1 Corintios 15

1'Ndi̱‑ni̱ ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, mején‑na nga síkítsjen‑yá‑najiòn jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ra 'a̱n tsi'kènájmíya‑najiòn, 'én nda‑la̱ Cristo ra kjokjiín‑no ko̱ ra kixi̱ titsa̱jna‑no 'ndi̱‑ni̱. 2Jè 'én nda ra̱kìi̱ ra ko̱ma‑la̱ si̱ìkítsa̱jnandi̱í‑no a̱'ta 'tse̱ jé‑no tsa takó ko̱'sín kixi̱ i̱nchimahíko̱o 'én nda‑la̱ Cristo koni 'sín nga ítsi'kena̱jmíya‑no; tsa majìn, ta kjo̱tjó‑la‑ni nga kjokjiín‑no. 3Nga̱ jé kjón ítsakon‑yá ítjòn‑najiòn koni 'sín tjín 'én ra 'a̱n itjábé‑na, nga jé Cristo 'ken‑tjì ngajo‑ná ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑ná koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá; 4nga kisihi'nde‑ní ko̱ nga jaáya‑ila̱ nga ijchò jàn ni̱chjin koni 'sín nga tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá; 5nga̱ jè Cefas [Pedro] tsakón‑la̱ ijo‑la̱; ra kjomà 'kia̱á tsakón‑la̱ ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra i'ka ra ma‑ni tejò ko̱ Pedro. 6Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, tsatoó 'òn sindo̱ ma‑ni xi̱ta̱ ra ngi india kjón‑ní kiskàjin. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ijyeé 'ken i'ka tanga takó kjín ma‑ni ra takó títsa̱kon skanda ni̱chjin 'ndi̱‑ni̱. 7'Kia̱á tsakón‑la̱ ijo‑la̱ jè Jacobo ko̱ a̱kjòn tsakón‑la̱ ijo‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ ra tsikíxáya‑la̱. 8Ra ijyehe'tà‑ni, 'a̱án tsakón‑na ijo‑la̱, 'a̱n ra 'koa̱á jngoya‑la̱ koni jngo i'ndí‑xó ra mì nda kitsin. 9'A̱n, isa̱á ta 'ñó nangi tíjna̱ koni jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra tsikíxáya‑la̱ Jesús. Nda mí‑la bakèn‑na nga 'a̱n tsikíxáya‑na tsa nda kjòn‑ni, tà nga̱tjì‑la̱ nga 'a̱án kítsahatji̱ngi‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 10Tanga ta kjo̱nda 'tse̱ Nainá‑ní tsa yá‑na ra 'a̱n. Ko̱ jè kjo̱nda ra̱kìi̱ mì tsa ta ya̱ tíchija. Isa̱á ta 'ñó jnchro tísíxáa̱, nda mí 'koa̱‑ni koni jñà xi̱ta̱‑la̱ ra i'ka. Tanga mì tsa 'a̱n jiàa̱n, jè sabá kjo̱nda‑la̱ Nainá ra tísíxájin ijo‑na̱. 11Mì tsa jè ra chjí‑la̱ yá ra tsakón‑ya, a jñà xi̱ta̱ ra i'kaa̱ o̱ ra 'a̱n‑ná; jè‑ní ra chjí‑la̱ nga ji̱ín tsi'kèna̱jmíya‑laji̱n jè 'én nda‑la̱ Cristo ko̱ 'ndi̱‑ni̱ ijyeé makjiín‑najiòn. 