1 Corintios 9

1¿Mé‑ni mì kì makjiín‑no koni 'sín nga xian‑no? ¿A mí tsa jè Na̱'ín‑ná Jesucristo xá tsikíxáya‑na? ¿A mí tsa tíjna̱ndi̱áa̱ ra 'a̱n? ¿A mí tsa xkoàa̱n kíjtse‑na Jesús ra tíjna ítjòn‑ná? ¿A mí tsa jiòn ma jiòn xá‑na̱ ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná? 2Ni̱'sín tjín i'ka xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò nga mì tsa Cristo tsikíxáya‑na; tanga tjíjiín‑no ra jiòn nga jè tsikíxáya‑na. Ko̱ 'kia̱ nga ko̱'sín makjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, ya̱á 'ya‑la̱ nga kixi̱ kitií kjoa̱ nga jè tsikíxáya‑na. 3'Kia̱ nga jngo xi̱ta̱ kjonangi‑naa̱ ra kondra̱ tsa̱'a̱n, ki̱í'sín xin‑la̱ nga bási̱ko̱tjìaa̱ ijo‑na̱. 4¿A mí tsa tjí'nde‑naji̱n nga 'ki̱‑naji̱n ra ki̱chi‑ji̱n ko̱ ra 'sio̱‑ji̱n? 5¿Ko̱ a mí tjí'nde‑naji̱n nga ki̱tjájmekó‑ji̱n ra chjo̱ón‑na̱ji̱n ma, ra ti̱'koa̱ 'én‑la̱ Nainá makjiín‑la̱, koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra ti̱'koa̱ Na̱'ín‑ná tsikíxáya‑la̱, jñà ra 'ndse̱ ma Na̱'ín‑ná ko̱ jè Cefas [jè ra tsò‑ni Pedro]? 6Ko̱, ¿a ta 'a̱án‑ná ko̱ Bernabé ra kjo̱'ñó tjínè‑la̱ nga si̱xá‑ji̱n nga sa̱kò‑naji̱n ra ma chji̱ne̱‑ji̱n? 7¿A tjín i'ka xi̱ta̱ ra chíchàn síxá ra ti̱jñà bíchjí‑ila̱ ijo‑la̱? Ko̱, ¿a tjín xi̱ta̱ ra bítje̱ yá ra bajà‑la̱ to ra ma chine, ko̱ mì kì kjine‑ni jè to‑la̱ ra bajà? Jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ nchra̱ja̱‑tsjín, ¿a mí tsa 'bi tsjín ra bachrje‑la̱? 8Kì tà chjàn ko̱'sín níkítsjen jiòn, tsa tà kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱‑ní ra tísichjée̱n ra 'a̱n. ¿A mí tsa ko̱'sín tíchja̱‑te kjo̱téxoma‑la̱ Nainá? 9Jon, 'koa̱á 'sín tíchja̱ jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, nga tsò: Jñà nchra̱ja̱ ra bínchi, kì tà chjàn na̱'ya bì'a‑la tsa'ba. 'Én kìi̱ mì tsa ko̱ 'sín tsò‑ni nga Nainá 'ñó makájno‑la̱ a̱'ta 'tse̱ nchra̱ja̱; 10a̱'ta tsa̱jién‑né ra 'ñó makájno‑la̱, ko̱ a̱'ta tsa̱jién‑né nga ko̱'sín kisinda jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. Nga̱ jè ra síkínchi nchra̱ja̱ ko̱ jè ra sítsje tsajmì ra majchá‑la̱, tjíjngoó ikon nga i̱nchikoñá‑la̱ nga tjábé chiba‑la̱ tsajmì. 