1 Pedro 3

1'Koa̱á ti̱'sín tjín a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn ra íchjín 'mì‑no, nda jcha̱xkón 'xi̱n‑no nga nda ti̱hitjasòn‑la, mé‑ni nga tsa tjín i'ka ra mì kì makjiín‑la̱ jè 'én‑la̱ Cristo, chaán ta ya̱ ko̱chi̱ya‑la̱ 'kia̱ nga ske̱ kó'sín i̱nchiníjchá ijo‑no, ni̱'sín mì tsa jiòn ko̱'kín‑la; nga ko̱kjiín‑te‑la̱ 2'kia̱ nga ske̱‑no nga tsje i̱nchiníjchá ijo‑no ko̱ tjíjin ya̱ inìma̱‑no kjoa̱skon‑la̱ Nainá. 3Ko̱ kì ta ya̱ a̱sòn'nga‑la̱ ijo‑no ko̱ 'sín ta nda bínda bíchji̱neè nga 'ñó nda 'bè tsja̱skò ko̱ bingioò ndáto̱n ra ngi ki̱cha̱ sinè, ko̱ tsjaya jch'ó ra 'ñó chjí‑la̱. 4Jé ra machjeén nga ya̱á katabitjo‑ni ya̱ inìma̱‑najiòn, ra nda katasíkatsíjen‑no. Jñá kjo̱nda ki ra mì kì kje̱he'tà, tsa jè inìma̱‑najiòn indakjoa̱ tíjna ko̱ tjíjin ki'ta kjo̱'nchán. Tsa ko̱'sín tíjna inìma̱‑najiòn, jé ra 'ñó chjí‑la̱ ya̱ ngixko̱n Nainá. 5Nga̱ jñá kjoa̱ kìi̱ ra nda kisìkatsíjen‑ni ijo‑la̱ jñà íchjín tsje ra nda tsaká'ta ikon Nainá nga ti̱'sa̱ kjotseé ko̱ kijtsexkón 'xi̱n‑la̱ nga nda isìhitjasòn‑la̱. 6Koni jè Sara 'koa̱á 'sín nda isìhitjasòn‑la̱ jè Abraham nga 'koa̱á 'sín kijtsexkón nga jè tíjna ítjòn‑la̱. Tsa ko̱'sín nda si̱jchá ijo‑no, tsa mì kì ki̱skón‑la ni̱'sín ta yá ra ki̱ncháxkón‑no, 'koa̱á 'sín i̱nchi'nià jiòn koni tsa i̱xti‑la̱ Sara ma jiòn. 7Ko̱ jiòn ra 'xi̱n 'mì‑no nda kjón‑ní ti̱tsa̱jnako̱o jñà íchjín‑no, nga ndaá katafìya‑no nga isa̱ inda kji'ta‑la̱ íchjín koni jiòn‑jiòn. Nda kjón‑ní jcha̱xkón koni 'sín nga bakèn‑la̱, nga 'koa̱á 'sín Nainá tsjá‑te‑la̱ kjo̱binachon koni jngo kjo̱tjò koni 'sín nga tjábé‑no ra jiòn. 'Koa̱á 'sín 'tia̱àn mé‑ni nga mì mé ra ko̱techjà‑no 'kia̱ nga jiòn ra ki̱nákjoa̱'ta‑la Nainá. 8Ta nga'tsì kjoa̱ kìi̱, ko̱'sín nda ti̱tsa̱jnajtión; jngoó inìma̱ 'tia̱àn kjo̱bítsjen‑no; 'ñó tsjacha 'tia̱àn xàngio̱o koni tsa 'ndsè chibà; kata'se‑no kjoa̱hi̱ma̱takòn; indakjoa̱ ti̱jchá ijo‑no. 9Tsa yá ra 'cho síko̱‑no, kì tà chjàn ko̱'sín nìko̱ ngajo‑no, ko̱ tsa yá ra chja̱jno‑no kì tà chjàn nakjoájno ngajo‑la; ta isa̱á ti̱jé‑la̱ Nainá nga katatsjá‑la̱ kjo̱nda jñà xi̱ta̱, nga̱ kií xá kinakjoá‑no nga tjábé‑no kjo̱nda. 10Nga̱: Jè ra mejèn‑la̱ nga 'se̱‑la̱ kjo̱tsja ni̱chjin ra tíjnakon, nga mejèn‑la̱ nga ske̱ ni̱chjin ra nda, katasíkonda̱ ndi̱je̱n‑la̱ nga mì 'én ra 'cho tsò katachja̱ ko̱ nga ni̱mé 'én ndiso katabitjo tsa'ba. 11Ti̱ncha'tàxìn‑la kjoa̱ ra 'cho tjín, ko̱ jñà 'tia̱àn kjoa̱ ra nda tjín; tjatsjio kjoa̱ ra 'nchán tjín ko̱ jè tangítji̱ngi‑la̱. 12Nga̱ ya̱á tjí'ta‑la̱ xko̱n Na̱'ín‑ná jñà ra xi̱ta̱ kixi̱; ko̱ minchá‑la̱ chíká‑la̱ 'kia̱ nga bítsa'ba xi̱ta̱ kìi̱; tanga bá'maá‑la̱ i̱sén‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín. 13¿Yá ra ma 'cho si̱ìko̱‑najiòn, tsa 'koa̱ 'sín kínè ki'ta‑la ijo‑no nga nda 'sia̱an? 14Tanga kì tà chjàn skon ko̱ kì tsakjón inìma̱‑no tsa 'kia̱ mé kjo̱hi'in ra ska̱jiòn ra ta ki nga̱tjì‑la̱ nga kixi̱ 'nià, nga kjo̱nda tsa̱jión‑nó kjoa̱ kìi̱. 