1 Corintios 12

1Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, mején‑na nga nda katasijin‑najiòn kó'sín tjín ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱chji̱ne̱ ra tsjá Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá mé xá ra 'sie̱én ra a̱'ta 'tse̱. 2Ndaá tjíjin‑najiòn, 'kia̱ nga ti̱kje ya̱ makjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, ya̱á tsangì'ta‑la jiòn nga xìn ndi̱yá kiìko̱‑no jñà xkósòn ra mì kì ma‑la̱ chja̱ ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱. 3'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín katasijin‑no, ni̱jngo ra ma ki̱tso̱: “¡Taxki̱ katama'tin Jesús!”, tsa a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tíchja̱‑ni. Ko̱ ti̱'koa̱á tsa mì a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tíchja̱‑ni, mì kì yá ra ma ki̱tso̱: “Jè Jesús ra tíjna ítjòn‑ná.” 4Ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, kjín ndi̱yá tjín‑ni jñà kjoa̱chji̱ne̱ ra tjábé‑la̱ mé‑ni nga kjín ndi̱yá xá ra ma 'si̱in‑ni, tanga ti̱jé‑ni Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tsjá nga'tsì kjoa̱chji̱ne̱ kìi̱. 5Kjín ndi̱yá‑la̱ kó'sín nga níxá'tá‑lá Nainá, tanga ti̱jé‑ni Na̱'ín‑ná ra ma jè ni‑la̱ xá. 6Ko̱ kjín ndi̱yá‑la̱ kó'sín nga 'sín jè xi̱ta̱ ra nga'ñó‑la̱ Nainá tísíxájin ya̱ inìma̱‑la̱, tanga ti̱jé‑ni Nainá ra síxájin ya̱ inìma̱‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra 'sín nga'tsì kjoa̱ kìi̱. 7Nga jngó jngó xi̱ta̱, tjábé‑la̱ jngo kjoa̱chji̱ne̱ ra bakón jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, mé‑ni nga katasakó‑ni kjo̱nda a̱'ta 'tse̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 8Tjín i'ka xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ katachja̱ 'én ra 'ñó chji̱ne̱ tjín, ko̱ tjín i'ka ra 'bì‑la̱ nga katachja̱ koni 'sín tjín kjo̱bítsjen ra tjí'ma‑la̱ Nainá, tanga ti̱jé‑ni Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tsjá‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱. 9Tjín ra ko̱'sín 'bì‑la̱ nga nda katabá'ta ikon Nainá, ti̱'koa̱ ti̱jé‑ní Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tsjá‑la̱ nga ko̱'sín 'sín; ko̱ tjín ra ko̱'sín 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ katasínda‑ni xi̱ta̱ ra kiya, tanga ti̱jé‑ni Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra ko̱'sín tsjá‑la̱. 10Tjín ra ko̱'sín 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ 'sín kjo̱xkón ra nda tjín, ko̱ tjín ra ko̱'sín 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Tjín ra ko̱'sín 'bì‑la̱ nga nda machi̱yajin‑la̱ yá 'tse̱ nga'ñó ra síchjeén nga jngó jngó xi̱ta̱ ra 'béna̱jmíya. ¿A 'tse̱é Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá o̱ ra majìn‑ní? Ko̱ tjín ra ko̱'sín 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ chja̱ 'én ra ta jè fìya‑la̱, ko̱ tjín ra ma‑la̱ síkatoya‑ni kó'sín tsò‑ni jñà 'én kìi̱. 11Tanga ti̱jé‑ni Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra ta jè ta jngo‑ni ra ma‑la̱ ko̱'sín 'sín nga'tsì kjoa̱ kìi̱ nga síka'bí‑la̱ nga jngó jngó xi̱ta̱ ñáa̱ kjoa̱chji̱ne̱ ra jè mejèn‑la̱ nga tsjá‑la̱. 12Ta jngo ma‑ni ijo‑ná, tanga kjín ndi̱yá‑la̱ mé ra chja̱'nda; tanga ni̱'sín ko̱'sín kjìn ndi̱yá tjín‑ni mé ra chja̱'nda, ta jngoó ma‑ni ta nga'tsiòo̱; 'koa̱á ti̱'sín tjín ra a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo. 13Nga̱ ti̱jé‑ni Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tíjnajin inìma̱‑ná 'kia̱ nga isatíndé nga'tsí‑ná, mé‑ni nga ta jngoó ijo ko̱ma‑ná, ni̱'sín ta yá xi̱ta̱‑ni; a xi̱ta̱ judío‑ní o̱ ra mí tsa xi̱ta̱ judío; a xi̱ta̱ chi̱'nda‑ní o̱ ra mí tsa xi̱ta̱ chi̱'nda. Nga̱ jngoó ndi̱yá‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra kitsjá‑ná. 14Jè ijo‑ná mì tsa ta jngo