11'Kia̱ ngaji̱n tsi'kèna̱jmí‑laji̱n 'én ra nda tsò, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni tsikitje̱é jngo‑ji̱n tjachó ya̱ a̱jin inìma̱‑najiòn. ¿A sí taxki̱ tseé i̱nchiníjé‑laji̱n tsa 'ki̱‑náji̱n tsajmì ra machjeén‑naji̱n nga ma ki̱tsa̱jnakon‑naji̱n? 12Tsa jñà ra kj'ií xi̱ta̱, tjí'ndeé‑la̱ nga kjábé chiba tsajmì ra a̱'ta tsa̱jiòn, ¿a mí tsa isa̱ 'ñó tjí'nde‑naji̱n ra ji̱n nga ti̱'koa̱ tjábé chiba‑naji̱n? Tanga mì tsa ko̱'sín i̱nchi'nià‑ji̱n koni 'sín nga tjí'nde‑naji̱n; ta i̱nchinikjiín‑náji̱n ni̱'sín ta mé kjoa̱‑ni, ta nga̱tjì‑la̱ nga majìn‑naji̱n nga katasatéchjà‑la̱ jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo. 13Jiòn, ndaá tjíjin‑no nga jñà xi̱ta̱ ra ya̱ síxá ya̱ i̱'nde tsje‑la̱ Nainá, jñà kjine tsajmì ra ya̱ tjín; ko̱ jñà ra ya̱ síxá ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga jñà xi̱ta̱ bísòn kjo̱tjò‑la̱ nga sínga̱tsja Nainá, bako̱ó chiba‑la̱ ijo‑la̱ cho̱ ra ya̱ sihijyosòn. 14'Koa̱á ti̱'sín ijye kitsjà kjo̱hixi̱ jè Na̱'ín‑ná nga kitsò: Jè xi̱ta̱ ra 'ke̱èna̱jmíya 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo, ya̱á katasakó‑la̱ mé tsajmì ra kíjnakon‑ni. 15Tanga ra 'a̱n, ni̱ kjè tsa jè kjo̱hixi̱ ra̱kìi̱ sikjée̱n, ko̱ ni̱ mì tsa ki xá tíbindá‑najiòn jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ mé‑ni nga ko̱'sín si̱ko̱‑nájiòn. Isa̱á nda‑ni tsa katabiya jnchro, mì 'koa̱‑ni tsa yá ra kjoa̱híxìn‑na jè kjo̱tsja ra tjín‑na koni 'sín nga ta kjo̱tjò 'benájmíyaa̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò. 16'Kia̱ nga ko̱'sín 'benájmíyaa̱ jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo, mì tsa ki‑ni nga 'a̱n jeya sìkíjnaa̱ ijo‑na̱, nga̱ xá 'koa̱á 'sín ijye tjínè‑na nga 'siaa̱n. I̱ma̱‑ró‑na tsa mì kì 'kenájmíya jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo. 17Tsa tà 'a̱án tsiki'tín‑la̱ ijo‑na̱ koni 'sín nga tí'siaa̱n jè xá ra̱kìi̱, tjínèa̱‑na nga to̱n sikíjne; tanga tsa jngoó kjoa̱ ra tjínè‑na nga tísihítjasòo̱n, tsó‑ni kjoa̱ nga jè xá ra Nainá kisìnga̱tsja‑na tísihítjasòo̱n. 18Jè chjí‑na̱ ra títjábé‑na, jè‑ní nga tjín‑la̱ kjo̱tsja jè inìma̱‑na̱ 'kia̱ nga 'benájmíyaa̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo, nga̱ mì tsa tísíkíchjí jiàa̱n; ni̱'sín tjí'nde‑na nga a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo kóti̱jnakon‑na, mì tsa ko̱'sín tí'sin jiàa̱n. 19Ni̱'sín tíjna̱ndi̱áa̱, nga mì tsa chi̱'nda maa̱, tanga chi̱'ndaá tí'siaa̱n ijo‑na̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì xi̱ta̱, mé‑ni nga isa̱ kjìn xi̱ta̱ ko̱ma 'kenájmí‑la̱ 'én‑la̱ Cristo nga katakjiín‑la̱. 