1 Juan 2

1Jiòn ra koni tsa ndí i̱xti‑na̱ xin‑no, kií xá tíbindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, mé‑nì nga mì ti̱ tsja jé kjótsji‑no. Tanga tsa tjín jngo xi̱ta̱ ra tíbátsji-jé‑la̱ ijo‑la̱, jé Nainá si̱hijcha'ta‑la̱, nga̱ tíjna jngo‑ná xi̱ta̱ ra chja̱tjí‑ná ya̱ ngixko̱n Nainá, jè ra 'mì Jesucristo ra ngi xi̱ta̱ kixi̱. 2Jesucristo kitsjà kjo̱tjó ijo‑la̱ nga 'ken ngajo‑ná, mé‑ni nga ko̱ma si̱hijcha'ta‑ná jñà jé‑ná, tanga mì tsa tà jién ra si̱hijcha'ta‑ná; ti̱'koa̱á si̱hijcha'ta ijyeé‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde. 3Tsa nda si̱hitjasén kjo̱téxoma‑la̱, maá kíjngo‑lá takén nga ijyeé ndaá 'yaxkeén ra jè. 4Tsa tjín xi̱ta̱ ra tsò: “'A̱n, ijyeé nda bexkoo̱n ra jè”, tanga tsa mì kì nda tísíhitjasòn‑ni kjo̱téxoma‑la̱, xi̱ta̱ ndiso‑ní; tsìn‑la̱ ra kjo̱hixi̱. 5Tanga tsa nda tjinihitjasén koni 'sín nga tsò 'én‑la̱ ijyeé 'ñó nda tjín‑ná kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá, ko̱ 'koa̱á 'sín ma‑ni nga 'ya‑la̱ nga kixi̱í kjoa̱ nga jè Cristo titsa̱jnake̱é. 6Jè xi̱ta̱ ra tsò nga ya̱á tíjnako̱ Cristo, machjeén‑ní nga ko̱'sín katasíjchá ijo‑la̱ koni 'sín ki'sìn Jesucristo. 7Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, jè kjo̱téxoma ra tíbindá‑no, mì tsa ngi kjo̱téxoma xi̱tse̱‑jìn; ti̱jé‑ni kjo̱téxoma ra ki'tsì‑no nga 'sa̱ ítjòn 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kjokjiín‑no. Jè kjo̱téxoma jchínga ra̱kìi̱, ti̱jé‑ni 'én ra a̱sa ina'yá jiòn nga ti̱'sa̱ ítjòn. 8Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, 'koa̱á 'sín tíbindá‑no koni tsa jngo kjo̱téxoma xi̱tse̱. Nga̱, ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, kijchaá‑la̱ nga xi̱tse̱‑ní ko̱ ti̱'koa̱á tí'yaá‑te‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn. Nga̱ ijyeé tíbato kjoa̱ ra jñò tjín, ko̱ ijyeé tí'ya‑la̱ ra ngi kixi̱ kjoa̱ nga kjoa̱ isen tjín. 9Tsa jngo xi̱ta̱ ko̱'sín tsò nga 'koa̱á 'sín tísíjchá ijo‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱ isen‑la̱ Nainá, tanga tsa jtikeé tí'sín‑ni xi̱ta̱ xákjén ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱, mì tsa kixi̱‑ni kjoa̱ nga isen tísíjchá ijo‑la̱, takó ya̱á tíjnajin‑ni ya̱ ñánda̱ nga jñò chon. 10Jè xi̱ta̱ ra tsjake xi̱ta̱ xákjén ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱, 'koa̱á 'sín tísíjchá ijo‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱hisen‑la̱ Nainá. Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, mì tsa ti̱ mé tjín‑ni ra ma koa̱àtsji-jé‑la̱. 11Tanga jè xi̱ta̱ ra jtike xi̱ta̱ xákjién ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱, ya̱á tíjna, ko̱ ya̱á tsá'baya ya̱ ndi̱yá ñánda̱ nga jñò chon. Mì kì be ñánda̱ tífì, nga̱ jè kjoa̱jñò, tjíchjàjin‑la̱ inìma̱‑la̱. 12Jiòn ra ndí i̱xti 'mì‑no, tíbindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, nga̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga ijye isìhijcha'ta‑no Nainá jñà jé ra tjín‑no. 13Jiòn ra xi̱ta̱ jchínga 'mì‑no, tíbindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, nga̱ ijyeé kijchaxkon jè Jesucristo ra tíjna‑ni skanda ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ i̱sà'nde. Jiòn i̱xti ra 'sa̱ i̱nchiníjchá ijo‑no, tíbindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, nga̱ ijyeé inikijne‑la jè xi̱ta̱‑ni̱í. Jiòn ra ndí i̱xti 'mì‑no, ijyeé ítsikindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ nga̱ ijye kijchaxkon jè Nainá ra Na̱'ìn 'mí‑lá. 14Ijyeé ítsikindá‑no xa̱jo̱n, jiòn ra xi̱ta̱ jchínga 'mì‑no, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ ijyeé kijchaxkon Jesucristo ra tíjna‑ni skanda ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ i̱sà'nde. Ti̱'koa̱á ijyeé ítsikindá‑no jiòn i̱xti ra 'sa̱ i̱nchiníjchá ijo‑no, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ tjín‑no nga'ñó ko̱ ijyeé ya̱ tíjnajin inìma̱‑no jè 'én‑la̱ Nainá ko̱ ijyeé inikijne‑la jè xi̱ta̱‑ni̱í. 15Kì jñà matsjacha jñà kjoa̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde. Tsa yá