1 Corintios 3

1'Ndsé ko̱ tichjeé, 'kia̱ nga 'sa̱ ítjòn, mì kì kjomà nda ítsakakó‑no koni tsa jñà xi̱ta̱ ra nda tísíxájin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, ta 'koa̱á 'sín ítsakakó‑no koni tsa xi̱ta̱ i̱sà'nde 'mì‑no koni tsa 'sa̱ i̱xti‑xó jiòn ra kjoa̱ 'tse̱ Cristo. 2Kií ítsakon‑yá‑no kjoa̱ ra mì tsa chjá tjín, koni 'sín nìko̱ jñà i̱xti‑xó ra 'sa̱ i̱nchibaki nga ta tsjín 'bi ko̱ mì tsa tsajmì ra tája kjine; nga̱ kjè kì ma‑najiòn tsa ko̱tjín ra chji̱ne̱e, ko̱ skanda 'ndi̱ 'ndi̱, takó kjè kì nda fìya‑no kó'sín tjín kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá. 3Nga̱ takó 'koa̱á 'sín i̱nchi'nià jiòn koni 'sín 'sín ra taxki̱ xi̱ta̱ ra bátsji kjoa̱ ra síjé ijo‑la̱. 'Kia̱ nga takó tjín‑no kjoa̱chi̱ni̱ ko̱ nga ti̱jiòn chitikjoò‑no, ¿a mí tsa ko̱'sín i̱nchi'nià koni tsa taxki̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde ra bátsji kjoa̱ ra síjé ijo‑la̱? 4'Kia̱ nga tjín i'ka jiòn ra bixó: “'A̱n, xi̱ta̱ 'tse̱ Pablo‑ná”, ko̱ jè ra ìjngo tsò: “'A̱n, ya̱á fì'ta‑la̱ jè Apolos”, ¿a mí tsa ta kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde ra i̱nchinìchjeén jiòn, 'kia̱ nga ko̱'sín bixó? 5'A̱n ra Pablo ko̱ jè Apolos, mì tsa yá‑naji̱n. Tà xi̱ta̱ chi̱'nda‑náji̱n ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. Ji̱ín isìchjeén‑naji̱n Nainá nga kjokjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Cristo koni 'sín nga jngó jngó‑na̱ji̱n, kja̱ kitsjá xá kja̱ kitsjá xá‑naji̱n Nainá. 6'A̱n‑ná koni jngo xi̱ta̱ ra tsikítje̱ ko̱ jè Apolos koni jngo xi̱ta̱ ra tsikíngi‑la̱ nandá, tanga jè Nainá ra isikìhijin‑ni. 7Jè ra bítje̱, ko̱ jè ra bíngi‑la̱ nandá, mì tsa 'ñó chjí‑la̱ ra jñà; ta jngo jè Nainá ra 'ñó chjí‑la̱, nga̱ jé kjón‑ni ra síkihijin tsajmì ra sitje̱. 8Jè ra bítje̱ ko̱ jè ra bíngi‑la̱ nandá ta jngoó xá i̱nchi'sín, ni̱'sín jè Nainá, kja̱ tsjá kja̱ tsjá‑la̱ chjí‑la̱ koni 'sín tjín xá ra 'sín. 9Ra ji̱n, ya̱á ta̱ña níxákjo‑ji̱n a̱'ta 'tse̱ xá‑la̱ Nainá. Ko̱ jión‑nájiòn koni jngo nangi ra a̱'ta 'tse̱ Nainá ñánda̱ nga tjítje̱‑la̱ tsajmì. Ko̱ ti̱'koa̱á jión‑nájiòn koni jngo ni'ya chrjó‑la̱ Nainá ra ji̱n i̱nchibinda‑ji̱n. 10Jè kjo̱nda‑la̱ Nainá ra 'a̱n itjábé‑na, jé‑ní nga 'a̱án tsikí'tin‑na koni jngo chji̱ne̱ chrjó ítjòn nga tsikíjna tjà'tsin kjoa̱ 'tse̱ Nainá koni jngo chrjó‑la̱ ni'ya. Ko̱ kj'ií‑ní jè ra bako̱‑la̱ nga bíndasòn‑isa. Tanga machjeén‑ní nga nda katakotsíjen‑la̱ nga jngó jngó, a ndaá i̱nchibínda-són'nga. 11Nga̱ mì ti̱ yá ra ko̱ma‑la̱ ki̱ìjna tjà'tsin ìjngo‑isa, koni jè ra ijye tíjna tjà'tsin, ra ngi jè saba Jesucristo. 