20'Kia̱ nga ya̱ tíjna̱jin‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ judío, 'koa̱á 'sín 'siaa̱n koni tsa xi̱ta̱ judío‑te ra 'a̱n, mé‑ni nga ko̱ma kichjà‑la̱ 'én‑la̱ Cristo nga katakjiín‑la̱. Ko̱ ni̱'sín ra 'a̱n, mì tsa ti̱ kjo̱'ñó tjínè‑na nga jè kjo̱téxoma‑la̱ Moisés sìhitjásòo̱n, tanga 'kia̱ nga ya̱ tíjna̱jin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kjo̱'ñó bínè‑la̱ ijo‑la̱ nga kjo̱téxoma si̱hitjasòn, 'koa̱á ti̱'sín 'siaa̱n ra 'a̱n koni 'sín 'sín xi̱ta̱ kìi̱, mé‑ni nga ko̱ma kichjà‑la̱ 'én‑la̱ Cristo nga katakjiín‑la̱. 21'Kia̱ nga ya̱ tíjna̱jin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì tsa ya̱ i̱nchimajchájin kjo̱téxoma‑la̱ Moisés, 'a̱n, 'koa̱á ti̱'sín 'siaa̱n koni jñà xi̱ta̱ kìi̱ mé‑ni nga ma kichjà‑la̱ 'én‑la̱ Cristo nga katakjiín‑la̱. Tanga mì tsa ki‑ni nga mì ya̱ tímajchájiaa̱n kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. Nga̱ jé kjo̱téxoma‑la̱ Cristo tímajchájiaa̱n. 22'Kia̱ nga ya̱ tíjna̱jin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra takó inda i̱jncha a̱'ta 'tse̱ Nainá, 'koa̱á ti̱'sín 'siaa̱n ra 'a̱n koni tsa takó inda tíse̱n ra a̱'ta 'tse̱ Nainá mé‑ni nga ma kósi̱ko̱‑na nga tjó nga'ñó‑ni a̱'ta 'tse̱ Nainá, jñà ra takó inda i̱jncha. Ya̱á síngásòn‑ko̱ ra 'a̱n ni̱'sín takó kjòn xi̱ta̱, koni tsa ko̱'sín kji‑te koni ra jñà, ta kó'sín‑ni nga ko̱ma kochrjékajin i'kaa̱ kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱. 23Kií ko̱'sín 'sin‑naa̱ kjoa̱ kìi̱ ra ta nga̱tjì 'tse̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo mé‑ni nga a̱'ta 'tse̱ sa̱kò‑te‑na kjo̱nda. 24Jiòn, ijyeé nda tjíjin‑no 'kia̱ nga mahachikon xi̱ta̱, nga'tsí‑ni xi̱ta̱ nga mahachikon, tanga ta jngo kjón‑ni ra síkijne ko̱ tjábé‑la̱ kjo̱tjò. Jiòn, ko̱'sín nda ti̱ìchikon ra a̱'ta 'tse̱ Nainá mé‑ni nga si̱kijne‑no ko̱ tjábé‑no kjo̱tjò ra tsjá. 25Nga'tsì xi̱ta̱ ra sískákjo ya̱ ñánda̱ nga maská, nda kjón bìtsa̱jnanda ítjòn, mì tsa jñà síchjeén‑jìn tsajmì ra 'cho síko̱. Kií ko̱'sín 'sín‑ni mé‑ni nga si̱ìkijne‑ni nga ma tjábé‑la̱ kjo̱tjò; tanga ra ma a̱skan‑nioo̱ jè kjo̱tjò ra 'bì‑la̱, fitson‑ní; tanga jién, jè bixkàn‑tjié nga katatjábé jngo‑ná kjo̱tjò ra mì fitson skanda ta kjiá‑nioo̱. 26Mì tsa ta ko̱'sín tímahachikon ra 'a̱n [ra a̱'ta 'tse̱ xá‑la̱ Nainá] koni jngo xi̱ta̱ ra mì kì be ñánda̱ ki̱jchò; ti̱'koa̱á mì tsa ko̱'sín tí'siaa̱n koni jngo xi̱ta̱ ra 'béjin 'bé'a i̱sén 'kia̱ nga 'bé‑la̱ chrja̱ngo̱ xákjién nga kjaán‑ko̱. 27Ta isa̱á jnchro 'a̱n, 'koa̱á 'sín biné‑la̱ ijo‑na̱ nga kata'se‑na kjo̱hi'in, mé‑ni tsa 'kia̱ nga ijye ítsakon‑yá‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií, mì tsa ti̱ 'a̱n tsjin-tákon‑na ijo‑na̱ nga sijchíja kjo̱tjò ra tjínè‑na nga sikíjne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\