12'Koa̱á 'sín tsakòya‑laji̱n nga jè Cristo jaáya‑la̱ ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken; tanga, ¿mé‑ni ko̱'sín bixó i'ka‑najiòn nga mì kì ma kjoa̱áya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken? 13Tsa mì kì kjoa̱áya‑la̱ xi̱ta̱ ra ijye 'ken, takó kjè‑la tsa faháya‑la̱ Cristo tsa'koa̱. 14Tsa mì tsa jaáya‑la̱ Cristo, ta kjo̱tjó‑la‑ni nga i̱nchi'bèna̱jmíya‑ji̱n ko̱ ti̱'koa̱á ta kjo̱tjó‑la‑ni nga ko̱'sín makjiín‑najiòn tsa'koa̱. 15Tsa kixi̱ kjoa̱ nga mì kì kjoa̱áya‑la̱ xi̱ta̱ ra ijye 'ken, ji̱ín‑laji̱n ra xi̱ta̱ ndiso kítjo̱ngi‑ji̱n ya̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá, nga̱ 'koa̱á 'sín tsi'kèna̱jmíya‑ji̱n nga jè Nainá isikjaáya‑la̱ Cristo, ko̱ mí‑la tsa jaáya‑la̱ tsa'koa̱ tsa kixi̱ kjoa̱ nga mì kì faháya‑la̱ mi'ken. 16Tsa mì faháya‑la̱ mi'ken tsa'koa̱, ti̱'koa̱á takó kjè‑la faháya‑la̱ jè Cristo. 17Ko̱ tsa kjè faháya‑la̱ Cristo, ni̱mé‑la chjí‑la̱ koni 'sín nga makjiín‑najiòn tsa'koa̱; takó ya̱á‑la titsa̱jin‑najiòn jé‑no. 18Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken ra kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo 'kia̱ nga títsa̱jnakon‑isa, ta ya̱á‑la ichijà tsa'koa̱, tsa mì kì jaáya‑la̱ jè Cristo. 19Jién‑leé ra isa̱ ta bato xi̱ta̱ i̱ma̱ 'mì‑ná i̱ a̱'ta nangi, tsa 'koa̱á 'sín bixé nga tà ya̱á kje̱he'tà nga'tsì kjoa̱ ra chiñá‑lá a̱'ta 'tse̱ Cristo 'kia̱ nga jién ra ki̱yé. 20Tanga ra ngi kixi̱ kjoa̱, jè Cristo jaáya‑la̱. 'Koa̱á 'sín kjomà ra a̱'ta 'tse̱ koni jngo to ra majchá ítjòn. Jè jaáya ítjòn‑la̱ mé‑ni nga ko̱ma kjoa̱áya‑la̱ a̱skan‑nioo̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken. 21Koni 'sín ta nga̱tjìa‑ni jngo xi̱ta̱, nga ko̱'sín 'ji kjo̱biya i̱ i̱sà'nde, 'koa̱á ti̱'sín ta nga̱tjì‑la̱ jngo xi̱ta̱, nga ko̱ma kjoa̱áya‑la̱ jñà ra ijye 'ken. 22Nga̱ a̱'ta 'tse̱ Adán‑ní koni 'sín nga biya nga'tsì xi̱ta̱. 'Koa̱á ti̱'sín ta a̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga ma kítsakon nga'tsì xi̱ta̱. 23Tanga kja̱ ki̱jchò kja̱ ki̱jchò ni̱chjin‑la̱ nga ko̱ko̱‑la̱. Jè Cristo jaáya ítjòn‑la̱. Tanga 'kia̱á kjoa̱áya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'tse̱ Cristo, 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni ra jè. 24'Kia̱á kje̱he'tà i̱sà'nde 'kia̱ nga jè Cristo si̱ikjehesòn ijye nga'tsì nga'ñó ra mì nda, ko̱ nga'tsì kjo̱téxoma 'cho, ko̱ ra batéxoma‑la̱ nga'tsì ra kjoa̱'cho. 