12Tanga tsa yá ra ki̱indasón'nga‑la̱ jè tjà'tsin chrjó ra̱kìi̱ nga si̱ìchjeén ra ngi ki̱cha̱ sinè, ko̱ tsa jñà ra ki̱cha̱ chroba, ko̱ tsa jñà na̱jo̱ ra 'ñó chjí chjí‑la̱, ko̱ tsa yá si̱ìchjeén, ko̱ tsa jñà xka̱ ndi̱jyi̱ ko̱ tsa jñà xka̱jén. 13'Kia̱á nda jcha̱‑la̱ jè xá ra 'si̱in nga jngó jngó xi̱ta̱, 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga si̱ndajín ijye‑la̱ xi̱ta̱ nga'tsì jé‑la̱; nga̱ ngi ko̱ó ni'í kj'i̱í 'kia̱ ki̱jchò jè ni̱chjin; ko̱ jè ni'í sko̱ó'ta jè xá ra ki'sìn nga jngó jngó xi̱ta̱. 14Tsa mì kì jti̱ jè xá ra kjomà, jè ra tsikínda xá ra̱kìi̱, tjábé‑la̱ chjí‑la̱. 15Tanga tsa tjín i'ka xi̱ta̱ ra jti̱ xá‑la̱, jè ra ki'sìn xá ra̱kìi̱, si̱ìjchija chjí‑la̱. Tanga ko̱tojiín ra kjo̱hi'in, koni tsa batojin kjòn ni'í. 16¿A mí 'ya jiòn, nga ni'ya i̱ngo̱‑la̱ Nainá ma jiòn, ko̱ nga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ya̱á tíjnajin‑no? 17Tsa yá ra si̱ìkitsón‑ña jè ni'ya i̱ngo̱‑la̱ Nainá, jè Nainá, 'koa̱á ti̱'sín si̱ìko̱ ngajo‑ni jè ra ko̱'sín 'si̱in. Nga̱ jè ni'ya i̱ngo̱‑la̱ Nainá, tsje‑ní; ko̱ jión‑nájiòn ra ko̱'sín ni'ya i̱ngo̱‑la̱ Nainá 'mì‑no. 18Kì yá ra ti̱jè ijo‑la̱ konda̱cha̱‑ila̱; tsa títsa̱jnajin i'ka‑no ra ko̱'sín tsò‑la̱ ijo‑la̱ nga 'ñó tjín‑la̱ kjo̱chji̱ne̱ ra ta kjo̱bítsjen 'tse̱ i̱sà'nde, isa̱á nda‑ni tsa ko̱'sín kata'sín koni tsa ni̱mé machi̱ya‑la̱, mé‑ni nga ko̱ma sa̱kò kiti‑la̱ ra ngi kjoa̱chji̱ne̱ 'tse̱ Nainá. 19Nga̱ ta kjoa̱ská‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá, jñà kjoa̱chji̱ne̱ ra ta kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, nga tsò: “Jè Nainá, ti̱jñà síchjeén‑ni kjoa̱ maña̱ ra 'sín xi̱ta̱ chji̱ne̱ mé‑ni nga ti̱jñà kàjin‑ni kjoa̱.” 20Ti̱'koa̱á tsò‑te india‑ni jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá: “Jè Na̱'ín‑ná be‑ní nga ni̱mé chjí‑la̱ jñà kjo̱bítsjen‑la̱ xi̱ta̱ ra chji̱ne̱ tsò‑la̱ ijo‑la̱.” 21'Koa̱á ma‑ni, kì ni̱jngo xi̱ta̱ 'nga níkíjna jiòn, nga̱ nga'tsì kjo̱nda ra tjín, kjo̱nda tsa̱jión‑nó: 22koni jè Pablo, koni jè Apolos, koni jè Cefas, koni jè i̱sà'nde, koni jè kjo̱binachon, koni jè kjoa̱biya, koni jè ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱‑ni̱, ko̱ ni̱chjin ra 'sa̱ nchrabá, sabà kjo̱nda tsa̱jión‑nájiòn. 23Ko̱ ra jiòn‑jiòn, 'tse̱ Cristo‑ní, ko̱ jè Cristo 'tse̱é Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\