1 Corintios 11

1Ko̱'sín chjíngí‑nájiòn, koni 'sín tíkjingí‑la̱ 'a̱n, jè Cristo. 2Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, ndaá tjín koni 'sín i̱nchi'nià jiòn nga̱ níkítsjen jiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra 'siaa̱n, ko̱ nga ti̱'koa̱á i̱nchinitjasòn‑te jè kjo̱téxoma ra 'a̱n ísikátoya‑no. 3Tanga mején‑na nga nda katasijin‑no, nga nga'tsì xi̱ta̱ 'xi̱n, jé Cristo tíjna ítjòn‑la̱ nga jè ma sko̱, ko̱ jè chjo̱ón, jé xi̱ta̱ 'xi̱n tíjna ítjòn‑la̱ nga jè ma sko̱, koni 'sín nga jè Cristo, jé Nainá tíjna‑la̱ nga jè ma sko̱. 4Tsa jngo xi̱ta̱ 'xi̱n bíjtsa sko̱ 'kia̱ nga chja̱'ta‑la̱ Nainá ko̱ tsa 'kia̱ 'béna̱jmíya 'én‑la̱ Nainá, mì kì tíbexkón‑jìn jè Cristo ra jè tíjna koni sko̱. 5Tanga tsa jngo chjo̱ón ra mì kì bíjtsa sko̱ 'kia̱ nga chja̱'ta‑la̱ Nainá ko̱ tsa 'kia̱ nga 'béna̱jmíya 'én‑la̱ Nainá, mì kì tíbexkón‑jìn jè 'xi̱n‑la̱ ra sko̱ tíjna; nga̱ 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni tsa isijno ska‑la̱ tsja̱ sko̱. 6Nga̱ tsa jè chjo̱ón mì kì bíjtsa jè sko̱, katabíjno ska jnchro; tanga tsa masobá‑la̱ nga bate tsja̱‑sko̱ nga sijno ska‑la̱, isa̱á nda‑ni nga katabíjtsa jnchro jè sko̱. 7Jè ra xi̱ta̱ 'xi̱n mì kì tjí'nde‑la̱ nga ki̱ijtsa jè sko̱, nga̱ xkósòn‑la̱ Nainá‑ní, ko̱ ya̱á a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ 'xi̱n 'ya‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱ Nainá; tanga ya̱á a̱'ta 'tse̱ chjo̱ón nga 'ya‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱ 'xi̱n‑la̱. 8Nga̱ jè ra xi̱ta̱ 'xi̱n, mì tsa ya̱ itjo'ta‑ni a̱'ta 'tse̱ chjo̱ón, jé chjo̱ón ra ya̱ itjo'ta‑ni a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ 'xi̱n. 9Ko̱ mì tsa jè nga̱tjì‑la̱ chjo̱ón nga isinda jè xi̱ta̱ 'xi̱n, jé nga̱tjì‑la̱ xi̱ta̱ 'xi̱n nga isinda jè chjo̱ón. 10'Koa̱á ma‑ni jñà íchjín tjínè‑la̱ nga ki̱ijtsa sko̱, mé‑ni nga jcha̱‑la̱ jè kjo̱téxoma ra tjín‑la̱, mé‑ni nga ske̱ jñà ìkja̱li̱. 11Tanga ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná, tsa tsìn jè xi̱ta̱ 'xi̱n, ti̱'koa̱á tsìn jè chjo̱ón; ko̱ tsa tsìn jè chjo̱ón, ti̱'koa̱á tsìn jè xi̱ta̱ 'xi̱n. 12Koni 'sín jè chjo̱ón ra tsikínda ítjòn Nainá, ya̱á itjokà'ta‑ni a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ 'xi̱n, ko̱ ti̱'koa̱á jè xi̱ta̱ 'xi̱n ya̱á tsin‑ni a̱'ta 'tse̱ chjo̱ón; tanga ta nga'tsiòo̱, a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni. 13Ndaá ti̱kítsjen jiòn, ¿a ndaá tjín tsa jñà íchjín mì kì tjíjtsa sko̱ 'kia̱ nga ki̱chja̱'ta‑la̱ Nainá? 