'Kia̱á jè Cristo si̱ìnga̱tsja kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra Na̱'ín‑ná ma. 25Machjeén‑ní nga jè Cristo katabatéxoma skanda 'kia̱ nga ya̱ si̱ìkítsa̱hijyongí ya̱ ndsa̱ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 26Ko̱ jè kondra̱ ra fehe'ta‑ni nga jchi̱ja, jé ra 'mì kjo̱biya. 27Ta mé ra tjín, Nainá, ya̱á kisíkítsa̱jnangi ijye ya̱ ndsa̱ko̱ Cristo. Jè tíbatéxoma ijye‑la̱. Tanga, mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga jè Nainá ya̱á tíjnangi‑te ya̱ ndsa̱ko̱ Cristo, nga̱ jè sabá jnchro Nainá ra ya̱ tsikítsa̱jnangi ya̱ ndsa̱ko̱ Cristo ta nga'tsì mé ra tjín. 28'Kia̱ nga ijye ya̱ kítsa̱jnangi nga'tsì ra tjín ya̱ a̱ngi ndsa̱ko̱ Cristo, 'kia̱á, ra ti̱jè‑ni Cristo, koni ra i'ndí‑la̱ ma, ya̱á kíjnangi ndsa̱ko̱ Nainá, jè ra ti̱jè tsikítsa̱jnangi‑ni ndsa̱ko̱ nga'tsì ra tjín. 'Koa̱á 'sín jè Nainá ko̱tèxoma‑la̱ nga'tsì ra 'se̱ i̱ i̱sà'nde. 29Tanga tsa mì yá ra faháya‑la̱, ¿mé‑ni jñà xi̱ta̱ batíndá ngajo‑la̱ ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken? ¿Mé‑ni ko̱'sín 'sín‑ni, tsa kixi̱ kjoa̱ nga mì kì faháya‑la̱ jñà ra ijye 'ken? 30Ko̱ ngaji̱n, ¿mé‑ni chjàn ni̱chjin nchijón i̱nchibinchaxkón‑la̱ji̱n ijo‑na̱ji̱n tsa'koa̱ [nga i̱nchi'bèna̱jmíya‑ji̱n 'én nda‑la̱ Cristo], tsa mì yá ra kjoa̱áya‑ila̱? 31Tsa 'yaá‑la jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, nga ni̱chjin nchijón‑ní nga tje̱n‑nda‑na kjo̱biya ra 'a̱n, ngi kixi̱ kiti‑ní, jñà kjoa̱ kìi̱ koni 'sín tsja tjín‑te‑na ra a̱'ta tsa̱jiòn, tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ ngásòn makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús ra tíjna ítjòn‑ná. 32'Kia̱ nga ískajàn‑ko̱ xi̱ta̱ ra koni kjòn cho̱ ijñá kjòn ya̱ ján na̱xi̱ndá Éfeso, ni̱mé‑la ra ísikíjneè‑na tsa'koa̱, tsa tà kjoa̱ 'tse̱ xi̱ta̱ i̱sà'ndeé‑ni ra ískajàn'ta. Tsa mí faháya‑la̱ jñà ra ijye 'ken, ko̱'sín 'sia̱n jnchreé tsa'koa̱ koni 'sín nga tsò i'ka xi̱ta̱: “Ki̱chieé, ko̱ 'sie̱é nga takó ki̱yá ko̱sa̱á‑né nchijòn.” 33Kì ti̱jiòn bindisoko̱‑no ijo‑no. Ndaá tsò jngo 'én ra tsò: “Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ fahijtake̱é ra mì kì nda tjín kjo̱bítsjen‑la̱, sa'koa̱á ta jñá jnchro síkitsón‑jin‑ni koni 'sín nga nda i̱nchiníjché ijo‑ná.” 34Ti̱kinda̱ ki'ta ijo‑no. Kì ti̱ tsja jé fatsji‑no. Nga̱ tjín i'ka ra mì kì bexkon Nainá. Kií ko̱xin‑no jiòn mé‑ni nga katasabà‑no. 35Tjín‑la i'ka jiòn ra bixó: “¿Kó'sín ko̱ma‑la̱ nga kjoa̱áya‑ila̱ mi'ken? ¿Mé ijo 'ya 'kia̱ nga kjoa̱áya‑ila̱?” 