1 Pedro 2

1Kií machjeén‑ni nga ti̱kítsa̱jna ijye jiòn nga'tsì kjoa̱ ra 'cho tjín, nga'tsì ra 'mì kjoa̱ konda̱cha̱, kjoa̱ ra jò i̱sén tjín, ko̱ kjoa̱xìtakòn, ko̱ nga'tsì 'én 'cho ra nakjoájno‑lá xàngie̱é. 2Ko̱'sín 'tia̱àn jiòn koni 'sín 'sín jñà ndí i̱xti‑xó 'kia̱ nga ti̱'sa̱ tsin; jè 'ñó tjatsji jiòn ra ngi ta jè 'én‑la̱ Nainá, koni ngoya‑la̱ jñà ndí i̱xti‑xó, 'kia̱ nga ti̱'sa̱ tsin, ngi ta tsjín bátsji. Tsa ko̱'sín 'sia̱an jiòn, jè ko̱si̱ko̱‑no nga nda ko̱jchá jiòn ra a̱'ta 'tse̱ Nainá koni 'sín títsjá‑no kjo̱nda nga kítjo̱kajion kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑no. 3Nga̱ ijyeé i̱nchichjí'ta‑najiòn nga jè Na̱'ín‑ná batoó nda xi̱ta̱. 4Ti̱chraña'ta‑la jè Jesucristo ra 'koa̱á ngoya‑la̱ koni jngo na̱jo̱ ra tíjnakon; jè na̱jo̱ ra jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde tsachrjengi; tanga ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, xá itjahíjiín‑ni jè na̱jo̱ ra̱kìi̱, ko̱ batoó 'ñó chjí‑la̱. 5Tsa si̱chraña'ta‑la jiòn, 'koa̱á ti̱'sín ka̱ma jiòn koni na̱jo̱ ra tjítsa̱kon; ko̱ jiòn ka̱ma jiòn na̱jo̱‑la̱ ni'ya tsje‑la̱, mé‑ni nga ya̱ si̱xá‑nájiòn koni na̱'mì tsje‑la̱ Nainá nga a̱'ta 'tse̱ Jesucristo 'ki̱‑la kjo̱tjò ra si̱ìtsjako̱ Nainá, jñà kjo̱tjò ra nda sasén‑la̱ ra jè. 6'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tíchja̱‑te jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, nga tsò: Jngo na̱jo̱ sìkíjnaa̱ ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra tíjna sòn'nga ya̱ nindo Sión, jngo na̱jo̱ ra tíjna títjòn nga bí'ñóya ya̱ nga chrja̱ngi̱‑la̱ ni'ya, ra xá itjahájin‑ni ko̱ ra 'ñó chjí‑la̱. Jè ra ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ na̱jo̱ ra̱kìi̱, mì kì tsa kjo̱sabà ska̱jin‑jìn. 7Jè na̱jo̱ ra̱kìi̱ batoó 'ñó chjí‑la̱ a̱'ta tsa̱jiòn ra makjiín‑no; tanga jñà xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱, ya̱á bitjasòn koni 'sín tíchja̱‑te jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, nga tsò: Jè na̱jo̱ ra tsachrjengi jñà xi̱ta̱ ra bínda chrjó, jè tíma‑ni na̱jo̱ nga'ñó ra síjna títjòn ya̱ nga chrja̱ngi̱‑la̱ ni'ya. 8Ko̱ 'koa̱á ti̱ tsò‑te: Jngo na̱jo̱ ra saténgie̱é, ko̱ ra síkàtje̱n‑ná. Nga̱ jñà xi̱ta̱ ya̱á saténgi, 'kia̱ nga mì ma‑la̱ síhitjasòn koni 'sín nga tsò 'én ra 'sena̱jmíya‑la̱; ko̱ 'koa̱á 'sín ma'tin koni 'sín nga tjínè‑la̱ nga ka̱ma'tin. 9Tanga ra jiòn, jè tje̱‑najiòn, xá 'koa̱á 'sín itjahájin‑ni. Jiòn ma jiòn na̱'mì ra síxá'ta‑la̱ Cristo ra Xi̱ta̱ Ítjòn tíjna. Na̱xi̱ndá tsje‑la̱ Nainá‑nájiòn, jngo na̱xi̱ndá ra jè Nainá kjomejèn‑la̱ nga 'tse̱ ki̱tso̱‑la̱. Kií ko̱'sín ki'sìn‑ni Nainá mé‑ni nga jiòn 'kéna̱jmíya‑najiòn kjoa̱ ra 'ñó nda tjín a̱'ta 'tse̱ jè ra tsachrjekàjin‑najiòn ya̱ kjoa̱ jñò ra titsa̱jnajin jiòn tsiki mé‑ni nga ma itjàha̱'se̱n‑jin jiòn ya̱ ñánda̱ tíjna ni'í‑la̱ ra 'ñó nda síhisen‑ná. 10Nga ti̱'sa̱ kjotseé skanda mí tsa xi̱ta̱ na̱xi̱ndá 'mì‑najiòn, tanga 'ndi̱ 'ndi̱ ijyeé na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ma jiòn. Nga ti̱'sa̱ kjotseé mì kì mahi̱ma̱ke‑najiòn jè Nainá, tanga 'ndi̱ 'ndi̱, ijyeé mahi̱ma̱keé‑najiòn jè Nainá. 11Jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó matsjacha‑no, 'koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑no koni tsa jñà xi̱ta̱ ra mì tsa ya̱ i̱'nde‑la̱ ra ta jngohíjta títsa̱jna ya̱ i̱sà'nde ra̱kìi̱, 'tia̱àn kjo̱nda, kì ya̱ 'chaájioòn jñà kjoa̱'cho ra faajin‑la̱ ijo‑ná ra kjaán‑ko̱ ki'ta‑ná nga mejèn‑la̱ si̱ìkijne‑ná. 12Nda kjòn ti̱jchá ijo‑no ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, ni̱'sín ko̱'sín katachja̱jno‑najiòn koni tsa xi̱ta̱ 'cho kjòn jiòn. Tanga jè ni̱chjin 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni Cristo, jñà xi̱ta̱ kìi̱, jeyaá si̱ìkíjna‑ni Nainá 'kia̱ nga ske̱ nga ndaá tjín jñà kjoa̱ ra 'nià jiòn. 13Ta nga̱tjì‑la̱ nga mì yá ra ki̱chja̱jno‑la̱ Na̱'ín‑ná, nda ti̱hitjasòn‑la jñà xi̱ta̱xá ni̱'sín ta ñáa̱ xá ra tjín‑la̱ i̱ a̱'ta nangi, koni jè xi̱ta̱xá ítjòn ra 'nga xá tjín‑la̱, 14ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibatéxoma‑la̱ nga jngó jngó na̱xi̱ndá i'i nga jñà, xá 'koa̱á 'sín isìkasén‑ni jè xi̱ta̱xá ítjòn nga tsjá‑la̱ kjo̱hi'in xi̱ta̱ ra 'cho 'sín ko̱ nga nda si̱ìkítsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra nda 'sín. 15Nga̱ jè ra mejèn‑la̱ Nainá nga nda 'tia̱àn jiòn, mé‑ni nga katasichjà'a‑ni jñà xi̱ta̱ ra mì kì machi̱ya‑la̱ ra mì kì be mé 'én ra chja̱. 16'Koa̱á 'sín 'tia̱àn jiòn, koni jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jnandi̱í; tanga kì ta ki‑ni nga titsa̱jnandi̱í jiòn nga jñà ko̱'sia̱an kjoa̱ ra 'cho tjióo̱n. 'Koa̱á 'sín nda 'tia̱àn jiòn koni 'sín nga chi̱'nda‑la̱ Nainá 'mì‑no. 17Nda jcha̱xkón ijye nga'tsì xi̱ta̱. Tsjacha 'tia̱àn jñà ra 'ndsè chibà. Ti̱skón‑cha jè Nainá. Ko̱ nda jcha̱xkón jè ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna. 18Jiòn ra xi̱ta̱ chi̱'nda 'mì‑no, nda jcha̱xkón ko̱ nda ti̱hitjasòn‑la xi̱ta̱ ra níxá'ta‑la. Mì tsa ta jñà ra nda síko̱‑no ko̱ ra nda betjò‑no; 'koa̱á ti̱'sín nda ti̱hitjasòn‑la jñà ra 'ñó beton‑te‑no. 19Nga̱ ndaá baxki̱ ya̱ ngixko̱n Nainá jñà xi̱ta̱ ra síkjiín kjo̱hi'in ra mì kì bakèn‑la̱ ko̱ chíkjoa̱ko̱ó‑la̱ kjo̱hi'in ki, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ fìyaá‑la̱ mé ra mejèn‑la̱ Nainá. 20Ni̱ ta yá ra nda ske̱xkón‑najiòn tsa ta kií nga̱tjì‑la̱ nga 'cho i̱nchi'nià nga ko̱tjín kjo̱hi'in tsjá‑no xi̱ta̱. Tanga tsa nda i̱nchi'nià jiòn ko̱ chíkjoa̱ko̱‑no kjo̱hi'in ra tsjá‑no xi̱ta̱, sakó‑no kjoa̱nda ya̱ ngixko̱n Nainá. 21Nga̱ kií xá ko̱'sín kiìchja̱‑no Nainá, nga jè Cristo, 'koa̱á ti̱'sín isìkjiín kjo̱hi'in ra ta nga̱tjì tsa̱jiòn, ko̱ jngoó xkósòn tsikíjna‑najiòn mé‑ni nga ko̱'sín 'sia̱an‑najiòn koni 'sín nga ki'sìn ra jè. 22Nga̱ jè Cristo, ni̱jngo jé tsakátsji ra jè, ko̱ ni̱jngo 'én ndiso kiìchja̱. 23'Kia̱ nga kiìchja̱jno‑la̱ jñà xi̱ta̱, mì tsa isíkáfa ngajo‑ni ra jè. Ko̱ 'kia̱ nga kjo̱hi'in ki'tsì‑la̱, mì tsa kitsò‑jìn, 'koa̱á ti̱'sín sikó ngajo‑no. Kjoa̱ ra kjomà'tin, tà ya̱á isìnga̱tsja jè Nainá ra ma‑la̱ nda kjòn bíndajín kó'sín tjín nga jngó jngó kjoa̱. 24Jè sabà Cristo 'tsamijìn jñà jé ra tjín‑ná, ya̱á iskanè ijye ya̱ ijo‑la̱ ya̱ a̱'ta krò, mé‑ni nga katiyeé ra jién ra a̱'ta 'tse̱ jé, ko̱ ya̱á si̱jchá‑jieén ijo‑ná a̱'ta 'tse̱ kjo̱binachon ra kixi̱ tjín. Kií xá kitijnó kiti'tá‑ni ijo‑la̱ Cristo nga itsi'on, mé‑ni nga ko̱nda‑ni 'chin ra tjín‑najiòn. 25Nga̱ 'koa̱á 'sín kjòn jiòn nga ti̱'sa̱ kjotseé koni tsa jñà ndí forrè ra ichijà. Tanga 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱ ijyeé ya̱ tsáfa'ta‑la jiòn jè Cristo, koni jè chji̱ngo̱ ra nda tjíkinda̱‑la̱ kjo̱binachon‑no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\