tjín‑ni kó'sín nga 'ki; kjín ndi̱yá tjín‑ni mé ra ta̱ chja̱'nda. 15Tsa jè ndsa̱ké ki̱tso̱: “¿Mé‑ni mì tsa tsja xi̱ta̱ kjomà‑na ra 'a̱n? Mì‑la tsa ya̱ chjà‑naa̱ ya̱ a̱'ta 'tse̱ ijo.” Ni̱'sín ko̱'sín ki̱tso̱ mì kì ko̱ma tjáhixìn, nga̱ ta jngoó ijo tjín‑ni. 16Ko̱ tsa jè chíká‑ná ki̱tso̱: “¿Mé‑ni mì tsa xko̱n xi̱ta̱ kjomà‑na ra 'a̱n? Mì‑la tsa ya̱ chjà‑na ya̱ a̱'ta 'tse̱ ijo.” Ni̱'sín ko̱'sín ki̱tso̱ mì kì ko̱ma tjáhixìn, nga̱ ta jngoó ijo tjín‑ni. 17Jè ijo‑ná tsa ngi ta xkén ko̱ma tíjngo, ¿ñánda̱ si̱jna jè chíká‑ná mé‑ni nga ko̱ma ki̱ná'yá‑ná? Ko̱ tsa jè ijo‑ná, ngi ta chíká‑ná ko̱ma tíjngo, ¿ñánda̱ si̱jna nitjén ra ko̱ma chjón‑jtá‑né? 18Tanga jè Nainá, ya̱á isíkíhijyo i̱'nde‑la̱ ñánda̱ nga nda isasèn‑la̱ ra jè, nga jngó jngó sko̱ya‑la̱ ijo‑ná. 19Tsa ta jngo sko̱ya tjín‑ni ijo‑ná, mí‑la tsa ngi ijo tíjngo‑jìn. 20Kixi̱í kjoa̱ ni̱'sín kjìn sko̱ya tjín‑ni ijo‑ná, tanga ta jngoó ijo ma‑ni. 21Jè xkén mì kì ma ki̱tso̱‑la̱ jè ndse̱é: “Mì kì machjeén‑na ra ji̱.” Ti̱'koa̱á jè ské, mì kì ko̱ma tsa ki̱tso̱‑la̱ jñà ndsa̱ké: “Mì tsa mé machjeén jiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n.” 22Jñà jnchro isa̱ 'ñó machjeén ra chja̱'nda ijo‑ná jñà ra ko̱'sín tsijen koni tsa mí mé nga'ñó tjín‑la̱. 23A̱'ta 'tse̱ ijo‑ná, jñà ra ko̱'sín ma‑ná nga mì tsa 'ñó 'yaxkén, ta isa̱á jnchro, jñá jnchro isa̱ 'ñó nda níkáyeé nikje mé‑ni nga isa̱ nda kata'yaxkón‑la̱. Bijtsa'ma‑né jè ijo‑ná, jñà ra ko̱'sín ma‑ná nga mì kì tjí'nde nga jcha̱‑la̱, 24ko̱ jñà ra nda tsijen‑ni, mì kì machjeén‑la̱ nga sijtsa'ma. Jè Nainá, 'koa̱á 'sín tsikínda ijo‑ná nga isa̱ 'ñó nda kata'yaxkón jñà ra ko̱'sín ma‑ná nga isa̱ chiba chjí‑la̱, 25mé‑ni nga jngó jngó sko̱ya ijo‑ná nda kjón katatsabaya xákjín, ko̱ katatsjá nga'ñó kañá‑la̱ xákjín nga'tsiòo̱. 26Tsa 'kia̱ ñánda̱ nga mahajò ijo‑ná, ta mahajò tíjngo‑ní. Ko̱ tsa 'kia̱ ñánda̱ nga tí'yaxkón, ndaá 'se ijye‑la̱ nga tíjngo ijo. 27Jiòn, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni tsa ijo‑la̱ Cristo ma jiòn, nga kja̱ tjín kja̱ tjín‑no xá ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. 28Nainá, 'koa̱á 'sín iskosòn‑la̱ mé xá ra 'si̱in xi̱ta̱: jè ra ma'tsia̱ kjòn‑ni isíkítsa̱jna ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱, xi̱ta̱ ra jè bíxáya‑la̱ nga síka'bísòn 'én‑la̱; ra ijchò jò‑ni isíkítsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra ma‑la̱ chja̱ ngajo‑la̱, ko̱ ra ijchò jàn‑ni isíkítsa̱jna jñà ra nda ma‑la̱ ko̱kòn‑ya 'én‑la̱, ko̱ ti̱'koa̱á isíkítsa̱jna jñà ra ma‑la̱ 'si̱in kjo̱xkón, a̱kjòn isíkítsa̱jna‑te jñà ra ma‑la̱ si̱inda‑ni xi̱ta̱ ra kiya, ko̱ jñà ra ma‑la̱ ko̱si̱ko̱'ta xi̱ta̱ xákjén, ko̱ jñà ra ma‑la̱ kítsa̱jna ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱, ko̱ jñà ra kj'ií 'én chja̱ ra mì yá xi̱ta̱ ma‑la̱ kótsò‑ni. 29Mì tsa ta nga'tsì‑ni nga bíxáya‑la̱ Nainá nga síka'bísòn 'én‑la̱; ko̱ mì tsa ta nga'tsì‑ni nga ko̱'sín 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Ko̱ ni̱ mì tsa ta nga'tsì‑ni nga ko̱'sín 'bì‑la̱ nga 'ñó nda ma‑la̱ bakón‑ya 'én‑la̱ Nainá; ko̱ mì tsa ta nga'tsì‑ni nga ko̱'sín 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ 'sín kjo̱xkón ra 'tse̱ Nainá; 30ti̱'koa̱á mì tsa ta nga'tsì‑ni nga ko̱'sín 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ sínda‑ni xi̱ta̱ ra kiya. Ko̱ ti̱'koa̱á mì tsa ta nga'tsì‑ni nga ko̱'sín 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ chja̱ 'én ra ta jè fìya‑la̱; ko̱ ni̱ mì tsa ta nga'tsì‑ni nga ko̱'sín 'bì‑la̱ nga ma‑la̱ síkatoya jñà 'én kìi̱. 31Jè tjatsji jiòn jè kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá ra isa̱ nda tjín. Tanga tjín jngo ndi̱yá ra 'a̱n kokon‑no ra isa̱ 'ñó nda tjín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\