15Ko̱ 'koa̱á 'sín nda jcha̱xkón Cristo nga jè ti̱kíjna ítjòn nga katatéxoma ya̱ a̱jin inìma̱‑najiòn. 'Koa̱á 'sín nda ti̱tsa̱jnanda ki'ta jiòn nga 'kéna̱jmí‑la jiòn jñà xi̱ta̱ ra sko̱nangi‑no nga mé‑ni nga ko̱'sín jè Cristo kji'tatákon‑no nga ko̱'sín i̱nchichiñákjoa̱‑la. 16Tanga indakjoa̱ kjón‑ní nga nda ti̱nákjoa̱‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ tsje kjón‑ní ti̱kíjna kjo̱bítsjen‑no, mé‑ni jñà ra chja̱jno‑no koni 'sín nga nda 'nià jiòn ra makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo, ti̱jñá 'én‑la̱ katasísaba'a‑ni jñà xi̱ta̱ kìi̱. 17Isa̱á nda‑ni ni̱'sín ko̱tjín kjo̱hi'in ska̱jieén tsa 'kia̱ nga nda i̱nchi'nié, tsa jè Nainá ko̱'sín mejèn‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ma, nda mí 'koa̱‑ni tsa ko̱ tjín kjo̱hi'in ska̱jieén 'kia̱ nga 'cho i̱nchi'nié. 18Nga̱ skanda jè Cristo india kjón‑ní isìkjiín kjo̱hi'in nga 'ken ta nga̱tjì‑la̱ jñà jé ra tjín‑ná. Jè Cristo mì tsa mé jé tsakátsji ra jè, tanga isìkjiín kjo̱hi'in ra ta jñà nga̱tjì‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín, mé‑ni nga ma i̱ko̱‑ná ya̱ ñánda̱ tíjna Nainá. Kinì'keén ra ijo i̱sà'nde‑la̱ tanga 'kia̱ nga jaáya‑ila̱, jngoó ijo xi̱tse̱ 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ki'se‑la̱. 19Ko̱ jè Inìma̱ xi̱tse̱‑la̱, kií ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga títsa̱hijyo inìma̱ ra títsa̱'ya nda̱yá nga kiì 'kéna̱jmí‑la̱ [nga isikijne‑la̱ kjo̱biya ra jè] 20jñà inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra mì ma‑la̱ isìhitjasòn kjotseé, 'kia̱ nga jè ni̱chjin 'tse̱ xi̱ta̱ ra tsi'kìn Noé. Nga̱ jè Nainá iskoñá nda nda 'kia̱ nga jè Noé tíbínda jè chitso ra 'ñó je 'ki ki'sìn, ya̱ ñánda̱ nga ta chibaá xi̱ta̱ tsatojin kjo̱hi'in ra a̱'ta 'tse̱ jtsí xkón; ta jiín tjín‑ni xi̱ta̱ ra itjokàjin kjo̱hi'in nga mì kì tsa ya̱ 'ken‑jin nandá. 21Jè nandá kìi̱, 'koa̱á 'sín kiìchja̱‑ni nga jé‑ní ra satíndá‑ná nga ma bítjo̱kajieén kjo̱hi'in 'ndi̱ 'ndi̱. 'Kia̱ nga satíndé, mì tsa jè ijo sòn'nga‑ná ra matsje, jè‑ní nga níjé‑lá Nainá nga tsje kata'se kjo̱bítsjen‑ná, ko̱ jè Nainá bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in ta nga̱tjì‑la̱ nga ijyeé jaáya‑la̱ jè Jesucristo, 22ko̱ ya̱á kijìmijìn ya̱ ján ngajmi, nga tíjna'ta ya̱ nga kixi̱‑la̱ Nainá, ko̱ ya̱á i̱nchisíhitjasòn‑la̱ jñà ìkja̱li̱ ko̱ nga'tsì i̱sén ni̱chjin tsje ra batéxoma ya̱ a̱jin i̱sén ko̱ nga'ñó ra tjín ya̱ a̱jin i̱sén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\