1 Corintios 14

1Ko̱'sín jè isa̱ 'ñó nda tangí'ta‑la jè ra 'mì kjo̱tsjacha; tanga ti̱'koa̱á 'ñó tjatsji‑te jñà kjoa̱chji̱ne̱ ra tsjá jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Ko̱ jè ra isa̱ 'ñó chjí‑la̱, jé‑ní nga ki̱nákjoa̱ ngajo‑lá Nainá. 2Jè ra kj'ií 'én chja̱ ra mì yá xi̱ta̱ ma‑la̱ kótsò‑ni, mì tsa taxki̱ xi̱ta̱‑jìn ra tíchja̱‑la̱, jé sabá Nainá ra tíchja̱'ta‑la̱. Nga̱ mì kì yá ra machi̱ya‑la̱ 'én ra chja̱, ta nga̱tjì‑la̱, a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga tíchja̱'ma. 3Tanga jñà xi̱ta̱ ra Nainá chja̱ ngajo‑la̱, jñá chja̱‑la̱ xi̱ta̱, mé‑ni isa̱ nda katafìya‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, ko̱ nga kata'ñó‑isa ikon, ti̱'koa̱ síje ikon nga'tsiòo̱. 4Jè ra kj'ií 'én chja̱ ra mì yá xi̱ta̱ ma‑la̱ kótsò‑ni, ta jé sakó‑la̱ nga'ñó; tanga jè ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, 'kia̱ nga 'béna̱jmíya, jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá sakó‑la̱ nga'ñó. 5Mején‑na tsa nga'tsì‑najiòn ma‑no ki̱nákjoa̱a ra kj'ií 'én. Tanga isa̱á‑la ta nda‑ni tsa jè Nainá ki̱nákjoa̱ ngajo‑la. Nga̱ isa̱á 'ñó chjí‑la̱ jè ra Nainá chja̱ ngajo‑la̱, nda mí 'koa̱‑ni koni jè ra kj'ií 'én chja̱, ra mì yá xi̱ta̱ ma‑la̱ kótsò‑ni. Kja̱ ta̱ jngoó‑la tsa tjín xi̱ta̱ ra ma‑la̱ si̱ikatoya kótsò‑ni 'én ra̱kìi̱, mé‑ni isa̱ nda sa̱kò‑isa‑la̱ nga'ñó xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 6Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱, tsa 'kia̱ 'a̱n ra kijchò'tsè‑najiòn, tsa ta kj'ií 'én kichjà‑najiòn jè ra mì kì ko̱chi̱ya‑no, ¿mé kjo̱nda ra sa̱kò‑najiòn, tsa mì tsa jè kichjà‑najiòn jè 'én ra Nainá síchi̱ya‑na, ko̱ jè kjo̱bítsjen ra tsjá Nainá, ko̱ jñà 'én ra 'a̱n chjà ngajo‑la̱ Nainá nga bakon‑yá‑najiòn? 7Skanda jñà tsajmì‑la̱ xi̱ta̱ ra síkjane, ¿kó'sín jcha̱‑la̱ ñáa̱‑ni ra tífane, tsa mì kja̱ kj'ií kja̱ kj'ií ki̱tso̱ jta̱‑la̱ nga jngó jngóo̱, koni tsa jè chrjoo̱ ko̱ jè ní'ñó? 8'Koa̱á jngoya‑la̱ jè chrjoo̱ ra 'tse̱ xi̱ta̱ kjo̱jchán, tsa mì kì nda ski̱'ndá, ¿kó'sín ma‑ni nga kítsa̱jnanda nga ki̱ì'tsia̱ kjo̱jchán? 9'Koa̱á ti̱'sín ma ra a̱'ta tsa̱jiòn, tsa mì kì jñà ki̱nákjoa̱ jiòn 'én ra nda fìya‑ná, ¿kó'sín ma jcha̱‑la̱ mé 'én‑ni ra i̱nchinakjoá jiòn? Tsa mì kì yá ra ki̱ya‑la̱ kótsò‑ni, koni tsò‑ni kjoa̱, ta i̱sén‑la i̱nchinakjoá‑jin jiòn. 10Kixi̱í kjoa̱ taxki̱ kjín‑la ndi̱yá‑la̱ 'én ra tjín ta nga tíjngo ya̱ i̱sà'nde, tanga chja̱á‑ni kó'sín tsò nga jngó jngó sko̱ya 'én. 11Tsa mì kì