36¡Mé‑ni ta mì machi̱ya‑no! 'Koa̱á jngoya‑la̱ koni jñà ra bitje̱ jiòn, mì kì ki̱so̱ tsa mì kì ítjòn kji̱'ndo chrja̱ba̱‑la̱. 37Nga̱ jñà ni̱jmé ra bitje̱ jiòn, mì tsa ko̱kjòn‑jìn koni kjòn ko̱ma jñà jno̱ 'kia̱ nga ijye ki̱so̱, ni̱'sín ta mé ni̱jmé‑nioo̱, a 'tse̱ trigo‑ní o̱ ra kj'ií ni̱jmé‑ní. 38Nga̱ jè Nainá, 'koa̱á 'sín kjòn 'si̱in jno̱ koni 'sín nga jè mejèn‑la̱. 'Kia̱ nga jngó jngó sko̱ya tsajmì sitje̱, jè Nainá, 'koa̱á 'sín kjòn 'sín xka̱‑la̱ koni 'sín kjòn ñánda̱ nga inchrabà tje̱‑ni. 39Mì tsa ta nga'tsì‑ni ijo ngásòn kjòn. Jién ra xi̱ta̱ 'mì‑ná, kj'ií kjòn ijo‑ná, ko̱ kj'ií kjòn ijo‑la̱ cho̱; kj'ií kjòn ijo‑la̱ ti̱, ko̱ kj'ií kjòn ijo‑la̱ ni̱se. 40Koni 'sín kjòn ra tjín i̱ a̱'ta nangi, 'koa̱á ti̱'sín chon‑te ya̱ ján ngajmi nga tjín ra kj'ií kjòn. Jñà ra tjín ján ngajmi kj'ií 'sín tsijen, ko̱ kj'ií 'sín tsijen ra tjín i̱ a̱'ta nangi. 41Koni 'sín nga fate tsijen tsá'bí, kj'ií 'sín fate tsijen jè sá, ko̱ kj'ií 'sín fate tsijen jñà nitse, ko̱ jñà nitse, kja̱ kj'ií kja̱ kj'ií 'sín fate tsijen nga jngó jngó. 42Ti̱'koa̱á, 'koa̱á ti̱'sín tjín‑te a̱'ta 'tse̱ ra faháya‑la̱ xi̱ta̱. Jè ijo ra sihi'nde, fì'ndo‑ní, ko̱ 'kia̱ nga kjoa̱áya‑ila̱, mì kì ti̱ kji̱'ndo‑ni. 43Si̱hi'nde‑ní ra mì ti̱ mé chjí‑la̱; jeyaá kíjna 'kia̱ nga kjoa̱áya‑ila̱. Ti̱'koa̱á si̱hi'nde ra mì mé nga'ñó tjín‑la̱, ko̱ 'kia̱ nga kjoa̱áya‑ila̱, tseé nga'ñó tji̱ko̱. 44Jè ra sihi'nde, jè‑ní jè ijo‑ná koni 'sín nga kjén. Tanga jè ra kjoa̱áya‑ila̱, jngoó ijo ra jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá síkíjnakon. Tjín ijo‑ná koni 'sín nga kjén, ti̱'koa̱á tjín ijo ra jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá síkíjnakon. 45Nga̱ 'koa̱á 'sín tsò xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá: “Jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra 'ji ítjòn jè ra tsi'kìn Adán, jngoó xi̱ta̱ ra ki'se‑la̱ kjo̱binachon.” Tanga jè xi̱ta̱ 'xi̱n (Adán) ra 'ji a̱skan‑nioo̱ [ra jè Cristo] jngoó Inìma̱ Tsje ra ma‑la̱ tsjá kjo̱binachon. 