1 Juan 3

1Nda katasijin‑no, 'ñó nda matsjake‑ná Nainá ra Na̱'ín‑ná ma, 'koa̱á ma‑nì nga i̱xti‑la̱ tsó‑ná. Ko̱ ngi kixi̱ kitií kjoa̱ nga i̱xti‑la̱ Nainá 'mì‑ná. 'Koa̱á ma‑ni nga jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde, mì kì makjiín‑la̱ tsa i̱xti‑la̱ Nainá 'mì‑ná, tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì makjiín‑la̱ ra jñà, a̱'ta 'tse̱ Nainá. 2Jiòn ndí 'ndsé ra matsjake̱‑no, 'ndi̱ 'ndi̱ ijyeé i'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑ná. Tanga kjè tsa nda bakón‑ná Nainá kó'sín kjòn ka̱meé ra a̱skan‑nioo̱. Tanga ijyeé tjíjin‑ná nga 'koa̱á 'sín kjòn ka̱meé koni 'sín 'ki ra jè Jesucristo 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga jè ra kj'i̱í india‑ni; nga̱ jcha̱xkon‑ná ra jè koni 'sín 'ki kjòn‑ni. 3Nga'tsì xi̱ta̱ ra ko̱'sín i̱nchikoñá nga 'koa̱á 'sín kjòn ko̱ma koni 'sín 'ki ra jè Jesucristo, ni̱chjin nchijón‑ní nga tsje i̱nchisíjchá ijo‑la̱ koni 'sín nga xi̱ta̱ tsje ra jè Jesucristo. 4Nga'tsì xi̱ta̱ ra bátsji‑jé, kondra̱ fì‑la̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. 'Kia̱ nga ko̱'sín fatsji‑jé iseé, jé kjo̱téxoma‑la̱ Nainá tjinachrjengieé. 5Jiòn, ijyeé tjíjin‑no nga jè Jesucristo kií xá 'ji‑ni nga jè faháxìn‑ná jñà jé ra tjín‑ná. Ko̱ 'ya‑najiòn nga jè Jesucristo ni̱jngo jé tsakátsji ra jè. 6Nga'tsì xi̱ta̱ ra Cristo tíjnako̱, mì tsa bátsji-jé‑jìn; tanga jñà xi̱ta̱ ra bátsji‑jé, takó kjè kì bexkon ko̱ ti̱'koa̱á mì kì tjíjin‑la̱ yá‑ni ra 'mì Jesucristo. 7Jiòn, ra ndí i̱xti‑na̱ xin‑no, kì bi'nde nga yá ra sko̱ónda̱cha̱‑no. Jè xi̱ta̱ ra kjoa̱kixi̱ 'sín ya̱ ngixko̱n Nainá, xi̱ta̱ kixi̱‑ní, koni 'sín nga xi̱ta̱ kixi̱ jè Cristo. 8Tanga jè xi̱ta̱ ra ki'ta ni̱chjin tíbátsji‑jé, 'tse̱ xi̱ta̱‑ni̱í‑ní. Nga̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í, 'koa̱á 'sín tíbátsji‑jé ra jè skanda ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ i̱sà'nde. Ko̱ kií xá 'ji jnchro‑ni Jesucristo ra I'ndí‑la̱ Nainá nga jè ma‑la̱ si̱ìkitsón‑ña jè kjoa̱'cho ra 'sín jè xi̱ta̱‑ni̱í. 9Nga'tsì xi̱ta̱ ra ijye Nainá isìkaatjìya‑la̱ nga i'ndí‑la̱ Nainá ma, mì tsa ti̱ ya̱ tjítsa̱jnajin‑ni jé. Nga̱ ijyeé ya̱á tíjnajin inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Ko̱ mì kì ti̱ ma‑ni nga koa̱àtsji-jé‑isa, nga̱ ijyeé i'ndí‑la̱ Nainá‑ní. 10'Koa̱á 'sín ma‑nì nga 'yaxkon‑la̱ yá‑ní ra i̱xti‑la̱ Nainá ko̱ yá‑ní ra i̱xti‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í; nga'tsì xi̱ta̱ ra mì kì ma‑la̱ síhitjasòn kjoa̱kixi̱ 'tse̱ Nainá, ti̱'koa̱ mì kì tsjake 'sín xi̱ta̱ xákjén ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱, mì tsa i'ndí‑la̱ Nainá‑jìn. 11Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ jè 'én ra ijye ina'yá jiòn 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kjokjiín‑no nga 'sa̱ ítjòn nga tsò: Ngásòn ngáya tsjacha 'sie̱én xàngie̱é. 12Mì kì ko̱'sín 'sie̱én koni 'sín ki'sìn jè xi̱ta̱ ra ki'mì Caín nga jè xi̱ta̱‑ni̱í kijì'ta‑la̱ nga isì'ken 'ndse̱. ¿Mé‑nì nga isì'ken‑nì 'ndse̱? Tà kií nga̱tjì‑la̱ nga jè 'ndse̱, xi̱ta̱ kixi̱‑ní ya̱ ngixko̱n Nainá ko̱ jè Caín 'choó tjín kjoa̱ ra 'sín ra jè. 13'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tíxin‑no jiòn ndí 'ndsé, kì tà chjàn maxkón‑no tsa jtike‑no xi̱ta̱ i̱sà'nde ra mì kì makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. 