14¿A mí tsa xá ko̱'sín ki'chá‑ná nga kjo̱sabà‑ní tsa jngo xi̱ta̱ 'xi̱n si̱ìndajò tsja̱sko̱? 15Tanga jñà íchjín, kií ko̱'sín ki'tsì‑la̱ nga síndajò tsja̱sko̱ nga̱ isa̱á nda batsíjen, nga̱ jè tsja̱sko̱ ma‑ni koni tsa jè nikje xo̱'ba̱ ra bíjtsa sko̱. 16Tsa yá ra mejèn‑la̱ nga kj'ií 'sín ki̱tso̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, ko̱'sín nda katasijin‑la̱, mì tsa kj'ií 'sín nga‑isa‑naji̱n ra ji̱n ko̱ nga'tsì jñà ra na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ma. 17Tanga jñà 'én ra fì‑isa ra ko̱xin‑no, mì kì ma nda síkítsa̱jna‑no, ta nga̱tjì‑la̱ 'kia̱ nga maxkóya jiòn, mì tsa mé kjo̱nda ra sakó‑no, ta isa̱á jnchro kjoa̱'cho sakó‑no. 18Jè ra ma'tsia̱‑ni ra ko̱xín‑no, 'koa̱á 'sín iska'ta‑na 'én, nga 'kia̱‑ró nga maxkóya jiòn ra na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo 'mì‑no, ti̱jiòn‑ró nijòya‑no ijo‑no; mejèn tsa makjiín‑na tsa 'koa̱á 'sín i̱nchi'nià kitioò. 19'Koa̱à‑la 'sín ko̱ma ko̱ 'sa̱‑najiòn mé‑ni nga jcha̱‑la̱ yá kjòn‑ni ra kixi̱ kjoa̱ nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo ma. 20Ta nga̱tjì‑la̱ 'kia̱ nga maxkóya jiòn, mì tsa ngi ko̱'sín bichi kiti jiòn koni 'sín nga kitsjà kjo̱kixi̱ jè Na̱'ín‑ná nga si̱kítsjen‑yé ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱biya‑la̱. 21Nga̱ tjín i'ka ra tsò ra ská‑la̱ bakjèn nga majìn‑la̱ tsjá‑la̱ xákjín jè ni̱ño̱‑la̱, ko̱ skanda ma'chi̱‑ní; ko̱ jñà ra i'ka, i̱ma̱á ajò‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga mì kì bako̱‑la̱ ni̱ño̱. 22¿A tsín‑no ni'ya ñánda̱ nga ma 'yò ko̱ bichioò? ¿Mé‑ni nga ko̱ 'sín 'nià‑no nga nachrjengi‑najiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá? Ko̱ ti̱'koa̱á nisobá‑la jñà ndí xi̱ta̱ ra tsìn‑la̱ ra bakjèn. ¿Kó xián ra 'a̱n? ¿A maá nda síkítsa̱jna‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱? Majìn, mì kì ma nda síkítsa̱jna‑no. 23Nga̱ a̱'ta 'tse̱é Na̱'ín‑ná nga kjomà‑na koni 'sín tjín kjoa̱ ra ísikátoya‑najiòn: Nga jè ni̱tje̱n 'kia̱ nga ti̱kjè manga̱tsja xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ jè Na̱'ín‑ná, iskábé jè ni̱ño̱ nchra̱jín, 24kiìchja̱ nga kitsjà‑la̱ kjo̱nda Nainá, isìjòya jè ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ a̱kjòn kitsò: Jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra̱kìi̱, jè‑ní ra ijo‑na̱ ra títsja ra ta nga̱tjì tsa̱jiòn; ko̱'sín ti̱jòya‑te jiòn ni̱ño̱ nchra̱jín nga ti̱kítsjen‑yá ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 25'Koa̱á ti̱'sín ki'sìn 'kia̱ nga ijye tsakjèn; iskábé jè chi̱tsín, nga kitsò: Jè nandá xán 'tse̱ uva ra tjíya chi̱tsín ra̱kìi̱, jè jní‑na̱ ra xa̱ájten nga si̱ndajín xi̱tse̱ jngo kjoa̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn ko̱ Nainá. 