1 Pedro 4

1Koni 'sín nga isìkjiín kjo̱hi'in ijo‑la̱ Cristo, machjeén‑te nga 'koa̱ ti̱'sín titsa̱jnanda jiòn nga si̱kjioón mé kjo̱hi'in ra ska̱jiòn. Nga̱ jè ra ijye isìkjiín kjo̱hi'in ijo‑la̱, ijyeé isikijne‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ jé. 2Ko̱ kií ko̱'sín machjeén‑ni nga ko̱'sín ti̱jchá ijo‑no jñà ni̱chjin ra kitsa̱jna‑isa koni 'sín nga Nainá mejèn‑la̱, ko̱ mì tsa ti̱ ko̱'sín 'sia̱an‑no koni 'sín tjín kjoa̱ ra sasén‑la̱ ijo jé‑no. 3Ijyeé inìkato‑jiòn chi̱ba̱‑la̱ nga ko̱'sín ta 'cho ki'nià koni xi̱ta̱ ra mì bexkon Nainá. Nga̱ ya̱á tsikìtsa̱jnajion kjoa̱'cho ra ya̱ itsabá'ñó ijo‑no, ko̱ jè tsakjàtsji jiòn kjoa̱'cho ra sasén‑la̱ ijo‑no, ko̱ kjoa̱'chi̱, ko̱ 'sí ra 'ñó 'cho tjín, ko̱ ñánda̱ nga inìkato‑nájiòn chi̱ba̱‑la̱ 'kia̱ nga ta xán ki'yò ki'ta, ko̱ ti̱'koa̱á kijchaxkón jiòn nainá xkósòn ra jtike Na̱'ín‑ná. 4'Ndi̱ 'ndi̱‑ni̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'choó ma‑la̱ 'kia̱ nga mì ti̱ ya̱ fahijtako̱‑najiòn koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra i̱nchisíjchájin ijo‑la̱; 'koa̱á ma‑ni nga 'cho tsò‑najiòn. 5Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á tjínè‑la̱ nga tsjá‑la̱ kinda̱ mé ni̱chjin‑nioo̱, jè Na̱'ín‑ná ra ijye tíjnanda nga ki̱ìndajín kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jnakon‑isa ko̱ ra ijye 'ken. 6'Koa̱á ma‑ni, nga skanda jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken, ki'sena̱jmíya‑la̱ jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò, mé‑ni ni̱'sín jñà ijo‑la̱ tse kjo̱hi'in kisìkjiín, koni 'sín nga tsikíndajín‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, tanga jñà inìma̱‑la̱ títsa̱jnakon‑ní koni 'sín nga jè Nainá tíjnakon. 7Tanga ijyeé tímachraña‑ní nga kje̱he'tà ni̱chjin‑la̱ nga'tsì tsajmì ra tjín, 'koa̱á ma‑ni nga machjeén‑ní nga nda kjón 'tè takòn ko̱ ngi ta jè tjà'tà takòn ki'ta nga ti̱nákjoa̱'ta‑la Nainá. 8Jè kjoa̱ ra 'ñó tíjna ítjòn, jè‑ní nga 'ñó kata'se‑no kjoa̱tsjacha ra a̱'ta 'tse̱ xàngio̱o; nga̱ tsa tjín‑no kjoa̱tsjacha, maá‑no si̱jcha'ta‑la xàngio̱o ta mé jé‑nioo̱. 