14Jién ijyeé tjíjin‑ná nga ijyeé ítjo̱kajieén ya̱ ndi̱yá kjo̱biya ra ya̱ timayeé kjotseé ko̱ ijyeé tjín‑ná kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta skanda tà kjiá‑nioo̱. Nga̱ ijyeé ko̱'sín nda tsjacheé jñà xàngie̱é ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱. Jè xi̱ta̱ ra mì kì tsjake xákjén, ndi̱yá kjo̱biyaá tsá'baya jè inìma̱‑la̱. 15Nga'tsì xi̱ta̱ ra jtike xi̱ta̱ xákjén, 'koa̱á 'sín jngoya‑ila̱ koni tsa xi̱ta̱ sí'ken. Jiòn, ndaá 'ya, jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín xi̱ta̱ sí'ken, mì tsa jè kjo̱binachon ra mì fehe'ta tísíjchájin ijo‑la̱. 16Jién, 'koa̱á 'sín 'ya‑ná mé ra 'mì kjo̱tsjacha 'kia̱ nga jè Jesucristo kitsjá kjo̱tjò ijo‑la̱ nga 'ken ngajo‑ná. Jién, 'koa̱á ti̱'sín machjeén nga 'sie̱én ra jién ra a̱'ta 'tse̱ xàngie̱é koni 'sín ki'sìn jè Cristo. 17Tsa tjín jngo xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ jñà tsajmì ra tímachjeén ki'tá‑ná, tsa ske̱ jngo xi̱ta̱ xákjén ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱ nga tsìn‑la̱ tsajmì ra machjeén‑la̱, tsa mì kì ma‑la̱ nga ko̱si̱ko̱ jè xi̱ta̱ xákjén ra a̱'ta 'tse̱ tsajmì ra tsìn‑la̱, mì tsa kixi̱‑ni kjoa̱ nga kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱. 18Jiòn ra ndí i̱xti‑na̱ xin‑no, tsjacha 'tio̱òn xàngio̱o, kì tà 'én ra ko̱'sín nakjoá jiòn, ngi ndaá kata'ya kiti‑la̱ kó'sín nga tsjacha 'sio̱on jñà xàngio̱o nga ti̱si̱ko̱'ta mé ra machjeén‑la̱ mé‑ni nga kata'ya‑la̱ nga kixi̱ kitií kjoa̱ nga nda tsjacha jiòn xàngio̱o. 19'Kia̱ nga ko̱'sín i̱nchi'nié, 'kia̱á jcha̱ kiti‑ná ra jién nga kixi̱í kjoa̱ nga 'koa̱á 'sín i̱nchiníjché ijo‑ná koni 'sín tjín kjoa̱ kixi̱‑la̱ Nainá ko̱ níkíjna'nchán‑ná inìma̱‑ná ya̱ ngixko̱n Nainá. 20Ni̱'sín jè inìma̱‑ná tíbánè jé‑ná, tanga jè Nainá, isa̱á nda tjíjin‑la̱ ra jè nda mí 'koa̱‑ni koni jè inìma̱‑ná. Nga̱ jè Nainá isa̱á nda tsijen ijye‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra i̱nchi'nié. 21Jiòn ndí 'ndsé ra matsjake̱‑no, tsa jè inìma̱‑ná mì tsa ti̱ mé kjoa̱'cho tíbánè‑ná, 'ñó tjín takén ya̱ ngixko̱n Nainá. 22Tsa mé ra si̱jé‑lá Nainá, maá‑la̱ tsjá ijye‑ná tà mé kjo̱nda‑ni; nga̱ nihitjasón‑ná kjo̱téxoma‑la̱, ko̱ 'koa̱á 'sín 'nié koni 'sín sasén‑la̱ ra jè. 23Jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra mejèn‑la̱ nga nda si̱hitjasén: jé‑ní nga nda katakjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra I'ndí‑la̱ ma, ti̱'koa̱ nga ngásòn ngáya tsjacha 'sie̱én xàngie̱é koni 'sín ijye tsatéxoma‑ná Cristo. 24Jè xi̱ta̱ ra síhitjasòn kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, ya̱á tíjnako̱ Nainá, ko̱ jè Nainá ya̱á tíjnajin inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 'Koa̱á 'sín ma‑ni nga 'yeé nga Nainá ya̱á tíjnako̱‑ná tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ ijyeé kitsjá‑ná jè Inìma̱ Tsje‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\