1 Corintios 1

1'Koa̱á 'sín tísikásén‑no xa̱jo̱n ra̱kìi̱, 'a̱n ra 'mì‑na Pablo ra xá ko̱'sín inakjoá‑na nga 'a̱n tsikíxáya‑na Jesucristo, nga 'koa̱á 'sín kjomejèn‑la̱ Nainá. I̱nchinìhixo'tá‑laji̱n ko̱ jè 'ndsé Sóstenes, 2jiòn ra ti̱'koa̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ma jiòn, ra ya̱ titsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Corinto. Jiòn, a̱'ta 'tse̱ Cristo kisìtsje‑no Nainá, ko̱ xá jè ko̱'sín tsjahíjin‑no mé‑ni nga xi̱ta̱ tsje‑la̱ ko̱ma jiòn, koni 'sín isìko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra jeya síkíjna Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, ni̱'sín ta ñánda̱‑ni nga tjíma. Jè Cristo tíjna ítjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, ko̱ jé‑te ra tíjna ítjòn‑ná ra jién. 3Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 4Kji'tá ni̱chjin tsja‑la̱ kjo̱nda Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn, ta nga̱tjì‑la̱ jè kjo̱nda ra kitsjà‑no Nainá a̱'ta 'tse̱ Jesucristo nga nda isìchikon'tin‑no. 5Nga̱ ya̱á a̱'ta 'tse̱ Cristo nga tse kjo̱nda isakò‑la̱ inìma̱‑najiòn, koni 'sín nga nakjoá jiòn 'én‑la̱ Nainá ko̱ koni 'sín machi̱ya‑no kó'sín nga tsò‑ni, 6koni 'sín nga Nainá isikixi̱yajin ya̱ inìma̱‑no jè 'én nda‑la̱ Cristo ra ki'sena̱jmí‑no. 7'Koa̱á ma‑ni 'ndi̱, mì tsa ti̱ mé kjo̱tjò‑la̱ Nainá chija'ta‑najiòn nga ma si̱itjasòn xá‑la̱, 'kia̱ nga ko̱'sín i̱nchichiñá‑la nga kj'i̱í india‑ni jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 8Jé Nainá tsjá‑no nga'ñó skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin, mé‑ni nga ni̱jngo jé sa̱kò‑ni a̱'ta tsa̱jiòn 'kia̱ nga ki̱tjojen india‑ni jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 9Nainá, ngi xi̱ta̱ kixi̱‑ní, síhitjasón‑ní koni 'sín nga tsjá 'én‑la̱. Xá jè ko̱'sín kiìchja̱‑najiòn nga ya̱ ki̱tsa̱jnakjo‑ko̱o jiòn jè Jesucristo ra I'ndí‑la̱ ma, jè ra tíjna ítjòn‑ná. 10Ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, 'koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑no ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, nga jngoó kjo̱bítsjen ti̱chjeén nga'tsì‑no; kì tà chjàn nijòya kjo̱bítsjen‑no; ta isa̱á 'ñó nda ti̱tsa̱jtín jnchro nga jngoó kjo̱bítsjen kata'se‑no, ko̱ ngásòn 'tè‑la takòn. 11Jiòn ndí 'ndsé, kií ko̱'sín tíxin‑no, nga̱ 'koa̱á 'sín tsi'kéna̱jmí‑na ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn jñà xi̱ta̱‑la̱ Cloé, nga kjoa̱chiti‑ró tjín‑najiòn. 12Kií ko̱'sín tíxin‑no, nga jngó jngó‑najiòn, tjín ra tsò: “'A̱n, jé Pablo fì'ta‑la̱.” Ko̱ tjín ra tsò: “Jé Apolos fì'ta‑la̱ ra 'a̱n.” Tjín ra tsò‑te: “'A̱n, jé Cefas tífì'tà‑la̱.” Ko̱ tjín ra tsò: “Jé Cristo fì'ta‑la̱ ra 'a̱n.” 13¿A 'koa̱á ma‑najiòn nga kjìn‑ya ma‑ni Cristo? ¿A jé Pablo ra isi'ta ngajo‑no krò? Ko̱, ¿a a̱'ta 'tse̱ 'í‑la̱á Pablo nga isatíndá‑najiòn? 14Tsjaá‑la̱ kjo̱nda Nainá, nga̱ mì tsa yá xi̱ta̱ tsa̱jiòn ra tsatíndáa̱ ra 'a̱n, ta jé‑ní Crispo ko̱ Gayo, 15mé‑ni nga ni̱jngo‑najiòn ra kixó: “A̱'ta 'tse̱é Pablo isatíndá‑na ra 'a̱n.” 16Tíbítsjen‑te‑na nga ti̱'koa̱á 'a̱án ítsatíndá‑te Estéfanas, ko̱ jñà xi̱ta̱ xákjién, tanga mì kì ti̱ bítsjen‑naa̱ tsa tjín‑isa xi̱ta̱ ra 'a̱n ítsatíndáa̱. 17Nga̱ mì tsa ko̱'sín tsikí'tin‑na Cristo nga xi̱ta̱ kotíndáa̱, jé‑ní ra tsikí'tin‑na nga jè kichjà 'én xi̱tse̱‑la̱ ra nda tsò. Ko̱ mì tsa jñà 'én ra 'ñó chji̱ne̱ ísichjée̱n ra tjín‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde mé‑ni nga mì kì tjáhixìn‑la̱ jè nga'ñó ra tjín‑la̱ 'kia̱ nga 'ken Jesús ya̱ a̱'ta krò. 18Jñà 'én ra 'sena̱jmíya ra a̱'ta 'tse̱ Cristo nga 'ken'ta krò, ta kjoa̱ská ma‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tjímaya ndi̱yá kjo̱biya. Tanga jién ra i̱nchibítjo̱kajieén kjo̱hi'in, 'koa̱á 'sín makjiín‑ná nga nga'ñó‑la̱ Nainá‑ní. 19'Koa̱á 'sín tíchja̱ 'én ra tjí'ta Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Jñà ra 'ñó tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱, 'a̱án ko̱'sín sikóo̱ nga katachija kjoa̱chji̱ne̱‑la̱. Ko̱ kochrjéngi‑náa̱ kjo̱bítsjen‑la̱ jñà ra 'ñó nda machi̱ya‑la̱. 