fìya‑na ra 'a̱n kó'sín tsò‑ni 'én ra tíchja̱ jngo xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín ko̱ma‑na nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, xín i̱'nde‑la̱. Ko̱ ti̱'koa̱á ra jè, 'koa̱á 'sín ko̱ma‑la̱ nga xìn i̱'ndeé tsa̱'a̱n, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ mì kì kji̱'nchré jñà 'én ra chjàa̱ ra 'a̱n. 12Ra jiòn, ta jé 'ñó fatsjio jñà kjoa̱chji̱ne̱ ra tsjá jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, tanga isa̱á nda‑ni nga jè isa̱ 'ñó tjatsjio jè kjoa̱chji̱ne̱ ra ko̱ma ko̱si̱ko̱'ta jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá nga isa̱ nda 'se̱‑isa‑la̱ nga'ñó. 13'Koa̱á ma‑ni, jè xi̱ta̱ ra kj'ií tsò 'én ra chja̱, katasíjé'ta‑la̱ Nainá mé‑ni nga 'se̱‑la̱ nga'ñó nga ma 'ke̱èna̱jmíya kótsò‑ni jè 'én ra chja̱. 14'A̱n, 'kia̱ nga chjà'tà‑la̱ Nainá tsa kj'ií tsò 'én ra tíchjàa̱, jè ra ni̱ mì 'a̱n fìya‑na, tà jé inìma̱‑na̱ ra tíchja̱, tanga jè kjo̱bítsjen‑na̱, mì kì mé nga'ñó sakò‑la̱. 15Tanga, ¿mé ra 'siaa̱n tsa 'koa̱? Jé‑la ra machjeén, 'kia̱ nga kitsá'ba‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín kichjà'ta‑la̱ koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá síchi̱ya‑la̱ inìma̱‑na̱, tanga ko̱ó jngo 'én ra ti̱'koa̱á 'a̱n fìya‑na. Tsa 'kia̱ nga see̱ ra a̱'ta 'tse̱, 'koa̱á 'sín see̱ koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá si̱ichi̱ya‑na, tanga jngoó so ra ti̱'koa̱á 'a̱n fìya‑na. 16'Kia̱ nga ki̱nákjoa̱'ta‑la̱ Nainá koni 'sín nga si̱ichi̱ya‑li jè Inìma̱ Tsje‑la̱, tsa ta jñá 'én ki̱nákji̱i ra mì yá xi̱ta̱ machi̱ya‑la̱, ¿kó'sín ko̱ma‑ni ki̱tso̱ xi̱ta̱ ra ká'nchré‑li: “Ko̱'sín katama koni 'sín nga kasi”, tsa mì kì kàfìya‑la̱ jè 'én ra kanakjí? 17Kixi̱í‑la kjoa̱, ndaá‑la tjín koni 'sín nga 'bì‑la̱ ji̱ kjo̱nda Nainá, tanga ni̱mé nga'ñó sa̱kò‑la̱ jñà ra ká'nchré‑li, nga̱ mì kì kàfìya‑la̱ koni 'sín nga kasi. 18'A̱n, tsjaá‑la̱ kjo̱nda Nainá nga̱ isa̱á nda ma‑na chjà 'én ra mì kì tsa yá xi̱ta̱ fìya‑la̱; tanga ra jiòn, mì tsa ko̱'sín nda nakjoá jiòn. 19Tanga ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, isa̱á‑la nda‑ni tsa tà 'òn 'én kichjà‑la̱ ra kjo̱bítsjen tji̱ko̱, mé‑ni nga ma 'kenájmíya‑la̱ ra kj'ií xi̱ta̱ ko̱ mì 'koa̱‑ni tsa te jmi 'én kichjàa̱ ra kj'ií tsò ra mì yá ki̱ya‑la̱. 20Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, kì ko̱'sín níkítsjen koni tsa i̱xti. Tanga ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱'cho, ko̱'sín 'tia̱àn koni jñà i̱xti ra kjè kì fìya‑la̱. Tanga ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱bítsjen‑no, tjaya jchá‑la takòn. 