeri nasilala eyo, yekesa abahasi bahuluundu bebise koti abahasi bali nende obulamu bwolerefu bahoyera. Bahae ohuba abamoonyi oba abameesi. Bahoyeere ohwekesanga ebiholwa bilai, 4hu banyale ohweekesa abahasi baraaga ohudahaanga abasaacha baabwe nende abaana baabwe, 5ohuba abeliinda, abataaliho esibi, handi ohuba abahasi b'omudaala abalai bawulira abasaacha baabwe, hwabuleo omuundu yeesi ochia ohulomaloma bubi hu Mboosi yitula eyiri Nasae. 6Mu ngeri nasilala hubbirisa abasaacha baraaga beefuke abeene. 7Nae mu byoosi ewe omweene ohoyeere ohuba esyohuboneraho esy'esaambo ndayi. Bechaanga owadyeeri handi omumaliirifu mu njekesa yao. 8Wehoonyere emboosi ndayi echatayinganisibwa, hu basuku bao banyale ohudiiribwa esoni nibahaywa ohuba nende esiindu sibi syoosi sibatulomalomaho. 9Abaambe bahoyeere ohuwulira abaami baabwe, handi ohubasangaasa mu buli siindu. Sibahoyeerwe ohukalusania nende abaami baabwe, 10oba ohubeeba. Nae bahoyeere ohwekesaanga bati balai handi beesikwa mu buli siindu, mani mu buli siindu sibahola, abandu banyale ohusiima enjekesa yidiira hu Nasae Omuwonia weefwe. 11Olwohuba Nasae yamala ohweekesa abandu boosi esisa syae esy'ohubaonia. 12Esisa esyo sitwekesa ohwebwaaba obulamu butatya Nasae, nende obwekoombi bw'obulamu bw'omusyaalo, mani hu hunyale ohwefuka abeene, ohuba abalungifu, handi abatya Nasae mu syaalo muno, 13nihulindiriire Oludaalo lwolerefu lu husuubira, lu luyaali luhoongo lwa Nasae weefwe nende Omuwonia Yesu Kristo lwahabonehere. 14Kristo yewaayo hu lweefwe mani yatununula mu bibi byoosi, handi nende ohutulabia hube abandu bae beene aboolerefu, handi abadaha huhola ebiindu bilai. 15Beekese ebiindu bino byoosi, handi wehoonyere obunyala bwao bwoosi nobagumia emyooyo. Nenya abo handi nonenya abahutekeeresa. Leha omuundu yeesi atahulekeresa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\