1 Corintios 10

1Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, nda kjón katasijin‑no nga jñà xi̱ta̱ jchínga kjin‑ná, ['kia̱ nga itjojin ya̱ na̱xi̱ndá Egipto], ya̱á tsikìmangi'ngién ya̱ ifi [jè ifi ra kijì ítjòn‑la̱], ko̱ ti̱'koa̱á nga'tsiòo̱ ya̱á tsatojin ya̱ ndáchikon. 2Nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á isatíndá ya̱ a̱jin‑la̱ ifi ko̱ ya̱ a̱jin ndáchikon mé‑ni nga kjomà ya̱ tsikitsa̱jnajtín‑ko̱‑ni jè Moisés. 3Jngoó ndi̱yá tjín‑ni tsajmì ra iskine ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱xkón‑la̱ Nainá inchrabà‑ni. 4Ti̱'koa̱á ta jngoó ndi̱yá‑la̱ nandá ra ki'tsi, ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱xkón‑la̱ Nainá inchrabà‑ni ra itjokjá na̱xi̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá 'ji‑ni ra ya̱ tsakáhijtako̱ xi̱ta̱ kìi̱ ta kó'sín nga kijì; ko̱ jè na̱xi̱ ra̱kìi̱ jè Cristo‑ní. 5Kja̱meé ta nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì kisasèn‑la̱ Nainá koni 'sín nga ki'sìn; 'koa̱á ma‑ni nga ya̱ 'ken ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì. 6'Kia̱ nga ko̱'sín kjomà ta nga'tsì kjoa̱ kìi̱, jngoó xkósòn isijna‑ná ra jién, mé‑ni nga mì ko̱'sín jñà si̱kjaájin‑né kjoa̱ ra 'cho tjín, koni 'sín ki'sìn xi̱ta̱ kìi̱, nga jñà isikjahájin jñà kjoa̱ ra 'cho tjín. 7Ko̱ kì chjàn jñà minchaxkó'nchi'ta‑la ko̱ 'yaxkón jñà ra ta nainá xkósòn‑la̱ xi̱ta̱, koni 'sín ki'sìn i'ka jñà xi̱ta̱ kìi̱, nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè na̱xi̱ndá tsijen kjón tsikitsa̱jna nga tsakjèn ko̱ nga ki'tsi, ko̱ a̱kjòn kisíská [nga kijtsexkón jè nainá xkósòn].” 8Ko̱ mì tsa ko̱'sín kjoa̱chijngi 'sie̱én ra jién, koni 'sín ki'sìn i'ka jñà xi̱ta̱ kìi̱; nga 'koa̱á kjomà‑ni nga sí kaján jmi 'ken nga ta jngo ni̱chjin. 9Ko̱ mì tsa ko̱'sín chjí'té Na̱'ín‑ná koni 'sín ki'sìn i'ka jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga iskó'ta Na̱'ín‑ná, nga kií jnchro ko̱'sín kjomà‑ni nga ta ye̱é tsi'ké‑la̱ nga 'ken. 10Ti̱'koa̱á mì kì ko̱'sín tsjájé'tá‑lá Nainá, koni 'sín ki'sìn i'ka jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga tsjakjajé'ta‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín kjomà‑ni nga 'ji jngo ìkja̱li̱ ra ma‑la̱ síkjehesòn xi̱ta̱ nga isì'ken jñà xi̱ta̱ kìi̱. 11Jngoó xkósòn isijna‑ná ra jién 'kia̱ nga ko̱'sín kjomà'tin jñà xi̱ta̱ kìi̱, ko̱ kií ko̱'sín isi'ta‑ni ya̱ Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá mé‑ni nga katachi̱ya‑ná nga mì ko̱'sín 'sie̱én, jién ra titsa̱jnakeén ni̱chjin ra tífehe'ta‑ni 'ndi̱‑ni̱. 