21'Koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “'A̱án sikásén‑la̱ xi̱ta̱ ra xìn nangi ko̱ ra kj'ií 'én chja̱, nga kichjà‑la̱ na̱xi̱ndá‑na̱; takó mì kì kji̱'nchré‑na, ni̱'sín ko̱'sín sikóo̱, tsó Na̱'ín‑ná.” 22'Kia̱ nga nakjé 'én ra mì yá xi̱ta̱ machi̱ya‑la̱, jngoó kjo̱xkón tíbakón‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱, mì tsa jñà‑jìn xi̱ta̱ ra ijye makjiín‑la̱. Tanga 'kia̱ nga nakjoá ngajo‑lá Nainá, jñà tínakjoá‑la̱ xi̱ta̱ ra ijye makjiín‑la̱ mì tsa jñà‑jìn ra kjè kì makjiín‑la̱. 23Tsa 'kia̱ nga ko̱xkóya na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, tsa kj'ií tsò 'én ki̱chja̱ nga'tsiòo̱ ra mì kì yá xi̱ta̱ machi̱ya‑la̱, ko̱ tsa 'kia̱ chi̱ba̱‑la̱ kjoa̱ha'sen jngo xi̱ta̱ ra kjè tsa ya̱ bijchó ra mì kì makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, ¿a mí tsa ki̱tso̱: “Skáa̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱”? 24Tanga tsa nga'tsì‑no, jè Nainá i̱nchinakjoá ngajo‑la, ko̱ tsa 'kia̱ chi̱ba̱‑la̱ kjoa̱ha'sen jngo xi̱ta̱ ra kjè kì tsa ya̱ bijchó ra mì kì makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, tsa kji̱'nchré‑no koni 'sín nga i̱nchinakjoá ngajo‑la Nainá, ko̱kjiín‑la̱ ko̱ ti̱'koa̱á ko̱chi̱yaá‑la̱ nga xi̱ta̱ jé‑ní. 25Ya̱á jcha̱‑la̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra tjíjin inìma̱‑la̱ ko̱ ko̱se̱n-xkó'nchi‑ní nga ko̱se̱n-niñanè i̱sén‑la̱ ya̱ a̱'ta nángi nga ske̱xkón Nainá ko̱ 'koa̱á 'sín ki̱tso̱ nga kixi̱í kjoa̱ nga ya̱á tíjnajin kiti‑no Nainá. 26Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, ¿kó tsò‑ni kjoa̱ kìi̱? Tsó‑ni, 'kia̱ nga ko̱xkóya jiòn nga jeya si̱kíjna Nainá, jngó jngó‑no ti̱nga̱tsja kjo̱tjò‑no Nainá; jngo ra katase, jngo ra katabakón‑ya, jngo ra kata'béna̱jmí kó'sín nga Nainá tísíchi̱ya‑la̱, ko̱ jngo ra kj'ií 'én katachja̱ ra mì yá xi̱ta̱ machi̱ya‑la̱, ko̱ jngo katasíkatoya‑ni 'én ra̱kìi̱. Ko̱'sín 'tia̱àn nga jngó jngó‑no mé‑ni isa̱ tse nga'ñó kata'se-isa‑no, jiòn ra na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá 'mì‑no. 27Tsa 'kia̱ nga mejèn‑no ki̱nákjoa̱a 'én ra kj'ií tsò ra mì yá xi̱ta̱ machi̱ya‑la̱, machjeén‑ní tsa ta jò, ko̱ tsa ta jàn xi̱ta̱ katachja̱; tanga jngó jngó katachja̱; ko̱ jngo ra katasíkatoya‑ni kó'sín tsò‑ni 'én kìi̱. 