1 Corintios 7

1A̱'ta 'tse̱ 'én ra ichjinangi‑nájiòn nga inikasén‑ná xa̱jo̱n nga bixó nga isa̱á‑la nda tjín tsa mì kì ki̱xan jñà xi̱ta̱. 2Tanga ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ na̱xi̱ndá‑najiòn 'ñó tjín ra kjoa̱chijngi, machjeén‑ni nga jngó jngó xi̱ta̱ 'xi̱n kata'se‑la̱ chjo̱ón‑la̱ ko̱ nga jngó jngó íchjín kata'se‑la̱ 'xi̱n‑la̱. 3Jè xi̱ta̱ 'xi̱n ko̱'sín nda katasísin‑la̱ jè chjo̱ón 'kia̱ nga kjójnako̱ ko̱ jè chjo̱ón ti̱'koa̱á ko̱'sín nda katasísin‑te‑la̱ jè 'xi̱n‑la̱ 'kia̱ nga kjójnako̱. 4Jè chjo̱ón, mì tsa ti̱ ta jè kinda̱‑la̱ ijo‑la̱, ijyeé 'tse̱é 'xi̱n‑la̱. Ko̱ jè xi̱ta̱ 'xi̱n, ti̱'koa̱á mì tsa ti̱ ta jè kinda̱‑la̱ ijo‑la̱, ijyeé 'tse̱é chjo̱ón‑la̱. 5Kì ijo‑no nixkon‑la xàngio̱o nga jngó jngó‑no; ta 'kia̱á‑la tsa ngásòn xá jchi̱baya‑no tsa jè ni̱chjin 'kia̱ nga mejèn‑no kítsa'ba‑la Nainá; ra ko̱ma a̱skan‑nioo̱, machjeén‑ní nga si̱sin india‑ila xàngio̱o, mé‑ni nga mì jè xi̱ta̱‑ni̱í sko̱ónda̱cha̱‑no 'kia̱ nga tsa mì kì ti̱ chíkjoa̱a‑no nga xìn tsjáhijyo‑la xàngio̱o. 6Jè 'én ra ko̱tíxian‑no, ta 'a̱n‑ná ra ko̱'sín títsja'ndé‑no, mì tsa koni jngo kjo̱téxoma tíbijná‑no. 7Ra a̱'ta tsa̱'a̱n ndaá‑la 'se̱ tsa nga'tsì xi̱ta̱ ta ko̱'sín katitsa̱jna koni 'sín nga tíjna̱ ra 'a̱n, tanga nga jngó jngó xi̱ta̱ kja̱ ki'tsì kja̱ ki'tsí jngo‑la̱ kjo̱tjò ra 'tse̱ Nainá nga kó'sín kítsa̱jna, kja̱ kj'ií kja̱ kj'ií 'sín títsa̱jna nga jngó jngó xi̱ta̱. 8Jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jna ta̱jngo ko̱ jñà íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱, ndaá‑la tjín tsa ta ko̱'sín katitsa̱jna ta̱jngo koni 'a̱n. 9Tanga tsa mì kì chíkjoa̱‑la̱ nga bìtsa̱jna ta̱jngo, isa̱á nda‑ni tsa katixan, mì 'koa̱‑ni tsa jè kjoa̱ská 'tse̱ ijo‑la̱ si̱ìkijne‑la̱. 10Tanga jñà ra ijye ixan, 'koa̱á 'sín tsja‑la̱ jè kjo̱téxoma ra̱kìi̱; tanga mì tsa tsa̱'a̱n jiàa̱n jè kjo̱téxoma, 'tse̱é Na̱'ín‑ná. Kì tà chjàn tsjin‑ni xákjién. Jè chjo̱ón, kì tà chjàn tsjin‑ni 'xi̱n‑la̱. 11Tanga tsa tsjín‑ni 'xi̱n‑la̱, kì tà chjàn kj'ií 'xi̱n bixan‑ko̱ india‑ni; isa̱á nda‑ni tsa katajo̱ónda india‑ni ko̱ 'xi̱n‑la̱. Ko̱ jè xi̱ta̱ 'xi̱n, kì tà chjàn tsjin‑ni chjo̱ón‑la̱. 12'Koa̱á 'sín tíxin‑la̱ jñà ra kj'ií xi̱ta̱ ra ta kjo̱bítsjen tsa̱'a̱n, mì tsa jngo 'én ra Na̱'ín‑ná kitsjà: Tsa jngo xi̱ta̱ 'xi̱n ra makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá tíjnako̱ jngo chjo̱ón ra mì kì makjiín‑la̱, tsa jè chjo̱ón tsò ikon nga bijnako̱, ko̱'sín katijnako̱, kì tà chjàn tsjin‑ni xákjién. 13Ko̱ tsa jngo chjo̱ón ra makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, mì kì makjiín‑la̱ jè 'xi̱n‑la̱ ko̱ tsa tsò ikon nga bijnako̱ chjo̱ón‑la̱, katijnako̱‑ní, kì tà chjàn tsjin‑ni xákjín. 14Jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra mì kì makjiín‑la̱, a̱'ta 'tse̱é chjo̱ón‑la̱ matsje‑ni, [nga̱ jè chjo̱ón, makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá]. Ko̱ jè chjo̱ón ra mì kì makjiín‑la̱, a̱'ta 'tse̱é 'xi̱n‑la̱ matsje‑ni, [nga jè 'xi̱n, makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá]; tsa majìn, jñà i̱xti‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, mí‑la tsa xi̱ta̱ tsje ko̱xki̱ ya̱ ngixko̱n Nainá; tanga 'ndi̱ 'ndi̱, jñà i̱xti‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, ijyeé tsje 'ya‑la̱ ya̱ ngixko̱n Nainá. 