1 Juan 1

1Jè Jesús, jè 'Én ra síkíjnakon‑ná ra tíjna‑ni skanda ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱. Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, ijyeé ko̱'sín ina'yá‑la̱ji̱n, ko̱ xkoàn kijcha‑naji̱n, ko̱ nda kjón ichitsíjen‑la̱ji̱n, ko̱ ti̱'koa̱á ichaájnò‑náji̱n. 2Jè 'Én ra̱kìi̱, kijcha tsijeén‑la̱. Ko̱ kijcha‑náji̱n. Ko̱ ngi kjoa̱kixi̱‑ní ra i̱nchi'bèna̱jmí‑ji̱n ra a̱'ta 'tse̱. Ko̱ ti̱'koa̱á i̱nchi'bèna̱jmíya‑laji̱n ra jiòn‑jiòn jè 'Én ra síkíjnakon inìma̱‑ná ni̱ta kjiá‑nioo̱. Jè 'Én ra̱kìi̱, 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn, ya̱á tíjna'ta‑la̱ Nainá. Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, ijyeé tsatsíjen tsijen‑naji̱n. 3I̱nchi'bèna̱jmí‑laji̱n kjoa̱ ra kijcha‑ji̱n ko̱ ra ina'yá‑ji̱n mé‑ni nga 'koa̱ ti̱'sín ngásòn nda ki̱tsa̱jnajtién ra jién koni 'sín ijye nda titsa̱jnajtín‑ke̱é Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ I'ndí‑la̱ ra Jesucristo. 4Kií xá i̱nchibinda‑laji̱n xa̱jo̱n ra̱kìi̱ mé‑ni nga jngó kjá ngi tà kjo̱tsjaá katasakó ki'ta‑la̱ inìma̱‑ná. 5Ki̱í 'sín tjín jñá 'én ra tsakón‑ya‑naji̱n Jesucristo, ko̱ kií‑ní ra ko̱'sín nakjoáya‑ji̱n: Jè Nainá, tà kjoa̱hisen‑ní ra jè. Ra a̱'ta 'tse̱, tsìn ra kjoa̱jñò. 6Tsa kixé nga ya̱á nda titsa̱jnajtín‑ke̱é Nainá, tanga tsa ya̱á i̱nchiníjchá‑ná ijo‑ná ya̱ ñánda̱ nga jñò chon, ñánda̱ tjín kjoa̱'cho, 'én ndisoó ra i̱nchinakjé; mì tsa kjoa̱kixi̱‑ní ra i̱nchi'nié. 7Tanga tsa ya̱á titsa̱jneé ñánda̱ isen chon, koni 'sín jè Nainá ya̱á tíjna ya̱ ñánda̱ isen chon, ndaá titsa̱jnajtién ko̱ xàngie̱é, ko̱ jè jní‑la̱ Jesucristo ra I'ndí‑la̱ Nainá ma, sítsje ijyeé jñà jé ra tjín‑ná. 8Tsa kixé: “Tsìn‑na jé ra 'a̱n”, ti̱jién i̱nchibindo̱cha̱‑lá ijo‑ná; mì tsa kjoa̱kixi̱‑ni ra i̱nchibixé. 9Tanga tsa 'kéna̱jmí ijye‑lá Nainá jè jé ra tjín‑ná, ko̱maá jè kjó'tatakén nga si̱hijcha'ta‑ni jè jé ra tjín‑ná ko̱ si̱ìtsje ijo‑ná nga'tsì kjoa̱'cho ra i̱nchi'nié. Nga̱ jè Nainá síhitjasòn 'én‑la̱ ra jè, ko̱ ngi kjoa̱kixi̱‑ní ra 'sín. 10Tanga tsa kixé: “Kjè sa india jé batsjía̱ ra 'a̱n”, jé Nainá ndiso i̱nchinachrjengieé, ko̱ mì tsa kixi̱‑ni kjoa̱ nga makjiín‑ná jè 'én‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\