28Tsa tsìn ra ma‑la̱ síkatoya‑ni 'én kìi̱, tà jyò katitsa̱hijyo jnchro ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá; ta ya̱á a̱jin inìma̱‑la̱ katabáko̱ Nainá. 29'Koa̱á ti̱'sín tjín a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá; tsa jò ko̱ tsa jàn ma‑ni, tjíné‑la̱ nga jngó jngó ki̱chja̱ mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra kji̱'nchré, jñá‑ní ra ki̱tso̱‑ni a ndaá tjín o̱ ra majìn‑ní. 30Tsa ki̱tjojin jngo ra ya̱ títsa̱jna nga ki̱tso̱: “Jngo 'én tísíchi̱ya‑na Nainá”, machjeén‑ní nga jè ra tíchja̱ ítjòn katatsjá'nde‑la̱ nga katachja̱ mé 'én ra tísíchi̱ya‑la̱ Nainá. 31'Koa̱á 'sín ko̱ma nga nga'tsì ra ma‑no nakjoá ngajo‑la̱ Nainá, nga ko̱maá jngó jngó 'kéna̱jmíya mé‑ni nga isa̱ nda ko̱chi̱ya-isa‑no ko̱ sa̱kò-isa‑no ra kjo̱tsja. 32Jñà xi̱ta̱ ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, jñá tjín‑la̱ kinda̱ kó'sín nga ki̱chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 33Nga̱ jè Nainá, mì kì sasén‑la̱ ñánda̱ tjín kjo̱si ko̱ ñánda̱ nga ta tjín ta ma kjoa̱. Ya̱á sasén‑la̱ ñánda̱ nga tjín kjoa̱'nchán. Koni 'sín chon tíjngo ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱‑la̱ Nainá, 34machjeén‑ní nga jñà íchjín jyò katitsa̱jna 'kia̱ nga tímaxki̱ya 'én‑la̱ Nainá, nga̱ mì kì tjí'nde‑la̱ nga ma ki̱chja̱; koni 'sín tsò‑te jè kjo̱téxoma, nga jñà íchjín tjínè‑la̱ nga ta kji̱'nchré. 35Tsa mé kjoa̱ ra mejèn‑la̱ ske̱, 'kia̱á katakjìnangi‑la̱ 'xi̱n‑la̱ 'kia̱ nga ki̱jchò‑ni ni'ya‑la̱. Nga̱ mì kì nda tjín nga jngo chjo̱ón ya̱ ki̱chja̱jin ñánda̱ nga maxkóya na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 36¿A 'koa̱á 'sín níkítsjen jiòn, nga a̱'ta tsa̱jión kjo'tsia̱‑ni 'én‑la̱ Nainá? ¿O̱ ra 'koa̱á ma‑no nga ta jiòn ki'sena̱jmíya‑no? 37Tsa titsa̱hijyo i'ka jiòn ra ko̱'sín síkítsjen nga maá‑la̱ chja̱ ngajo‑la̱ Nainá ko̱ tsa 'koa̱á 'sín tsò nga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ko̱'sín tísíchi̱ya‑la̱, 'koa̱á 'sín nda katasijin‑la̱ nga jñà 'én ra ko̱tíxian, 'tse̱é Na̱'ín‑ná jè kjo̱téxoma ra tísichjée̱n. 38Tsa tjín jngo xi̱ta̱ ra mì kì ske̱xkón 'én ra tíchjàa̱, ti̱'koa̱á jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, mì kì jcha̱xkón. 39Ndí 'ndsè, 'ñó tjatsjio nga ki̱nákjoa̱ ngajo‑la Nainá, ko̱ kì tà chjàn batechjà‑la jñà ra chja̱ 'én ra kj'ií tsò, ra mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱. 40Tanga jé ra machjeén nga nda kjón‑ní ti̱hitjasòn nga'tsì kjoa̱ kìi̱, nga ndi̱yá ndi̱yá kjón‑ní nga tahíko̱o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\