15Tanga tsa jè xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá mejèn‑la̱ nga tsjín‑ni xákjén ra 'én‑la̱ Nainá makjiín‑la̱, katatsjin‑ni. Nga̱ mì kì tjínè‑la̱ nga kjo̱'ñó kítsa̱jnako̱ xákjén. Nga̱ kií xá kiìchja̱‑ná Nainá nga 'nchán ki̱tsa̱jneé. 16Tanga ndaá katasijin‑li ji̱ chjo̱ón ra makjiín‑li 'én‑la̱ Nainá, mì kì 'ya‑ni tsa kií‑ni ni̱chjin a̱'ta tsa̱ji‑ní nga ko̱ma ki̱tjokajin kjo̱hi'in jè 'xi̱n‑li. Ko̱ ji̱ ra 'xi̱n 'mì‑li ra makjiín‑li 'én‑la̱ Nainá, mì kì 'ya‑ni tsa kií‑ni ni̱chjin a̱'ta tsa̱ji‑ní nga ko̱ma ki̱tjokajin kjo̱hi'in jè chjo̱ón‑li. 17Nga jngó jngó xi̱ta̱, machjeén‑ní nga ko̱'sín katasíjchá ijo‑la̱ koni 'sín nga kitsjà‑la̱ Nainá ko̱ koni 'sín nga kjòn 'kia̱ nga ti̱'sa̱ Nainá kiìchja̱‑la̱ nga xi̱ta̱‑la̱ ki'sìn. 'Koa̱á 'sín tjín kjo̱hixi̱ ra tsja‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo. 18Tsa tjín i'ka xi̱ta̱ ra ijye tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión 'kia̱ nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo kjomà, ta ko̱'sín katitsa̱jna, ko̱ tsa tjín i'ka ra kjè kì tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱, kì tà chjàn ti̱ bí'ta chi̱ba̱‑ni ijo‑la̱. 19Nga̱ mì tsa jè ra 'ñó chjí‑la̱ tsa tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ ko̱ tsa mì tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱; jé ra 'ñó chjí‑la̱ tsa nda ki̱tjasòn jñà kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. 20Nga jngó jngó‑no ko̱'sín ti̱tsa̱jna koni 'sín nga titsa̱jna 'kia̱ kiìchja̱‑no Nainá. 21Tsa 'kia̱ nga kiìchja̱‑li Nainá tsa chi̱'nda 'ñó tijni, kì tà chjàn makájno‑li, tanga tsa maá bijnandi̱í‑ni, ti̱jna̱ndi̱í‑ni. 22Jè xi̱ta̱ ra chi̱'nda'ñó tíjna 'kia̱ nga kiìchja̱‑la̱ Nainá nga kjokjiín‑la̱ 'én‑la̱, ijyeé tíjnandi̱í‑ni 'ndi̱ 'ndi̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. Tanga jè xi̱ta̱ ra tíjnandi̱í‑ni 'kia̱ nga kiìchja̱‑la̱ Nainá, 'ndi̱‑ni̱ chi̱'nda'ñó‑la̱ Cristo tíjna. 23Jè Nainá ijyeé xá tsatse‑najiòn; kì tà chjàn bi'nde jiòn nga kj'ií xi̱ta̱ chi̱'nda'ñó‑la̱ 'sín‑no. 24Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, koni 'sín nga titsa̱jna jiòn nga jngó jngó‑no 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kiìchja̱‑no Nainá, 'koa̱á 'sín ti̱tsa̱jna ya̱ ngixko̱n Nainá. 25A̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra takó títsa̱jna ta̱jngo, tsìn jngo‑na kjo̱téxoma ra tsja‑la̱ ra 'tse̱ Na̱'ín‑ná, tanga 'koa̱á 'sín kosòn‑la̱ ra 'a̱n koni 'sín tsò kjo̱bítsjen‑na̱, nga̱ jè Nainá 'ñó kjòhi̱ma̱ke‑na mé‑ni nga ko̱ma 'a̱n koa̱à'tàtákon‑na xi̱ta̱. 26Ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó i'in chon ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱ 'ndi̱, 'koa̱á 'sín síkítsjen ra 'a̱n, ndaá‑la tjín tsa ta ko̱'sín katitsa̱jna jñà xi̱ta̱ koni 'sín nga títsa̱jna skanda 'ndi̱ 'ndi̱. 