Roama 15

1Wo ge yiiho gihro ne maalo dhiilo yaa yiiho gihr gen yea yoohd ke konyo beere ge bar maalo ke yiiho gihr gen. Wo ke? piih ne tiihy giih me won e ne yoad med cwihny yihdh gen cog. 2Nea kare nud kea beehn kwaad dhaano kiino tiihye gihn me meehg cwihny ngaa maa ayiiho wa maro mihno ke nying udoohng yiiho gihre teeg. 3Bang gihn Ngad Boadh nyoge kuu atiihyo ke nying unahge e ne cwihnye med cog. Me neehn kaa agweede yi kitaab Juog naa, "Giih ayaany naa arob rihi a ayoad gene." 4Kwaad giih agweed yi kitaab Juog ge agweed ne puohny won uyoado gaahno ke dhe yoohn beehn kitaab Juoge uyuge won ne nyoge me padh yaa adhahr kedea ne nyoge me cwihny gen teeg. 5Beehn Juoge ngaa meehg wun doohng ne nyoge me be dhaahr kedea nyoge me cwihny gen teeg, meehge wun nahg nyoge me lum gen acielo neehn mar Jeacuu Kriihjto. 6Kaano arumo e wu ke karu cang, ke dhe yooh acielo, wu upiih ne wuor Juog Wur Ruohdho Jeacuu Kriihjto. 7Madu yihdhu naa acielo kedea nhyaaru rogu neehn kaa ayiih Ngad Boadh nyoge wun ne yaa batiene. Yugu gihn nu, beere nyoge Juog puoj gene puojo. 8A daahd uteeda ngo yihru kejea Ngad Boadh nyoge naa akahl boadh wahy yihr Judea e ne nyoadh adiehj Juog. Adiehj Juog naa arobe yihr kuow Judea kejea Ngad Boadh nyoge uoohre. Nea maano e beehn Ngad Boadh nyoge e naa anyoadh ngo kejea gihn arob Juoge pahdh kare. 9Kedea thiow ne meehg yaa padh Judea leej Juog ke nying gihn aluue cwihnye bang gen. Neehn kaa agweede yi kitaab Juog naa, "Kaano arumo e nuu umuohya koohri e a ne kiin yaa padh Judea kedea upoonga yihn." 10Agweed thiow naa, "Mihn cwihnyu tiehd keehd yaa akwany Juoge ne joe wu yaa padh Judea." 11Acahg ke gweedo thiow naa, "Kwaad ngaa me padh Ujudea poonge Juog, nyoge cang piih gene ne poong ngo." 12Udoge ke gweedo yi kitaab gihn agweed Yicaaye naa, "Kwaar Jeci ubeehn, ngo ubeehn uyuge ne ruohdh yaa padh Judea. Kaano e noono cog, e nuu unahg ngaan gaahn gene." 13Beehn Juoge ngaa meehg wun gaahno paahnge aduunu ke med cwihny kedea doohr bang gihn ayiihu lume. Kaano arumo e Wahy Juog tee ucube yihru ne jwag gaahno gihru keraahyo. 14Jo wan, keehd an e ngo ngahya kejea wu beehda nyoge me nhyaar rogu kedea ngo ngahya kejea giih nyepinye ge romu kaa ngahyo. Thiow ngo ngahya kejea nyoge ge romu kaa puohnyo. 15Abea keehd maano e yeya acoodha piny yi wargahng ni ne rob ke nying luube mooge yihru. Yeya acoodha piny bang gihn Juog wiiha amoare ucube tiihj yihra 16ne ngad tiihy Jeacuu Kriihjto keew yaa padh Judea. A tiihyo kaa tiihy ngad lam naa apuohnya Ciig Beer ge akahl Juoge yihr yaa padh Judea. Ge noono, ge naa acuba yihr Juog naa ameehg Wahy Juoge gen yiiho yihr Juog wa ma na beehn ngad lame ucube gihr remo yihr Juog. 17Bang gihn nahga ngaa maa anweehd keehd Jeacuu Kriihjto gihn me mahn an tooro ne nhyaam ke nying tiihya. 18Gihn me ne roba ngo ne tooro nea be ne nahg Ngad Boadh nyoge e ne ne meehg an kahl yaa padh Judea ne yiih Ciig Beer. A ameehge yug gihn nu ke dhe yoohn giih aroba kedea giih atiihya. 19Kedea thiow ke dhe yoohn giih tee ge gaahy nyoge kedea ke dhe yoohn tee tiihy Wahy Juoge kii ngo. Gihn nu, e Ciig Beer ke nying Ngad Boadh nyoge apuohnya naa athube ke Jeruucalem e a wen piny uwahdhe ka me baahr wa piny Eriihkum. 20Puohny Ciig Beer kuohn me Ngad Boadh nyoge kwihj yea e naa gihn nii cwihnya ke tiihyo. Cwihnya tooro bange upuohnya nyoge maa alihngo ke nying Ciig Beer bang nyoge mooge. 21Me neehn kaa agweede yi kitaab Juog naa, "Yaa kuu akuong bang ngo ke lihngo, ngo uniid gene kedea udead gene yea lum rob ke nyinge." 22Ke nying daahd puohny Ciig Beer kuohn me Ciig Beer kwihj yihdh gen, e naa mahn an tiel me thoohdh ne ci ne liew wun. 23Awaahn ni a athum ke puohny kuohn naa yihdh gen awaahn ni kedea gaahna gaahno kejea wu uliewa arumo bang gihn cwihnya anaa liew wun ke deeh ka me bange laaj. Cwihnya ne bange uliewa wun yi waahdh aaya ne ci Yijpean. Nihn me noog ge unahga ke wun batiene e waahdha ugwiiru ne bar Yijpean. 25Abea me neehn awaahn kan, yihra ne waahdh ne ci Jeruucalem ne ci ne kony yaa yiiho giih ne kun nu. 26Beehda giih acub akuud yaa yiihoe giih Macedoanya kedea Akaayo ge ne kahla yihr yaa ayiiho giih angoohng ge beed Jeruucalem. Giih maa agweehg gene ge keed gen, ke med cwihny gen ne cubo. 27Ge naa agweehg muuj ge keed gen. Abea beehda kare thiow kejea yaa yiiho maa angoohng ge dhiil gene kaa konyo. Ngahda Judea boadh wahy e yoad gene bang Juog, ngo anywaag gene ke yaa padh Judea ne? Nea maano, e yaa padh Judea giih wiih piny giih beeye ge nud yihr gen ge dhiil gene kaa nywaago keehd Judea. 28Nea giih nu gwaaj ge acuba yihr yaa yiiho Jeruucalem, e a uaay ne ci Yijpean. Kaano e nuu ubara ke wudhu ne liew wun. 29Beehda gihn me ngahya kejea ge ubeehna e deeh dooj gihr Ngad Boadh nyoge ge beehn ke an, ngo unywaago. 30Nyingu akwaya jo wan ke nying Ruohdho Jeacuu Kriihjto kedea ke nying nhyaahro gihn cub Wahy Juoge. Madu rogu banga ne kway Juog ke cwihnyu acielo ke nyinga. 31Kwahyu beere gihn me raaj me yoad an tooro kiin Judea giih kuu ayiiho kedea kwahyu beere tiihy caa ne tiihyo Jeruucalem nhyaar yaa ayiihe nhyaaro. 32Nea ngo beehda gihn me Juog e naa agweehg ngo, e a uwahnh bangu ke med cwihny kedea uyuohma. 33Beehn Juog, ngaa cub doohr kiin nyoge, nude ke wun. E noono.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\