9Nda ti̱sin‑la nga jngó jngó xàngio̱o 'kia̱ nga ya̱ ki̱jchòjkon‑no ya̱ ni'ya‑no; kì tà chjàn yá xàngio̱o ra 'cho chibàya‑no. 10Nga jngó jngó‑najiòn ko̱'sín 'tiì‑la ndsa̱à xàngio̱o nga ti̱si̱ko̱'ta koni 'sín tjín kjo̱nda ra jè Nainá títsjá‑no. Ko̱'sín kata'ya‑la̱ nga ndaá i̱nchinìchjeén jiòn kóhotjín sko̱ya tjín‑ni jè kjo̱nda ra jè Nainá tsjá. 11Jè ra ko̱'sín ki'tsì‑la̱ nga 'én‑la̱ Nainá ki̱chja̱ya, ko̱'sín 'én‑la̱ Nainá katachja̱ya. Ko̱ jè ra ko̱'sín ki'tsì‑la̱ nga ma‑la̱ ko̱si̱ko̱'ta xi̱ta̱, ko̱'sín kata'sín koni 'ki nga'ñó ra tsjá‑la̱ Nainá, mé‑ni ko̱'sín jè Nainá jeya kíjna‑ni a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra 'tse̱ kjoa̱jeya ko̱ nga'tsì nga'ñó ra tjín skanda ni̱ ta kjiá‑nioo̱. Ko̱'sín katama. 12Jiòn ndí 'ndsè ra 'ñó matsjake‑no, kì tà chjàn maxkón‑najiòn nga ko̱tjín kjo̱hi'in i̱nchibatojion nga i̱nchitjá'ta. Kì tà chjàn bixó jiòn, ¿mé‑ni ko̱tjín kjo̱xkón i̱nchikajin‑ná? 13Ta isa̱á 'ñó tsja kata'se‑najiòn nga ti̱'koa̱á ti̱jé‑ni kjo̱hi'in tíkajin jiòn koni jè kjo̱hi'in ra tsatojin jè Jesucristo, mé‑ni nga ti̱'koa̱á 'ñó 'se̱‑la̱ kjo̱tsja jè inìma̱‑najiòn 'kia̱ nga ko̱tsíjen kjoa̱jeya‑la̱ Cristo. 14Mé ta̱ tsja‑najiòn tsa 'kia̱ yá ra chja̱jno‑no ra ta nga̱tjì‑la̱ Cristo, nga̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra 'ñó jeya tíjna ya̱á tíjnako̱ ki'ta‑najiòn nga ni̱chjin nchijòn. 15Kixi̱í kjoa̱ tsa xi̱ta̱ nì'ken, tsa chijé 'nià, tsa 'ñó 'cho 'nià, ko̱ tsa ya̱ tsjajin tsja'a kjoa̱ ra tjín‑la̱ xi̱ta̱, bakén‑no nga kata'bì‑no kjo̱hi'in. Ti̱kinda̱a ijo‑no nga mì ko̱tjín kjoa̱ ska̱jiòn. 16Tanga tsa ta kií kjoa̱‑la̱ nga kjo̱hi'in i̱nchikajin jiòn, nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo ma jiòn, kì tà chjàn masabà‑no; ta isa̱á jeya ti̱kíjna jiòn jè Nainá nga ko̱'sín 'yaxkon‑no. 17Nga̱ ijyeé ijchó chi̱ba̱‑la̱ nga ya̱ ki̱ì'tsia̱‑ni Nainá nga ki̱ìndajín‑la̱ na̱xi̱ndá‑la̱. Tsa ko̱'sín jién ki̱ì'tsia̱ko̱‑ná Nainá nga ki̱ìndajín‑ná ra na̱xi̱ndá‑la̱ tsó‑ná, kó'sín ko̱ma'tin jñà ra majìn‑la̱ síhitjasòn 'én nda‑la̱ Nainá. 18Tsa jñà ra xi̱ta̱ kixi̱, i'iín bitjojin‑ni kjo̱hi'in, ¿kó'sín ko̱ma'tin‑ni̱ jñà xi̱ta̱ ra mì bexkón Nainá ko̱ jñà ra jé títsa̱jin? 19Tsa 'koa̱á 'sín mejèn‑la̱ Nainá nga si̱kjiín jiòn kjo̱hi'in, jé ti̱nga̱tsja inìma̱‑no ko̱ ti̱hitjasòn‑la, nga jé tsikínda ijye ta mé ra tjín ko̱ síhitjasòn ra jè koni 'sín ijye kitsjà 'én‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\