46Tanga mì tsa jè 'ji ítjòn jè ra Inìma̱ Tsje, jè 'ji ítjòn jè ra ta ijo koni jién, ko̱ a̱skaán 'ji ra ngi jè Inìma̱ Tsje. 47Jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra 'ji ítjòn, i̱í a̱'ta nángi 'tse̱, ko̱ ni'nde‑ní; tanga jè xi̱ta̱ ra 'ji ra ma‑ni jò 'ka̱, ján ngajmi inchrabà‑ni. 48Nga'tsì xi̱ta̱ ra i̱ chja̱‑ni i̱ a̱'ta nangi, 'koa̱á 'sín kjòn ijo‑la̱ koni 'sín 'ki kjomà ijo‑la̱ xi̱ta̱ ra ni'nde isinda‑ni. Ko̱ jñà ra chja̱‑ni ján ngajmi, 'koa̱á 'sín kjòn ko̱ma ijo‑la̱ koni 'sín 'ki ijo‑la̱ jè ra ngajmi inchrabà‑ni. 49'Koa̱á 'sín tsijen jè ijo‑ná koni 'sín 'ki 'tse̱ xi̱ta̱ ra ni'nde isinda‑ni, tanga ra ko̱ma a̱skan, 'koa̱á 'sín ko̱tsíjen‑te koni 'sín 'ki 'tse̱ ra inchrabà‑ni ján ngajmi. 50Kií ko̱'sín xin‑no jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, nga ni̱jngo ijo tíkon ko̱ma kjoa̱ha'sen ya̱ ñánda̱ tíbatéxoma Nainá; nga̱ ni̱jngo ijo‑ná ra fì'ndo ma ya̱ ki̱jchò ñánda̱ tjín ra mì fì'ndo. 51I̱í jndíi̱ ko̱xín jngo‑no kjoa̱ ra tjí'ma, ra ta jè Nainá tjíjin‑la̱. Mì tsa ta nga'tsí‑ná nga ki̱yé, tanga nga'tsí‑ná nga kjoa̱atjìya‑ná nga jngo ijo xi̱tse̱ tjábé‑ná. 52Ta inda kjón‑ní nga ko̱ka̱ma koni 'sín ma 'kia̱ nga bichjé ko̱ nga chí'xe̱é jñà xkén, 'kia̱ nga ski̱'ndá chrjoo̱ ra fehe'ta‑ni. Nga̱ chrjoó ski̱'ndá ko̱ jñà mi'ken kjoa̱áya‑ila̱ ko̱ ni̱ì‑ti̱‑kjiá ki̱yá‑ni. Ko̱ jién kjoa̱atjìya‑ná. 53Jè ijo‑ná ra fì'ndo ko̱ ra mì kì biya, machjeén‑ní nga jngo ijo xi̱tse̱ ra mì fì'ndo ko̱ ra mì biya tjábé‑la̱. 54'Kia̱ nga jè ijo‑ná ra fì'ndo ko̱ ra biya, jngoó ijo xi̱tse̱ ra mì fì'ndo ko̱ ra mì biya tjábé‑la̱, ya̱á ki̱tjasòn koni 'sín nga tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè Nainá jngo kjá kisikijne‑la̱ ra kjo̱biya.” 55“Ji̱ ra kjo̱biya 'mì‑li, ¿ñánda̱ tíjna‑ni nga kinìkijni? ¿Ñánda̱ tíjna na'yá‑li jè ra sí'ken xi̱ta̱?” 56Jè ma na'yá‑la̱ kjo̱biya jè jé. Ko̱ jè jé, ya̱á sakó‑la̱ nga'ñó a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma ra tjín. 57Tanga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ Nainá nga̱ jé tsjá‑ná nga'ñó nga a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná nikijne‑lá kjoa̱biya. 58Jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó matsjake̱‑no, ngi kixi̱ ti̱jchá ijo‑no, ko̱ kì ni̱yá ra síkaatjìya‑la̱ kjo̱bítsjen‑no. Ko̱'sín isa̱ 'ñó nda ti̱xá-isa‑lá Na̱'ín‑ná, nga̱ 'yaá‑nájiòn nga jè xá‑la̱ Na̱'ín‑ná ra 'sia̱an jiòn, mì tsa tà kjo̱tjò‑jìn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\