'Koa̱á 'sín 'tia̱àn ki'ta nga ti̱kítsjen‑yá ra a̱'ta tsa̱'a̱n 'kia̱ nga india‑india 'sio̱ò. 26'Koa̱á ma‑ni, 'kia̱ nga india‑india chji̱ne̱e jiòn jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra̱kìi̱, ko̱ 'sio̱ya jiòn nandá xán 'tse̱ uva jè chi̱tsín ra̱kìi̱, jè kjoa̱biya‑la̱ Na̱'ín‑ná 'bena̱jmíya jiòn, skanda 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni ra jè. 27'Koa̱á ma‑ni tsa yá ra ta ko̱'sín ski̱ne̱ jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra̱kìi̱, ko̱ sk'í jè nandá ra tjíya chi̱tsín 'tse̱ Na̱'ín‑ná, tsa mì kì bexkón‑ni kjoa̱ kìi̱, jé tíbátsji‑la̱ ijo‑la̱, nga̱ tíbachrjengi‑ní koni 'sín nga 'ken Jesús nga kitsjà ijo‑la̱ ko̱ nga tsikíxten jní‑la̱. 28Kií machjeén‑ni nga nda kjón‑ní ti̱chi̱yajin‑la̱ inìma̱‑no 'kia̱ nga ti̱kje chji̱ne̱e jè ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ 'sio̱ò jè nandá xán 'tse̱ uva ra tjíya chi̱tsín 'tse̱ Na̱'ín‑ná. 29Jè ra bakjèn, ko̱ 'bi, tsa mì kì tíbexkón‑ni kjo̱hi'in ra kjomà'tin ijo‑la̱ Na̱'ín‑ná, ti̱jé tíbínè‑la̱ kjo̱hi'in ijo‑la̱ 'kia̱ nga bakjèn ko̱ 'bi. 30'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín 'ñó kjìn ma‑ni ra ya̱ títsa̱jnajin‑najiòn ra 'ñó kiya ko̱ ra inchife nga'ñó‑la̱, skanda tjín i'ka ra ijye 'ken. 31Tsa jién‑la ra nda kjòn si̱chi̱ya ítjòn‑lá jè inìma̱‑ná kó'sín titsa̱jneé, mí‑la tsa ko̱tjín kjo̱hi'in tsjá‑ná Na̱'ín‑ná. 32Tanga tsa jè Na̱'ín‑ná tsjá‑ná kjo̱hi'in, kií‑ní nga mejèn‑la̱ nga si̱ikixi̱ya‑ná mé‑ni nga mì ya̱ ta̱ña si̱kjieén kjo̱hi'in ra mì fehe'ta ra ko̱ko̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ra mì kì bexkón Nainá. 33'Koa̱á ma‑ni jiòn ndí 'ndsé, 'kia̱ nga ki̱tsa̱jnajtín jiòn nga ki̱chioò ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná, jchíña‑la xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 34Tsa yá ra 'ñó ajò‑la̱, ya̱ katakjèn kjòn ya̱ ni'ya‑la̱, mé‑ni nga mì kì kjo̱hi'in tsjá‑no Nainá tsa 'kia̱ nga mì kì nda 'sia̱an 'kia̱ nga ko̱xkóya. A̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra kj'ií‑isa, 'kia̱ kjòn nda sikíxi̱ya‑no 'kia̱ nga kijchòjkon‑no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\