Giih Anyoadh Juoge 18

1Batien gihn nu e wuohnjuog moogo aniida niido e beehn piny ke yoohn maalo e tee me duohng mee acub yihre. Tee maa ameeny piny ne beehd. 2Noono maa akwaage e duone atihnge maalo keraahyo kobe, "Geen Baabihloanya e duohng keraahyo apahdho! Ngo apahdho ne cohg! Ngo adoohng ne kar beehdo yihr atiihb ukeehg kedea atiihbe me reje. Ngo adoohng ne kar giih me be beeye yi wong Juog kar winy gwado. 3Thaahy cang cwihny gen arwaahnyo ubud gene keehde naa anyoadhe kaa abaale kii ngo. Ruohdh wiih piny ge abudo keehde kedea thaajire giih wiih piny ge alony ke giih bane ge amaahye oogo ni." 4Duol moogo acahga ke lihngo e urubo ke yoohn maalo kobe, "Wu jo'a beehnu oogo yi geen nu, beere rogu be madu yihdh giih reje naa ayug rog gen yea kedea thiow beere giih reje ge pahdh wudh yaa nu wu be yoad gene! 5Giih reje naa ayug yi geen nu ge awahdh bang Juog maalo, kedea ngahy Juoge ne cohg kejea beehda geew me ree naa awuohje. 6Gihn raaj atiihy yi geen nu wiihe ke duogo ke gihn me raaj moogo me kaal wiih mar umodho tiel ariow. Meehg ngo maadh wong koongo me keej me bang ngo me kaal wiih man na cub yihre. 7Meehg ngo yoad giih raahm kuohm me teeg kedea ngoohng wong me kaal wudh giih beeye ge anaa yea ge na nhyaame ke gen. Bang gihn ngo abeel kea, 'A beehda ruohdh yi geew, a padh gulo! Caahn e gihn muu ungoohng wonga tooro.' 8Ke nying luub nu, en naa gihn upahdh gihn me raaje wiihe udud raahm kuohm me teege ngo piny maa upahdh kahj me duohnge kaa atwaanye me reje ree wong cahng acielo uyuog nyoge ne cohg. Geen nu dhiil kaa waang ne baab, bang Juog Aciehg e gihn me goohg ngo tooro en naa ayug ukihm gihn nu. 9"Ruohdh upiny naa ayug giih bal maa giih lonyo yi geen Baabihloanya, bang geen nu uyuog gene adhaahr uced gene yihdh gen cedo, e niid gene yihdo e ane piihdh maalo kedea leeb maaj naa piil piil. 10Ge udwiid lwahre kwaade tooro ucidh gene ne cuungo kun caadi bang gihn ge atud yihr kwaad diih gihn me wa gihn nu. Ge urubo kob gene, 'Yaahy! Geen Baabihloanya anahg geew me duohng me teeg ne cohg! Abea ukihm me raaj aguo pahdho wiihe yi kar caa acielo cog!' 11"Thaajire giih wiih piny bang ngo uyuog gene, bang gihn ngaa me cahg giih gen ke ngeewo tooro keehdo. 12Bahng ngaa me cahg dhaahbe giih gen ke ngeewo kedea kwaad ge demaro wale giih me ngien gen teeg wale waahr ariir kedea leehj liej wale kwaad nyepinye maa atieng wale giih maa athaahdh, ngaa me cahg gen ke ngeewo tooro keehdo. 13E thiow bekihd ngaa muu ucahg yaadh mow ke ngeewo wale adung dung wale koongo kedea mow wale moo wale beel kedea miehre, diehg wale ciehnye wale arabieg ciehnye wale dhaano utaahngo ke ngude, e na ngeew oogo ne baahng, ngaa me cahg giih nu ke ngeewo tooro keehdo. 14"Thaajire ge uyuog kob gene, 'Yih geen Baabihloanya yih adoohng ne gihn me tooro. Kwaad gihr lonyo e beer naa anudo cang ngo arwaahnyo ke rwaahnyo me ngo be cahg ke yoado atheer.' 15Thaajire giih anaa ayoad lonyo yih geen Baabihloanya rog gen ucoohr gene oogo ka me baahr mee e ge ane joad ke lwahr. Ge ucuung kun nu beere ge be yoad bahnge. Noono e ge uyuog ke lan keej yej kob gene, 16'Yaahy! Anahg geew me teeg keraahyo maa aruug ke giih nyekuom me neehn dhaahb kedea tiiy me ne mihl mihl kedea waare me ngwey. 17Yaahy! Yih geen Baabihloanya yi kar caa acielo cog, amahr giih lonyo naa anudo wudh ge aguud piny cang.' "Kwaad yaa tiihyo yi baabuure cang, ne thobe ree ke bang yaa acub baabuure yi cing gen uwahdhe yaa caahdh ke baabuure maa yaa kiiw baabuure kedea yaa maay ge ucuung dom kun caadi beere ge be yoad gihn me raaje. 18Ge aniid gene yihdo geew e waang, e ge ake yuog kob gene, 'Ne Geew maa aneehn geen ni duohng!' 19Wudh gen upoad gene ke bur urub gene e piih nying gen uwojo ne bahw kob gene, 'Yaahy! Geen Baabihloanya beehda geew me duohng maa atee ne cohg kaa abeehn amahr yaa yihr gen anaa baabuure uyoad gene lonyo yea. Yi kar caa acielo cog e ngo apahdho ne rub! 20Awaahn ni wu yaa Paar Maalo naa ayiih lum Juog kedea jo oohr maa yaa agamloohngjuog yugu yaay me duohng ke nying gihn apahdh geen nu. E thiow gihn me beer atiihy Juoge yihru utoare geen nu piny ke nying gihn akwihye wun ke kaahno.' " 21Kaano e wuohnjuog me teeg ne cohg leelo me duohng akaabe uthoohre ngo yi naam duohng, ce rube kobe, "Geen Baabihloanya une lihj piny yi naam wa leelo gihn ni ubahnge be cahg niido keehdo! 22Yih geen Baabihloanya, bahng duon thoam wale duohn yaa wahr wale ugoono maa buul buu ucahg ke lihngo keehdo. Kedea ateehd muu ucahg gihn me beer ke tiihyo kaano keehdo utooro. E thiow gahng ke duon pany muu ucahg ke lihngo. 23Kihd wong maaj muu ucahg liel keehdo yih geen Baabihloanya ngo utooro. E ngo buu ucahg lihngo kejea dhecuow maa anyoohmo kaano ke nyaakow nud. Thaajire giihi rog gen anaa ayug gene ne ruohdh wiih piny me doonge. Abea thaahy upiny cang ge arwaahnyo ke dhe yoohn atheehdho gihr ucahb gihri. 24Yaa agamloohngjuog me thoohdh maa yaa ayiih lum Juog kedea amahr dhaano utaahngo cang ke bang upiny rem gen awoj piny yi geen Baabihloanya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\