Giih Anyoadh Juoge 5

1Kaano e warga aniida yi cing ngaa apiih wiih koom e ngo nii cing kwiihye. E warga gihn ngo, ngo agweed ke kun ke kun maa amuohn dhee ke duoe abiihjberiow. 2Kaano e aniid wuohnjuog me yihre ne tee me rubo e ukwaago ke duone me ne maalo kea, "Ngaa en naa abiohgrwaal dhaano urome duo ke kahl oogo dhe warga gihn ni uyabe yea warga?" 3Abea gahng ke ngaa maa arom warga gihn nu ke yabo kiin yaa maalo wale yaa ungoom kan, wale kiin atiihb yaa akoany piny. Wale keehd ngaa maa arom gihn ne yi warga ke niido tooro ne weey weey. 4Gihn nu e a ayuog ke lan keej yej bang gihn ngaa maa abiohgrwaal me nud tooro me rom warga ke yabo umaany gihn nii ngo. 5Nye kaano ayuoga nu e dhaano acielo kiin jo doonge a acuowe kea, "Yih yuog gihn! Maany Nguun dhe wod Juuda e nyinge awiihj e beehda kwaar Deabid ruohdh e noon atiem nu. E naa ngaa urom duoe kar gen abiihjberiow ke kahl oogo, uyabe yea warga." 6Noono naa amaahnya e a niid Roomo maa adoohng wa ngo anahg. Roomo acuung yi diehr buud koom e ngo atieg giih kuowe angweene piny kedea utieg jo doonge ngo piny thiow. Yihre anaa tung abiihjberiow kedea nying abiihjberiow thiow. Nying giih nu ge naa Wahy Juog abiihjberiow naa aoohr ke bang upiny cang. 7Kaano e ngo abeehno ukaabe warga oogo yi cing ukwiihy ngaan apiih wiih koom. 8Naa akaabe ngo e giih kuow angween kedea jo doonge giih adhaano aduuno wonge angween, ge apahdh piny ne rihb nyum Roomo. Kwaad dhaano cang keew gen cinge ne thoam kedea alaye giih adung dung maa atiihj ke dhaahb me yihdh gen pahng kaa adung dung. Adung dunge ge naa kwaj gihr yaa Juog. 9Noono uthob gene wahr me nyaahn kob gene, "Yih naa abiohgrwaal me rom kaab warga ukahli duo oogo bang gihn yih anaa anahg kedea remi e naa aduog nyoge bang Juog. Dhog wuude kedea tien miehr maa nyoge cang ge aboadhi ke remi. 10Ge ayugi ne yaa lam me beed yi Dhaahr Juog ne tiihj yihr Juog. Thiow ge ayugi ne ruohdhe giih umag wiih piny." 11Kaano naa atihnga wiiha maalo e a lihng doohn amahr wuohdjuog me thoohdh me be rom rog gen ke kwaano. Koom kedea giih kuow angween maa jo doonge ge atieg gene piny. 12Noono maa awahr gene e doohn gen atihng gene maalo kob gene, "Roomo gihn anahg e naa ngaa rom ruohdh ke yoado kedea lonyo kedea ngahy luube kedea tee maa wuohro kedea moar wihj." 13Thiow giih nud ukuom cang ke bang maalo maa upiny uwahdhe thaahdh ngoom kedea yihdh nahme ge alihnga e ge uwahr kejea, "Ruohdh wiih koom kedea Roomo ge ke leeyo, kedea ge ke wuoro kedea moar wihj kedea tee nud yihr gen ke wong ke wong." 14Maa akoohb giih kuow angweene, "E noono" kedea maa abeehn jo doonge urung gene cong gen piny ne wuor Juog.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\