1 Juan 4

1Jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó matsjake̱‑no, kì taxki̱ makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tsò nga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá síchi̱ya‑la̱ 'én ra chja̱. Ítjòn chjí'ta jiòn, a kixi̱ kitií kjoa̱ a jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tísíchi̱ya‑la̱ 'én ra chja̱, o̱ ra majìn‑ní. Nga̱ jñà ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱ 'ndi̱, tjín jchán xi̱ta̱ ndiso ra tjímasòn ya̱ i̱sà'nde ra tsò nga jè Nainá tsjá‑la̱ 'én ra i̱nchi'béna̱jmíya. 2Jè xi̱ta̱ ra 'ke̱èna̱jmí nga jè Jesucristo i̱í kitsin ya̱ a̱'ta nangi, ko̱ xi̱ta̱á kjomà koni jién, jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'ke̱èna̱jmí, jè‑ní ra tjín‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Ya̱á jndáa̱ jcha̱‑nájiòn yá xi̱ta̱‑ni ra jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tísíchi̱ya kiti‑la̱ 'én ra tíchja̱ya. 3Tanga jè xi̱ta̱ ra mì kì ko̱'sín 'ke̱èna̱jmí nga jè Jesucristo i̱í kitsin ya̱ a̱'ta nangi, ko̱ xi̱ta̱á kjomà koni jién, jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò, tsìn‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, jé tísíchjeén kjo̱bítsjen‑la̱ xi̱ta̱ ra tíjna ítjòn nga kondra̱ fì‑la̱ Cristo. Ijyeé a̱sa ina'yá‑nájiòn nga kj'i̱í‑ní jè ra kondra̱ fì‑la̱ Cristo, ko̱ ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱ 'ndi̱ ijyeé ko̱'sín tísíxá kjo̱bítsjen‑la̱. 4Jiòn ra ndí i̱xti‑na̱ xin‑no, ijyeé xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑najiòn; ijyeé jiòn inikijne‑la jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'én ndiso chja̱ya; mì kì ti̱ ma‑ni tsa jñà sko̱ónda̱cha̱‑no, nga̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tíjnajin ya̱ inìma̱‑najiòn, isa̱á tse nga'ñó tjín‑la̱ nda mí 'koa̱‑ni koni jè kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱‑ni̱í ra síxájin inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. 5Jñà xi̱ta̱ kìi̱, tà jñá títsa̱jnakon‑ni kjo̱bítsjen ra tjín ya̱ i̱sà'nde; 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín chja̱ ko̱ jñà 'nchré‑la̱ xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱ kjo̱bítsjen 'tse̱ i̱sà'nde síchjeén. 6Tanga ra ji̱n, xi̱ta̱‑la̱ Nainá‑náji̱n. 'Koa̱á ma‑ni nga jñá 'nchré‑naji̱n jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. Tanga jñà ra mì tsa xi̱ta̱‑la̱ Nainá ma, mì kì tsa ji̱n sísin‑naji̱n. 'Koa̱á 'sín ma‑ni nga maá 'ya‑ná yá‑ni ra ngi jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tísíchi̱ya‑la̱ ra ngi kjoa̱kixi̱ ko̱ yá‑ni ra inìma̱ ndiso‑la̱ ni̱í tíkonda̱cha̱‑la̱. 7Jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó matsjake̱‑no, machjeén‑ní nga ngásòn ngáya tsjacha 'sie̱én xàngie̱é, nga̱ jè ra kjo̱tsjacha, a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni. Nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjo̱tsjacha, i'ndí‑la̱ Nainá‑ní ko̱ ti̱'koa̱á be‑ní yá‑ni ra Nainá. 