1 Corintios 5

1Nga̱ skanda ijyeé ko̱'sín na'yá‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn nga tjín ra kjoa̱chijngi, jngo kjoa̱chijngi ra skanda mí tsa ko̱'sín na'yá‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra mì tsa Nainá bexkón; skanda tíjnajiín jngo‑najiòn ra ti̱ na̱jòn‑la̱ chja̱'nda‑ni. 2Ko̱ jiòn, ¿mé‑ni nga ta isa̱ 'nga ma‑ni takòn? Tsa nda kjòn‑ni tjíné‑la̱ nga ba ki'se‑najiòn, ko̱ a̱kjòn ko̱'sín tsi'kìn‑la xi̱ta̱ ra̱kìi̱ nga mì ti̱ ya̱ katasíngásòn‑ko̱‑no. 3Kixi̱í kjoa̱, ra 'a̱n, mì tsa ya̱ tíjna̱jin kjòn‑no, tanga jè kjo̱bítsjen 'tse̱ inìma̱‑na̱ ya̱á tíjnajin masen‑no; 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa ya̱ tíjna̱ko̱ kjòn‑no, ijyeé ko̱'sín tíxian ra 'a̱n mé kjo̱hi'in ra tjínè‑la̱ nga ko̱ko̱‑la̱ xi̱ta̱ ra ko̱ tjín jé tíbátsji. 4'Kia̱ nga ki̱tsa̱jnajtín jiòn, ya̱á kíjnako̱‑no inìma̱ tsje‑na̱ ko̱ jè nga'ñó‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. Ko̱ ngi ko̱ó jè kjo̱téxoma‑la̱, 5nga ya̱ ti̱nga̱tsja jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ya̱ ñánda̱ nga jè xi̱ta̱‑ni̱í tíbatéxoma mé‑ni nga jè katatsjá‑la̱ kjo̱hi'in ijo‑la̱, [ko̱ katasíkájno‑ni jé‑la̱ nga mì kì ti̱ kì jé koa̱àtsji‑ni] mé‑ni nga ki̱tjokajin‑ni kjo̱hi'in inìma̱‑la̱ jè ni̱chjin 'kia̱ nga kj'i̱í jè Jesús ra tíjna ítjòn‑ná. 6Mì kì nda tjín nga ko̱'sín jiòn 'nga mahíko̱o kjo̱bítsjen‑no, nga̱ ijyeé 'ya jiòn nga ni̱'sín ta i̱tsé‑ni na̱'yo̱ san, sísan ijye‑ní jè na̱'yo̱ ra nda. 7Ti̱náchrjekàjiòn jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín bátsji‑jé koni tsa jè na̱'yo̱ san ra mì kì ti̱ nda‑ni, mé‑ni ko̱'sín ko̱ma‑no koni tsa na̱'yo̱ xi̱tse̱ ra jiòn, ra mì tsa na̱'yo̱ san tjíkójin‑la̱. Nga̱ jé Cristo ra 'ken ngajo‑ná koni 'sín nga 'ken forrè jè ni̱chjin paxko̱ 'kia̱ nga itjojin ya̱ nangi Egipto jñà xi̱ta̱ Israel. 8'Koa̱á ma‑ni ra jién, ko̱'sín si̱kítsjen‑yé nga jé Cristo 'ken‑tjì ngajo‑ná, nga chjáaxién ra kjoa̱'cho ko̱ kjoa̱ ra mì kì nda tjín, koni 'sín faháxìn ra na̱'yo̱ san jñà xi̱ta̱ Israel 'kia̱ nga 'sí paxko̱, ko̱ jè si̱chjeén jè ra ngi kjoa̱ tsje ko̱ kjoa̱kixi̱, koni tsa ni̱ño̱ nchra̱jín ra mì tsa na̱'yo̱ san tjíkójin‑la̱. 9Jè xa̱jo̱n ra ísikásén ítjòn‑no, 'koa̱á 'sín kíxian‑no nga kì ya̱ fahijtako̱o jñà xi̱ta̱ ra kjoa̱chijngi 'sín. 10Tanga mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga jngó kjá kítjo̱kajin‑la jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ra kjoa̱chijngi 'sín, ra tse tsajmì mejèn‑la̱, ra xi̱ta̱ chijé, ko̱ jñà ra jè bexkón nainá ra tjín i̱ i̱sà'nde. Tsa jiòn‑la ra mejèn‑no nga ko̱'sín 'sia̱an, tjíné‑la nga jngó kjá kítjo̱kajin‑la jè i̱sà'nde ra̱kìi̱. 11Jè 'én ra ko̱'sín kíxin‑no 'kia̱ nga ítsikindá‑no xa̱jo̱n, jè‑ní nga kì ti̱ ya̱ tsjahijtako̱‑no jè ra xi̱ta̱‑la̱ Cristo tsò‑la̱ ijo‑la̱, ko̱ tsa kjoa̱chijngi tí'sín‑ni, ko̱ tsa jè ra mejèn‑la̱ nga isa̱ tse 'se̱‑la̱, ko̱ tsa jè bexkón‑ni nainá ra tjín i̱ i̱sà'nde, ko̱ tsa 'én 'cho chja̱‑ni, ko̱ tsa xi̱ta̱ 'chi̱‑ni, ko̱ tsa xi̱ta̱ chijé‑ni. Jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín i̱nchi'sín, skanda kì ya̱ ta̱ña bichiko̱o. 1213Mì tsa jién bako̱‑ná nga kíndajín‑lá jñà ra xi̱ta̱ i̱sà'nde; jé Nainá ki̱ìndajín‑la̱ ra jñà; tanga jión bako̱‑no nga kíndajín‑la jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra tsa̱jiòn. 'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín xin‑no: Ti̱náchrjekàjiòn jè xi̱ta̱ ra 'cho tí'sín ra ya̱ tíjnajin‑no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\