1 Pedro 5

1Mejèn‑na nga ti̱'koa̱á tsja‑la̱ 'én jñà xi̱ta̱ jchínga ra xá tjín‑la̱ ya̱ a̱jin‑la̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra nakjoá‑najiòn; koni 'a̱n ra xi̱ta̱ jchínga tíjna̱‑te; ko̱ 'a̱n ra xkoàa̱n kíjtse‑na jñà kjo̱hi'in ra kisìkjiín jè Cristo, ra ti̱'koa̱á ko̱ko̱‑te‑na kjoa̱jeya ra tjínè‑la̱ nga 'sa̱ jcha̱‑la̱. 2Ti̱kinda̱a jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá ra jiòn tsako̱‑no nga si̱kinda̱a; ngi inìma̱‑no katanchrabájin‑ni nga ko̱'sín 'tia̱àn; ko̱'sín 'tia̱àn koni 'sín jè Nainá mejèn‑la̱; kì tà chjàn ta kjo̱'ñó 'nià‑la ijo‑no ko̱ kì tà to̱n ma mejèn‑no nga ko̱'sín 'nià; ngi ko̱ó kjo̱tsja‑no nga ko̱'sín 'tia̱àn. 3Kì tà chjàn ko̱'sín 'nià koni tsa jiòn ma ni‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra jiòn bako̱‑no nga nikonda̱a; ta isa̱á jnchro jiòn nda ti̱ncha ítjòn‑la xi̱ta̱ nga tijna jngo‑la̱ xkósòn ra nda tjín, 4mé‑ni 'kia̱ nga ki̱tjojen india‑ni jè Chji̱ngo̱ Ítjòn (ra jè Cristo), tsjá‑najiòn kjoa̱jeya‑la̱ koni jngo corona ra ni̱kjiá kje̱hejno fate‑la̱. 5Jiòn i̱xti ra 'sa̱ i̱nchiníjchá ijo‑no, 'koa̱á ti̱'sín nda ti̱hitjasòn kó'sín nga ko̱tèxoma‑no jñà xi̱ta̱ jchínga ra títsa̱jna ítjòn ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. Ko̱ nga'tsì‑no, indakjoa̱ tjahíko̱o kañá xàngio̱o, nga̱: Jè Nainá kondra̱á tíjna‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'nga ikon, tanga tseé kjo̱nda tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra indakjoa̱. 6Nangi ti̱kítsa̱jna ijo‑no ya̱ ngixko̱n Nainá, jè ra 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱ nga ma‑la̱ ko̱si̱ko̱tjì‑no, mé‑ni jè 'nga si̱ìkítsa̱jna‑no 'kia̱ nga ki̱jchò chi̱ba̱‑la̱. 7Ya̱á ti̱nga̱tsja ijye jè Nainá nga'tsì kjoa̱ ra jiòn níkájno. Nga̱ jè Nainá ni̱chjin nchijón‑ní nga síkinda̱‑no. 8Nda kjón‑ní ti̱kinda̱a ijo‑no ko̱ nda kjón chítsijen ki'ta, nga̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í ra 'ñó kondra̱ tíjna‑no, 'koa̱á 'sín jngo tjandi tsá'ba koni tsa jngo xa ra 'ñó ajò‑la̱, 'ñó tíbátsji yá ra mejèn‑la̱ nga ski̱ne̱. 9'Ñó ti̱ncha‑la jiòn ko̱ kixi̱ ti̱ncha jiòn koni 'sín nga makjiín‑no. Nga̱ ijyeé 'ya jiòn nga 'koa̱á ti̱'sín tjín kjo̱hi'in ra i̱nchibatojin nga'tsì xàngio̱o kó nga tíjngo i̱sà'nde. 10Tanga jè Nainá ra tjín ijye‑la̱ ra ta mé kjo̱nda‑ni, jè ra xá ko̱'sín kiìchja̱‑ná nga ya̱ ki̱tsa̱jnajin‑teé ya̱ ñánda̱ tíjna kjoa̱jeya‑la̱ ra mì kì kje̱he'tà, ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ titsa̱jnake̱é Jesucristo. 'Kia̱ nga ijye ko̱tojiòn ni̱chjin ra si̱kjioón kjo̱hi'in, jè Nainá, si̱ìkítsa̱jnanda india‑no, ndaá ki̱ncha‑no, tsjá nga'ñó‑no, kixi̱ kjón‑ní si̱ìkítsa̱jna‑no. 11Jè Nainá, ta jé ra isa̱ tse nga'ñó tjín‑la̱ skanda ta mé ni̱chjin‑ni. Ko̱'sín katama. 12Jè Silvano, ra ko̱'sín tíjna‑na koni jngo 'ndsé ra ma fa'tatakén, jé ki'sìn‑na kjo̱nda nga tsikínda‑asa‑na jè xa̱jo̱n ra tísikásén‑najiòn, ñánda̱ nga ko̱xian‑najiòn ko̱ sijétakòn‑no koni 'sín tjín ra ngi kjo̱nda‑la̱ Nainá. Kixi̱ tjahíko̱o a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda ra kìi̱. 13I̱nchisíhixo'tá‑no jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra títsa̱jna i̱ Babilonia ra ta̱ña jahíjin‑no Nainá. Ko̱ ti̱'koa̱á tísíhixo'tá‑no jè Marcos jè ra koni tsa i'ndí‑na̱ xin‑la̱. 14'Kia̱ nga si̱kjáya‑la xàngio̱o, ngi ko̱ó inìma̱‑no nga ti̱kjáya‑la. Nga'tsì ra ya̱ nakjoá‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo, kata'se kjoa̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\