xi̱ta̱ ra matsjake jñà kjoa̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, mì tsa kixi̱‑ni kjoa̱ nga matsjake Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá. 16Nga'tsì kjoa̱'cho ra jè i̱sà'nde bí'ta‑ná, mì tsa ya̱ nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá. Ti̱ya̱á tísinda‑ni i̱ i̱sà'nde. Jñà kjoa̱'cho ra tjín ya̱ i̱sà'nde, jñá kìi̱: kjoa̱'cho ra síjé ijo‑ná, kjoa̱ ra tsijen‑la̱ xkén nga mején‑ná tsa̱jién 'kín‑lá, ko̱ kjoa̱'ngatakòn ra 'tse̱ kjoa̱nchi̱ná. 17Nga'tsì kjoa̱'cho ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ko̱ kjoa̱ ra ya̱ faajin‑ná, ijyeé ta tíbato‑ní, tanga jè xi̱ta̱ ra síhitjasòn koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá, kíjnakon‑ní skanda tà mé ni̱chjin‑ni. 18Jiòn ra ndí i̱xti xin‑no, ijyeé tífehe'ta ni̱chjin. Ijyeé tjíjin‑no nga kj'i̱í jngo xi̱ta̱ ra ngi kondra̱ tíjna‑la̱ Cristo. Ko̱ ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱ ijyeé ko̱'sín 'ñó kjìn ma‑ni ra kondra̱ i̱nchifì‑la̱ Cristo. 'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín machi̱ya‑ná nga ijyeé tífehe'ta ni̱chjin. 19Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ti̱ i̱í itjokàjin‑ná, tanga ra kixi̱ kjoa̱ mì tsa ngi xi̱ta̱ tsa̱jién ma, nga̱ tsa kixi̱í‑la kjoa̱ nga xi̱ta̱ tsa̱jién, i̱í‑la títsa̱jnako̱‑ná. Tanga kií ko̱'sín itjokàjin‑ná jñà xi̱ta̱ kìi̱ mé‑ni nga nda kjòn‑ní kata'ya‑la̱ nga nga'tsì xi̱ta̱ ra ko̱'sín kondra̱ fì‑la̱ Cristo mì tsa ngi xi̱ta̱ tsa̱jién. 20Jè Jesucristo, ra xi̱ta̱ tsje, ijyeé kitsjà‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá; 'koa̱á 'sín ma‑ni nga nga'tsì‑najiòn ijyeé nda tjíjin‑no kó'sín tjín ra kjoa̱kixi̱. 21'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tíbindá‑no xa̱jo̱n, nga̱ ijyeé nda tjíjin‑no; mì tsa ki‑ni nga kjè 'ya jiòn ra kjoa̱kixi̱. Ko̱ ijyeé nda 'ya jiòn nga ni̱jngo 'én ndiso ya̱ nchrabá'ta‑ni ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱kixi̱. 22¿Yá‑ni ra xi̱ta̱ ndiso? Jè‑ní ra bí'ma nga tsò: “Jè Jesús mì tsa jè‑jìn ra Cristo, [mì tsa Nainá isìkasén‑jìn].” Jé xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra kondra̱ fì‑la̱ Cristo nga̱ jngó kjá mì kì makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra I'ndí‑la̱ Nainá. 23Nga'tsì xi̱ta̱ ra jngó kjá mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱ Nainá, mì tsa Nainá ra Na̱'ín‑ná ma tíjnako̱. Tanga jè xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ ti̱'koa̱ tsjá 'én‑la̱ nga jè Jesús ra I'ndí‑la̱ Nainá, ya̱á tíjnako̱ Nainá ra Na̱'ín‑ná ma. 24Kií ko̱'sín xin‑no, ndaá tijin takòn ya̱ inìma̱‑no jè 'én ra a̱'ta 'tse̱ Cristo ra ko̱'sín ijye ina'yá jiòn skanda ti̱'sa̱ ítjòn. Tsa ko̱'sín nda kíjin takòn jiòn ya̱ inìma̱‑no, ti̱'koa̱á ndaá ki̱tsa̱jnako̱o Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ I'ndí‑la̱. 25Jesucristo, 'koa̱á 'sín ijye kitsjá 'én‑la̱ nga tsjá‑ná kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ta kjiá‑nioo̱. 26Kií xá tíbindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ mé‑ni nga ma jcha̱xkon‑no jñà ra mejèn‑la̱ nga sko̱ónda̱cha̱‑no. 27Tanga jiòn, ijyeé tjíjin ya̱ inìma̱‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra kitsjà‑no Jesucristo. Mì ti̱ kì machjeén‑ni tsa yá ra ko̱kòn‑ya‑no. Nga̱ jè sabá Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'ke̱èna̱jmíya‑no kó'sín tjín nga'tsì kjoa̱ ra nda tjióo̱n. Koni 'sín nga ko̱kòn‑ya‑no, 'én kixi̱‑ní, mì tsa 'én ndiso‑jìn. Ko̱'sín nda ti̱tsa̱jnajtín'ta ki'ta‑la Jesucristo, koni 'sín nga síchi̱ya‑no Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 28Jiòn ra ndí i̱xti xin‑no, ko̱'sín nda titsa̱jnajtínko̱o Cristo, mé‑ni nga 'ñó tjín‑ni takén ko̱ mì kì tsa ko̱sabà‑ná 'kia̱ nga jè ra ki̱tjojen india‑ni ján ngajmi. 29Koni 'sín ijye tjíjin‑no nga jè ra Cristo, xi̱ta̱ kixi̱‑ní ya̱ ngixko̱n Nainá, 'koa̱á ti̱'sín nda katasijin‑te‑no, nga nga'tsì xi̱ta̱ ra kjoa̱kixi̱ 'sín ya̱ ngixko̱n Nainá, i'ndí‑la̱ Nainá‑ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\