1 Pedro 1

1'A̱n Pedro, ra jè Jesucristo tsikíxáya‑na, tísixó'tà‑no nga'tsì‑no ra jndíi̱ ra ján xìn titsa̱jna‑la na̱xi̱ndá‑no nga ya̱ titsa̱jnajion ya̱ nangi Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ko̱ Bitinia, 2jiòn ra xá ko̱'sín ti̱'sa̱ kjotseé‑ni nga tsjahíjin‑no Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá koni 'sín ta̱'koa̱ ijye tjíjin‑la̱; ko̱ ngi ko̱ó Inìma̱ Tsje‑la̱ kisìtsje‑no nga xi̱ta̱ tsje‑la̱ tsò‑no, mé‑ni nga si̱itjasòn‑la Jesucristo ko̱ mé‑ni nga ko̱tsje‑ni ijo‑no ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑no koni tsa jè kjòn jní‑la̱ Jesucristo xa̱ájten‑jnó jiòn ra tsikíxten 'kia̱ nga 'ken. Tse kjo̱nda ko̱ tse kjo̱'nchán katasakó-isa‑la̱ inìma̱‑no. 3'Nga katijna Nainá ra Na̱'ìn‑la̱ ma Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, nga̱ tseé kjo̱hi̱ma̱takòn ki'se‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jién: koni 'sín nga jaáya‑la̱ Jesucristo ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya, 'koa̱á ti̱'sín jngo kjo̱binachon xi̱tse̱ kitsjà india‑ná mé‑ni nga ni̱jngo ni̱chjin kje̱he'tà kjoa̱ ra chiñá‑lá, 4nga tjábé‑ná kjo̱tjò ra tíjnatjò‑la̱ Nainá ya̱ ján ngajmi, kjo̱tjò ra mì kì fitson‑ni ta kjiá‑nioo̱, ko̱ ra ni̱kjiá matjé ko̱ ra ni̱kjiá chija koni 'sín nga 'ki. 5Ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ makjiín‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, ngi ko̱ó jè nga'ñó‑la̱ nga tísíkonda̱‑najiòn mé‑ni nga ma kijchotji̱ngi‑la jè kjo̱nda‑la̱, nga ma kítjo̱kajion kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑no, koni 'sín ijye tjínda‑la̱ ra jè; ko̱ 'kia̱á jcha̱‑la̱ kjoa̱ kìi̱ 'kia̱ nga ijye ko̱chraña ni̱chjin nga kje̱he'tà i̱sà'nde. 6Jñá kjoa̱ kìi̱ ra 'ñó tsja 'bé‑la̱ inìma̱‑najiòn, ni̱'sín skanda 'ndi̱ 'ndi̱, kjín ndi̱yá‑la̱ kó'sín nga i̱nchichjí'ta‑najiòn nga i̱nchibatojin chiba ni̱chjin jiòn kjo̱hi'in. 7Jè kjoa̱ makjiín‑najiòn, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni tsa ki̱cha̱ sinè, tjíné‑la̱ nga ni'í tjá'ta‑ni mé‑ni nga jcha̱‑la̱ kó'ki chjí‑la̱. Tsa chíkjoa̱‑la̱ ni̱'sín ta mé kjoa̱ ra ko̱tojin, isa̱á ta 'ñó chjí‑la̱ koni tsa jè ki̱cha̱ sinè ra bijchó ni̱chjin‑la̱ nga fe. 'Koa̱á 'sín tjín, 'kia̱ nga ijye tjá'ta kjoa̱ ra makjiín‑najiòn, machjeén‑la̱ nga nda ki̱tjongi, nga jeya kíjna, ko̱ nga jcha̱xkón 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni Jesucristo. 8Ni̱'sín kjè kì 'yaxkon jiòn jè Jesucristo, tanga tsjachaá‑nájiòn; ko̱ ni̱'sín takó kjè kì tsa i̱nchi'ya jiòn, tanga makjiín‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ ko̱ 'ñó matsja‑najiòn nga tjín jngo‑no kjo̱tsja ra 'ñó jeya tjín, nga skanda tsín‑no 'én kó'sín nga kixó jiòn ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱tsja ra tjín‑no. 9Nga̱ ijyeé títjábé‑no jè kjo̱nda ra 'tse̱ kjoa̱ makjiín‑no; ko̱ jè kjo̱nda ra̱kìi̱, jé‑ni nga i̱nchibítjo̱kàjion kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑no. 10Jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, ra tje̱n tsi'kéna̱jmí a̱'ta 'tse̱ jè kjo̱nda ra Nainá tsjá kjo̱tjò‑najiòn, iskota'yáko̱‑ní ko̱ ti̱'koa̱á tsakátsjiya‑ní a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda kìi̱ nga ma kítjo̱kajieén kjo̱hi'in. 11Jñà xi̱ta̱ kìi̱ mejèn‑la̱ nga nda ske̱, mé ni̱chjin‑ni ko̱ka̱ma ko̱ kó'sín ko̱ma‑la̱ kjoa̱ kìi̱ koni 'sín nga ijye i̱nchisíchi̱ya‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Cristo ra tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱, nga̱ tje̱n isìchi̱yaá‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi'in ra tjínè‑la̱ nga ko̱tojin jè Cristo, ko̱ kó'ki kjoa̱jeya 'se̱‑la̱ a̱skan‑nioo̱. 12Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kisìchi̱ya tsijen‑la̱ Nainá nga mì tsa kjo̱nda 'tse̱‑jìn nga ko̱'sín tsi'kéna̱jmí; kjo̱nda tsa̱jión‑nájiòn. Ko̱ jñà 'én ra tsi'kéna̱jmí, ti̱jñá‑ni 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ra tí'sena̱jmí‑no skanda jè ni̱chjin 'ndi̱. Nga̱ ti̱jé‑ni Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra ngajmi nchrabá‑ni tsjá‑la̱ nga'ñó xi̱ta̱ ra 'béna̱jmí. Jñà kjoa̱ kìi̱ skanda jñà ìkja̱li̱, mejèn‑la̱ nga ske̱‑te. 13'Koa̱á ma‑ni nga nda kjón‑ní ti̱kítsa̱jnanda kjo̱bítsjen‑no ko̱ chijmi kjón ti̱tsa̱jna. Ta jé nda jchíña‑la jè kjo̱nda ra jè tjábé kjo̱tjò‑no 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni jè Jesucristo. 14Ko̱'sín 'tia̱àn koni tsa jñà i̱xti ra nda ma‑la̱ síhitjasòn; kì ti̱ tsja ya̱ bìtsa̱jin‑no koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra kisíjé ijo‑no 'kia̱ nga ti̱kje 'yaxkon Nainá. 15'Koa̱á 'sín tsje tahíko̱o kjo̱binachon‑no nga ta mé ra 'sia̱an, koni 'sín nga tsje jè Nainá ra xá kiìchja̱‑no. 16Nga̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tíchja̱ nga tsò: “Xi̱ta̱ tsjeé katama jiòn nga̱ Xi̱ta̱ Tsjeé‑ná ra 'a̱n.” 17Jè Nainá ra ngásòn ngáya ko̱'sín bíndajín‑la̱ jé‑la̱ xi̱ta̱ koni 'sín tjín kjoa̱ ra 'sín nga jngó jngó xi̱ta̱, tsa Na̱'ìn 'mì‑la jiòn 'kia̱ nga nakjoá'ta‑la, machjeén‑ní nga ti̱skón‑cha ra jè nga'tsì ni̱chjin ra ki̱tsa̱kon i̱ a̱'ta nangi ñánda̱ nga mì tsa i̱ i̱'nde‑no. 18Nga̱ 'ya‑nájiòn nga mì tsa jñà tsajmì ra fitson kjóchjítjì‑najiòn nga ma titsa̱jnandio̱ó kjoa̱'cho ra tsikitsa̱jnajin jiòn nga ti̱'sa̱ kjotseé ra jñà xi̱ta̱ jchínga‑no tsakón‑ya‑no. Mì tsa to̱n sinè ko̱ mì tsa to̱n chroba kjóchjítjì‑najiòn. 19Nga ko̱ sabá jè jní ra tsikíxten Cristo, jè jní ra 'ñó chjí‑la̱, jè kjóchjítjì‑nájiòn mé‑ni nga ma titsa̱jnandi̱í‑no. Jè jní‑la̱ Cristo, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni tsa jè jní‑la̱ jngo ndí forrè i'ndí ra 'ñó nda 'ki ra ni̱mé 'chin tjín‑la̱. 20Nga̱ jè Cristo, xá 'koa̱á 'sín itjonè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma'tin skanda ti̱'kia̱‑ni nga ti̱kjè sinda i̱sà'nde, tanga skanda 'ndi̱í tí'ya‑la̱ nga ko̱'sín kjomà ra kjo̱nda tsa̱jiòn. 21Ko̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga makjiín‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, jè Cristo ra jè Nainá isikjaáya‑ila̱ ko̱ ti̱'koa̱á jeya isíkíjna. 'Koa̱á ma‑ni nga makjiín‑nájiòn a̱'ta 'tse̱ Nainá ko̱ i̱nchichiñá‑la jiòn nga tsjá‑no kjo̱nda koni 'sín nga ijye kitsjà 'én‑la̱. 22Jè inìma̱‑najiòn ijyeé kjotsje, ta nga̱tjì‑la̱ nga i̱nchinitjasòn jiòn koni 'sín tjín 'én kixi̱‑la̱ Nainá, mé‑ni nga mì ta jò tjín‑ni takòn nga tsjacha 'sio̱on xàngio̱o. Ko̱'sín ngi ko̱ inìma̱‑no nga 'ñó tsjacha 'tia̱àn xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 23Nga̱ ijyeé kitsin xi̱tse̱ india‑najiòn, tanga mì tsa a̱'ta 'tse̱ tje̱‑la̱ xi̱ta̱ ra fehe'ta ni̱chjin‑la̱ nga kitsin xi̱tse̱ india‑najiòn; a̱'ta 'tse̱é 'én‑la̱ Nainá ra tíjnakon ko̱ ra tíjna skanda ta mé ni̱chjin‑ni. 24Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, nga tsò: Nga'tsì jñà xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni tsa xka̱ ijñá. Ko̱ jè kjoa̱ nga jeya síkítsa̱jna ijo‑la̱, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa jè naxó‑la̱ xka̱ ijñá. Jñà xka̱ ijñá, xì‑ní ko̱ jñà naxó‑la̱ katsangi‑ní; 25tanga jè 'én‑la̱ Na̱'ín‑ná tíjna ki'tá‑ní skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. Ko̱ jè 'én ra̱kìi̱, jè‑ní jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo ra ko̱'sín ijye ki'sena̱jmíya‑najiòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\