27Tsa tjín‑li chjo̱ón, kì tà chjàn jmi‑nì, ko̱ tsa tsìn‑li, kì tà chjàn chjo̱ón fatsji. 28Tsa ki̱xan‑ní, mì tsa jé‑ni; ko̱ tsa jngo tsati xa̱ngó ki̱xan, ti̱'koa̱á mì tsa jé tíbátsji; tanga 'koa̱á ma‑na 'kia̱ nga ijye ki̱xan, kjo̱hi'iín ko̱to, ko̱ jè ra majìn‑na ra 'a̱n tsa ko̱'sín katama'tin. 29Ndí 'ndsé, mején‑na nga nda katasijin‑najiòn, tjín chiba‑isa‑ná ni̱chjin nga ma si̱hitjasón‑lá Nainá; 'koa̱á ma‑ni jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra tjín‑la̱ chjo̱ón, ko̱'sín kata'sín koni tsa tsìn‑la̱ chjo̱ón. 30Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kjo̱ba títsa̱jin, ko̱'sín katitsa̱jna koni tsa mì ba tjín‑la̱; ko̱ jñà ra 'sí tjín‑la̱, ko̱'sín katitsa̱jna koni tsa mì 'sí tjín‑la̱; ko̱ jñà ra batse tsajmì, ko̱'sín kata'sín koni tsa mì mé ra tjín‑la̱. 31Ko̱ jñà ra fìtji̱ngi‑la̱ kjoa̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde, ko̱'sín kata'sín koni tsa mì ya̱ i̱nchifìtji̱ngi‑la̱. Nga̱ jè i̱sà'nde ra titsa̱jnasén, ta ko̱to‑ní. 32Mején‑na tsa ni̱mé kjoa̱ níkájno 'se̱‑najiòn. Jè xi̱ta̱ ra tíjna ta̱jngo, jè síkájno kjoa̱ ra 'tse̱ Na̱'ín‑ná ko̱ mé kjoa̱ ra nda sasén‑la̱ jè Na̱'ín‑ná. 33Tanga jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra ijye tjín‑la̱ chjo̱ón, jñá síkájno kjoa̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde kó'sín isa̱ nda kíjnako̱ chjo̱ón‑la̱; 34jò sko̱ya kjoa̱ tísíkájno. Ti̱'koa̱á jè chjo̱ón ra tíjna ta̱jngo ko̱ jè tsati ra kjè kì bixan, kií síkájno kjoa̱ 'tse̱ Na̱'ín‑ná, kó'sín nga tsje si̱ìkíjna ijo‑la̱ ko̱ inìma̱‑la̱. Tanga jè chjo̱ón ra tjín‑la̱ 'xi̱n, jé síkájno kjoa̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde ko̱ kó'sín isa̱ nda kíjnako̱ 'xi̱n‑la̱. 35Kjo̱nda tsa̱jión‑nájiòn nga ko̱'sín tíxian‑no, mì tsa ki‑ni nga 'a̱n tíbatechjá‑no. Kií ko̱'sín tíxian‑no, mé‑ni nga nda kjón ti̱tsa̱jna jiòn, nga mì ta kj'ií kjoa̱ ko̱tèkjáya‑no nga si̱xá‑la Nainá. 36Tsa jngo xi̱ta̱ ko̱'sín tíma‑la̱ nga mì nda tí'sín nga kjè bixan‑ko̱ chjo̱ón ra ijye tíjnanda‑la̱ ko̱ tsa ijyeé ijchó chi̱ba̱‑la̱ nga ki̱xan, 'koa̱á 'sín kata'sín koni 'sín tsò‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱; katixan‑ko̱, nga̱ mì tsa jé‑ní. 37Tanga jè ra ko̱'sín ngi ko̱ inìma̱‑la̱ ijye iskosòn‑la̱ nga takó kjè ma kíjnako̱ chjo̱ón ra ijye tíjnanda‑la̱, mì tsa yá ra kjo̱'ñó tí'sín‑la̱, tsa maá ki̱chíkjoa̱ko̱‑la̱ ijo‑la̱, ndaá‑ni tsa mì ki̱xan‑ko̱. 38Nga̱ jè ra bixan, ndaá tí'sín, ko̱ jè ra mì kì bixan, isa̱á ta nda tí'sín. 39Jè chjo̱ón ra ijye ixan, ya̱á itsabá'ñó 'xi̱n‑la̱ 'kia̱ nga tíjnakon‑isa jè 'xi̱n‑la̱, tanga tsa ki̱yá jè 'xi̱n‑la̱, ijyeé tíjnandi̱í‑ni; ko̱maá ki̱xan india‑ni nga kíjnako̱ ni̱'sín ta yá xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱, tsa ta 'én‑la̱ Nainá makjiín‑la̱. 40Tanga 'koa̱á xiaa̱n ra 'a̱n, isa̱á‑la ta nda‑ni tsa ta ko̱'sín kíjna ta̱jngo jè chjo̱ón ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱. Ko̱ 'koa̱á ma‑naa̱ nga tjín‑te‑na jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, ko̱ jé‑la ra ko̱'sín tísíchi̱ya‑na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\