12'Koa̱á ma‑ni jè ra ko̱'sín tsò nga ijyeé kixi̱ tíjna ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, nda katasíkonda̱ ijo‑la̱ nga mì jé ska̱jin. 13Nga'tsì kjoa̱ ra tíkajin jiòn skanda 'ndi̱‑ni̱ nga títjá'ta kjoa̱ ra makjiín‑no, jñá‑ní kjoa̱ ra ko̱'sín ma'tin ta yá xi̱ta̱‑ni. Tanga jè Nainá, ngi xi̱ta̱ kixi̱í ra jè; maá jè kjó'ta takòn jiòn nga mì kì tsjá'nde ra jè nga isa̱ tse kjo̱hi'in si̱kjiín jiòn koni 'ki nga ma chíkjoa̱ko̱‑no. 'Kia̱ nga mé kjoa̱ ra ska̱jin jiòn, nga tjá'ta kjoa̱ ra makjiín‑no, jé Nainá ski̱íxa̱'nde kó'sín nga ma kítjo̱kajion kjoa̱ kìi̱, mé‑ni nga ma chíkjoa̱ko̱‑no. 14'Koa̱á ma‑ni jiòn ndí 'ndsé ra tsjake̱‑no, kjiín ti̱kíjna‑la kjo̱bítsjen‑no xkósòn ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱. Kì ni̱ ta i̱tsé jè 'yaxkón. 15'Koa̱á 'sín tíbakó‑no koni tsa ijye xi̱ta̱ chji̱ne̱ jiòn; ya̱ nda jchi̱baya‑no koni 'sín nga tíxin‑no. 16'Kia̱ nga 'yé jè ra tjíya chi̱tsín ra ijye kjòchikon'tin, ya̱á níngásòn‑kjeé ko̱ jè jní‑la̱ Cristo, ko̱ jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra nijòyeé, ya̱á níngásòn‑kjeé ko̱ jè ijo‑la̱ Cristo. 17Ni̱'sín 'ñó kjìn ma‑ná ra jién, jngoó‑ni ni̱ño̱ nchra̱jín ra chineé, 'koa̱á ma‑ni nga jngoó ijo ma‑ná ta nga'tsì‑ná jién. 18Chítsijen‑la jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel, jñà ra kjine ijo‑la̱ cho̱ ra manga̱tsja Nainá ya̱ ñánda̱ nga biya cho̱, ya̱á síngásòn‑kjoko̱ ko̱ jè kjo̱tjò ra manga̱tsja Nainá. ['Koa̱á ti̱'sín jngoya‑te‑la̱ tsa jiòn chji̱ne̱e ijo‑la̱ cho̱ ra sí'ken‑la̱ nainá xkósòn‑la̱ xi̱ta̱.] 19Ko̱, ¿kó tsò‑ni 'én ra ko̱tíxian‑no? ¿A tsó‑ni kjoa̱ nga tjín‑la̱ nga'ñó jñà cho̱ ra ya̱ biya‑la̱ nainá‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde; ko̱ a tsó‑ni kjoa̱ nga tjín‑te‑la̱ nga'ñó jñà nainá kìi̱? 20Majìn; tsó‑ni 'én ra ko̱tíxian‑no, 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ ra mì kì bexkon Nainá sí'ken kjo̱tjò cho̱, inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í‑ní ra ko̱'sín sínga̱tsja kjo̱tjò‑la̱, ko̱ mì tsa jè‑jìn Nainá. Ko̱ majìn‑na ra 'a̱n nga jè xi̱ta̱‑ni̱í si̱ngásòn‑ko̱ jiòn. 21Mì kì nda tjín tsa 'kia̱ ya̱ 'yò jiòn jè ra tjíya chi̱tsín koni 'sín kitsjà kjo̱hixi̱ Na̱'ín‑ná ko̱ ti̱'koa̱á 'sio̱ò jiòn jè ra ya̱ si̱ngásòn‑ko̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í. Ti̱'koa̱á mì kì nda tjín tsa 