1 Corintios 2

1Ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjeé, 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ijchòo̱ ñánda̱ nga titsa̱jna jiòn nga ítsi'kena̱jmíya‑no 'én‑la̱ Nainá, mì tsa jè 'én kíchjà‑no 'én ra maxkón‑la̱ xi̱ta̱ 'kia̱ nga 'nchré, ko̱ mì tsa jñà 'én ra chja̱ xi̱ta̱ ra 'ñó tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ ísichjée̱n. 2Ta isa̱á jnchro, 'kia̱ nga tsakáti̱jnajin‑no, ítsikijngó‑la̱ takoàa̱n nga mì tsa kj'ií kjoa̱ ísikítsjee̱n; ngi ta jè kíchjà‑no a̱'ta 'tse̱ Jesucristo, ko̱ kó'sín nga 'ken ya̱ a̱'ta krò. 3'Kia̱ nga ya̱ tsakáti̱jnajin‑no, ta indakjoa̱á tímaa̱ nga títsakjoo̱n, ko̱ sí tífatsé‑na. 4Ko̱ jñà 'én ra kíchjàa̱ 'kia̱ nga tsi'kènájmíya‑no jè 'én nda‑la̱ Nainá, mì tsa a̱'ta 'tse̱ kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ xi̱ta̱ inchrabà‑ni nga kjokjiín‑no; ta jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsakón nga'ñó‑la̱ nga ko̱'sín kjokjiín‑no 'kia̱ nga kíchjà‑no. 5'Koa̱á ma‑ni, koni 'sín nga makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Nainá, mì tsa a̱'ta 'tse̱ kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde nchrabá‑ni; ya̱á nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ nga'ñó‑la̱ Nainá. 6Kixi̱í kjoa̱, 'én chji̱ne̱é nakjoá‑la̱ji̱n jñà xi̱ta̱ ra ijye kjimajchá koni 'sín nga makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. Tanga mì tsa kjoa̱chji̱ne̱ 'tse̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde‑jìn, ko̱ mì tsa 'tse̱‑jìn jñà xi̱ta̱ ra tjíhijyo ítjòn, jñà ra ta ya̱ chija nga'ñó‑la̱. 7Ta jé nakjoá‑ji̱n kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá ra kji'ma, jè kjoa̱chji̱ne̱ ra tjí'ma‑la̱ ra ko̱'sín iskosòn‑la̱ skanda 'kia̱ nga ti̱kje sinda i̱sà'nde nga jién jeya ki̱tsa̱jna‑ná. 8Jè kjoa̱chji̱ne̱ ra̱kìi̱, ni̱jngo xi̱ta̱ ítjòn ra tjín i̱ i̱sà'nde kjòchi̱ya‑la̱. Nga̱ tsa kjòchi̱yaá‑la̱ tsiki, mì‑la kì ko̱'sín krò tsaká'ta jè Na̱'ín‑ná ra 'ñó jeya tíjna. 9Tanga, 'koa̱á 'sín tíchja̱ jè Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ra tjí'ta 'én‑la̱, nga tsò: Jè kjoa̱ ra kjè yá be, ko̱ ni̱ kjè sa yá ra 'nchré, ko̱ ni̱yá ra machi̱ya‑la̱, jñá kjoa̱ kìi̱ ra tjínda‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjo̱tsjacha ra a̱'ta 'tse̱ jè. 10A̱'ta 'tse̱é Inìma̱ Tsje‑la̱ nga tsakón‑naji̱n kjoa̱ kìi̱, nga̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, bátsjiya ijye‑ní ta mé kjoa̱‑nì, skanda jñà kjoa̱ 'tse̱ Nainá ra 'ñó i'in‑ya tjín. 11Nga̱, ¿yá xi̱ta̱‑ni ra be kó'sín tjín kjo̱bítsjen‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií? Jngo xi̱ta̱, tà jé inìma̱‑la̱ tjíjin‑la̱ kó'sín tjín kjo̱bítsjen‑la̱. 'Koa̱á ti̱'sín tjín ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, ni̱yá ra be kó'sín tjín kjo̱bítsjen‑la̱, ta̱jngoó jè Inìma̱ Tsje‑la̱ ra be kó'sín tjín. 12Mì tsa inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde‑jìn ra itjábé‑naji̱n, jé Inìma̱ Tsje ra a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni, mé‑ni nga ko̱chi̱ya‑naji̱n, mé ta̱ kjo̱tjò‑ni ra títsjá‑ná Nainá. 13Jñá kjoa̱ kìi̱ ra nakjoá‑ji̱n, jñà 'én ra jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá bakón‑ya‑naji̱n, mì tsa jè kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde nichjeén‑ji̱n. Jñá‑ní ra 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nichjeén‑ji̱n nga 'bena̱jmíya‑ji̱n kjoa̱ ra 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱. 14Jè ra tsìn‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱, mì kì kjábé jñà kjoa̱ ra síchi̱ya‑ná jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Nga̱ tà kjoa̱ská ma‑la̱. Mì kì machi̱ya‑la̱; nga̱ jñà kjoa̱ kìi̱, ta ya̱á machi̱yajin‑ná a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 15Tanga jè xi̱ta̱ ra Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱, ndaá sko̱ó'tajin ijye kjoa̱ 'tse̱ Nainá, tanga ni̱yá ra ma sko̱ó'tajin jè kjoa̱‑la̱ ra jè. 16'Koa̱á 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ra tjí'ta 'én‑la̱, nga tsò: “Ni̱yá ra be kó'sín tjín kjo̱bítsjen‑la̱ Na̱'ín‑ná. Ko̱ ni̱yá ra ma ko̱kòn‑ya‑la̱.” Tanga jién, jé kjo̱bítsjen‑la̱ Cristo tjín‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\