8Jè xi̱ta̱ ra mì kì matsjake xi̱ta̱ xákjén, kjè kì be yá‑ni ra Nainá, nga̱ jè Nainá kjo̱tsjacha‑ní. 9'Koa̱á 'sín tsakón‑ná Nainá kjo̱tsjacha ra tjín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jién nga kisìkasén i'ndí‑la̱ i̱ i̱sà'nde, jè i'ndí‑la̱ ra ta jè ta̱jngo ma‑ni, mé‑ni nga a̱'ta 'tse̱ ma nda ki̱tsa̱jnakon‑ná. 10Ki̱í 'sín tjín kjo̱tsjacha ra tsakón Nainá ra a̱'ta tsa̱jién: Mì tsa ki‑ni nga jién nda matsjacheé Nainá. Jè Nainá ra 'ñó nda matsjake‑ná. 'Koa̱á ma‑ni nga isìkasén i'ndí‑la̱ nga 'ken ngajo‑ná, mé‑ni nga si̱hijcha'tá‑ná jñà jé ra tjín‑ná. 11Jión ndí 'ndsé ra matsjake̱‑no, tsa jè Nainá ko̱'sín 'ñó nda matsjake‑ná, machjeén‑ní nga 'koa̱ ti̱'sín ko̱tsjacheé xàngie̱é nga jngó jngó‑ná. 12Ni̱ kjè sa jngo xi̱ta̱ xko̱n be‑ni Nainá, tanga tsa nda ko̱tsjacheé xàngie̱é nga jngó jngó‑ná, jè Nainá ya̱á tíjnajin ki'ta ya̱ inìma̱‑ná ko̱ a̱'ta tsa̱jién‑ná nga nda tíbitjasòn ijye kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá. 13Nainá ijye kitsjá‑ná Inìma̱ Tsje‑la̱. 'Koa̱á 'sín ma‑ni nga ijyeé 'yeé nga kji'tá ni̱chjin ya̱ titsa̱jnake̱é Nainá ko̱ ya̱á tíjnako̱‑te‑ná Nainá nga tíjnajin ya̱ inìma̱‑ná. 14Ngaji̱n sabá kijcha‑ji̱n ko̱ 'bí‑náji̱n 'én‑na̱ji̱n nga jè Nainá ra Na̱'ìn 'mí‑lá isìkasén I'ndí‑la̱ nga jè ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde. 15Nga'tsì xi̱ta̱ ra ngi ko̱ inìma̱‑la̱ tsjá 'én‑la̱ nga jè Jesús ra I'ndí‑la̱ Nainá, kji'tá ni̱chjin ya̱ tíjnako̱ Nainá ko̱ jè Nainá ya̱á tíjnajin inìma̱‑la̱. 16Ijyeé ko̱'sín nda 'yeé, ko̱ ti̱'koa̱ makjiín‑ná, nga jè Nainá tjín‑la̱ kjo̱tsjacha ra a̱'ta tsa̱jién. Nga̱ jè Nainá kjo̱tsjacha‑ní. Ko̱ jè xi̱ta̱ ra kjo̱tsjacha tíjnajin ki'ta ya̱ inìma̱‑la̱, ya̱á tíjnako̱ Nainá ko̱ jè Nainá ya̱á tíjnajin inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 17'Kia̱ nga a̱'ta tsa̱jién ko̱'sín nda tíbitjasòn ijye kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá, 'ñó tjín takén ra jién nga mì tsa ti̱ mé skon‑ná jè ni̱chjin 'kia̱ nga si̱ndajín‑la̱ xi̱ta̱ ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱. Nga̱ jién, 'koa̱á 'sín nda i̱nchi'nié i̱ i̱sà'nde koni 'sín ki'sìn jè Jesucristo. 18Ya̱ ñánda̱ nga tjín ra kjo̱tsjacha, mì tsa ti̱ mé kjo̱skon tjín‑ni. Nga̱ jè ra ngi kjo̱tsjacha kjo̱hixi̱, faháxìn‑ní nga'tsì ra kjo̱skon 'mì. Jè xi̱ta̱ ra tsakjón, kjo̱hi'iín‑ní ra títsakjón‑la̱. Ko̱ jè xi̱ta̱ ra takó kjo̱skon tjíjin inìma̱‑la̱, kií‑ní nga kjè tsa nda tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ jè kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá. 19Kií ko̱'sín matsjacha‑ná Nainá, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ jè kjotsjake ítjòn‑ná. 20Tsa tjín xi̱ta̱ ra tsò: “'A̱n, matsjake̱‑ná Nainá.” Tanga tsa jtikeé tí'sín‑ni xi̱ta̱ xákjén ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱, jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, xi̱ta̱ ndiso‑ní. Tsa mì kì matsjake xi̱ta̱ xákjén ra xko̱n tíbe‑ni, kó'sín ma‑ni ko̱tsjake Nainá ra kjè tsa xko̱n be‑ni. 21Jè kjo̱téxoma ra kitsjá‑ná Jesucristo, 'koa̱á 'sín tsò: Jè ra matsjake Nainá, machjeén‑ní nga ti̱'koa̱ katamatsjake xi̱ta̱ xákjén ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\