'kia̱ nga bichi jiòn ni̱ño̱ nchra̱jín nga ya̱ níngásòn‑ko̱ Nainá ko̱ ti̱'koa̱á ki̱chi‑te jiòn nga si̱ngásòn‑ko̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í. 22¿O̱ ra mején‑no nga si̱jti‑la Na̱'ín‑ná nga katamachi̱ni̱? ¿A isa̱á 'ñó tjín‑no nga'ñó ra jiòn koni ra jè? 23Kií 'sín tsò xi̱ta̱ nga tjí'nde‑ní nga 'sie̱én ta mé kjoa̱ ra mejèn‑ná, tanga mì tsa ta nga'tsì‑ni kjoa̱ kjen‑ná ndi̱yá. Ko̱ tjí'nde‑ná nga 'sie̱én ta mé kjoa̱ ra mejèn‑ná, tanga mì tsa ta nga'tsì‑ni kjoa̱ tsjá nga'ñó‑ná. 24Kì ta kjo̱nda tsa̱jiòn fatsjio, jè tjatsjio kjo̱nda 'tse̱ xi̱ta̱ ra kj'ií. 25Maá chji̱ne̱e ta mé ijo ra i̱jncha ñánda̱ nga satína ijo; kì tà chjàn chjinangio ñánda̱ nchrabá‑ni, mé‑ni mì si̱ískáko̱‑no jè kjo̱bítsjen‑no. 26Nga̱ 'tse̱é Na̱'ín‑ná jè nangi ko̱ nga'tsì tsajmì ra tjín‑la̱. 27Tsa jngo xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá, si̱íkjí'nchré‑no nga kongí ki̱chioò ya̱ ni'ya‑la̱, ko̱ tsa mejèn‑najiòn kongió; chji̱ne̱e ta mé ra si̱hijyo‑no ya̱ a̱sòn ímixa̱; kì tà chjàn chjinangio mé tsajmì‑ni, mé‑ni mì si̱ískáko̱‑no jè kjo̱bítsjen‑no. 28Tanga tsa yá xi̱ta̱ ra ki̱tso̱: “Jñà ijo cho̱ kìi̱, jñá kàbiya‑la̱ koni jngo kjo̱tjò jñà ra nainá xkósòn”, ya̱á i̱jndáa̱ kì tà chjàn chine̱e, ta nga̱tjì‑la̱ jè ra ko̱kàtsò, ko̱ mé‑ni mì kì ko̱skáya‑la̱ kjo̱bítsjen. 29Mì tsa jè kjo̱bítsjen ra tjíjin ya̱ a̱jin inìma̱‑no ra ko̱tíxian‑la, jè kjo̱bítsjen‑la̱ jè ra ko̱'sín kàtsò. Tanga tsa tjín i'ka ra sko̱nangi nga ki̱tso̱: “¿Mé‑ni satéchjà‑na kjoa̱ ra mejèn‑na nga 'siaa̱n ta nga̱tjì‑la̱ nga 'cho ko̱ma‑la̱ jñà kjo̱bítsjen‑la̱ xi̱ta̱ ra i'ka? 30Tsa jè Nainá títsja‑la̱ kjo̱nda a̱'ta 'tse̱ tsajmì ra tíkjíne, ¿a ndaá tjín tsa 'cho 'kín‑la̱ tsajmì ra ijye kàtsja‑la̱ kjo̱nda Nainá?” 31Tanga jiòn, 'kia̱ nga bichioò, 'kia̱ nga 'yò, ko̱ tsa mé kjoa̱ ra 'nià‑isa jiòn, kata'yaá‑la̱ nga jè Nainá jeya i̱nchiníkíjna jiòn. 32Kì tà nga̱tjì tsa̱jiòn‑no nga jé ska̱jin jñà ra xi̱ta̱ judío ko̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, ko̱ jñà ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 33Isa̱á nda tjín nga ko̱'sín 'tia̱àn jiòn koni 'sín nga 'siaa̱n ra 'a̱n. Ta ñáa̱ kjoa̱ ra 'siaa̱n, 'koa̱á 'sín 'siaa̱n koni 'sín nda sasén‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. Mì tsa kjo̱nda tsa̱'a̱n batsjía̱, jè jnchro batsjía̱ kjo̱nda 'tse̱ xi̱ta̱ ra kj'ií mé‑ni nga ma katitjokàjin‑ni jé‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\