20Jñà xi̱ta̱ ra 'ñó chji̱ne̱ tsò‑la̱ ijo‑la̱, jñà ra chji̱ne̱ xa̱jo̱n, ko̱ jñà ra ma‑la̱ jo̱óya‑ni kjoa̱ ra 'tse̱ i̱sà'nde ra̱kìi̱, ¿ñánda̱ kijí kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ 'ndi̱‑ni̱? Jé Nainá ko̱'sín isìko̱ nga kjóskáya‑la̱ jñà kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. 21Nainá 'ñó chji̱ne̱ ra jè; mì kì kitsjá'nde‑la̱ xi̱ta̱ nga a̱'ta 'tse̱ kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde kijtsexkon‑ni ra jè. Tanga 'koa̱á 'sín sasén‑la̱ nga bachrjekàjin kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo, jè 'én ra ta kjo̱ská ma‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde. 22Jñà xi̱ta̱ judío, kjo̱xkón síjé nga ma ko̱kjiín‑la̱; ko̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, tà jé ra mejèn‑la̱ nga kji̱'nchré 'én ra kjoa̱chji̱ne̱ tji̱ko̱. 23Tanga ra ji̱n, jé 'bena̱jmíya‑ji̱n nga krò 'ken'ta jè Cristo ra xá inikasén‑ni. Tanga jñà xi̱ta̱ judío, ta kjoa̱'choó ma‑la̱ a̱'ta 'tse̱ jñà 'én kìi̱, ko̱ ta kjo̱ská ma‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 24Tanga jñà xi̱ta̱ ra xá Nainá tsjahíjin‑ni, ra xi̱ta̱ judío, ko̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, 'koa̱á 'sín makjiín‑la̱ nga jè Cristo, nga'ñó‑la̱ Nainá‑ní; ko̱ ti̱'koa̱á kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá‑ní. 25Jè kjoa̱ 'tse̱ Nainá ra ta kjoa̱ská ma‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, isa̱á ta 'ñó kjoa̱chji̱ne̱ jnchro‑ni koni nga'tsì jñà kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. Jè kjoa̱ 'tse̱ Nainá ra tsò‑la̱ xi̱ta̱ nga tsìn‑la̱ nga'ñó, isa̱á ta 'ñó tjín jnchro‑la̱ nga'ñó koni jñà nga'ñó ra tjín‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. 26Nda ti̱kítsjen ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, 'kia̱ nga jè Nainá xá kiìchja̱‑no, 'ñó chiba ma‑najiòn ra xi̱ta̱ chji̱ne̱ tsò‑no xi̱ta̱ i̱sà'nde, ko̱ ti̱'koa̱á 'ñó chiba ma‑no ra xi̱ta̱ ítjòn titsa̱hijyo, ko̱ ti̱'koa̱á 'ñó chiba ma‑najiòn ra ya̱ nakjoá‑no a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ítjòn. 27Tanga Nainá jñá tsjahíjin jñà xi̱ta̱ ra mì kì machi̱ya‑la̱ i̱ i̱sà'nde, mé‑ni nga ko̱sabà‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjo̱bítsjen. Ko̱ jñá tsjahíjin jñà ra tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde nga mì ti̱ mé chjí‑la̱ mé‑ni nga ko̱sabà‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ ítjòn. 28Jè Nainá jñá tsjahíjin ra i̱ma̱, ko̱ ra bitjongi, ra tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde nga nìmé chjí‑la̱ mé‑ni nga ki̱tjongi‑ni jñà ra títsa̱jna ítjòn, 29mé‑ni nga ni̱yá ra ma 'nga si̱ìkíjna ijo‑la̱ ya̱ ngixko̱n Nainá. 30Nga̱ jè sabá Nainá isíkítsa̱jnakjoko̱‑ná Cristo; ti̱'koa̱á jé‑te ra ko̱ki'sìn nga a̱'ta 'tse̱ Cristo sakó‑ná jè kjoa̱chji̱ne̱, nga̱ jé Cristo ra xi̱ta̱ kixi̱ 'sín‑ná ya̱ ngixko̱n Nainá, ko̱ a̱'ta 'tse̱‑ní nga matsje jè inìma̱‑ná, ko̱ jé‑ní ra tsikíchjítjì jé ra tjín‑ná mé‑ni nga ma bìtsa̱jnandi̱í‑ná; 31mé‑ni nga ko̱'sín katama‑ni koni 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ra tjí'ta 'én‑la̱ nga tsò: “Jè ra jeya síkíjna ijo‑la̱, ta isa̱á jnchro jè Nainá jeya katasíkíjna.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\