1 Tesalonicenses 2

1Jiòn 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, ndaá tjíjin‑no, nga mì tsa ta kjo̱tjò‑jìn koni 'sín nga ijchòjchòn‑laji̱n. 2Nga̱ ni̱'sín takó tse kjo̱hi'in tsatojin ítjòn‑ji̱n ya̱ na̱xi̱ndá Filipos nga kiìchja̱jno kiìchja̱'ta‑naji̱n xi̱ta̱, koni 'sín ijye tjíjin‑najiòn; tanga jè Nainá kitsjà nga'ñó‑naji̱n nga 'ñó tsi'kè‑la̱ji̱n takòn‑ji̱n nga tsangì 'kèna̱jmí‑laji̱n jè 'én xi̱tse̱‑la̱ Nainá ra nda tsò, ni̱'sín 'ñó kjìn ma‑ni jñà xi̱ta̱ ra kondra̱ tsikitsa̱jna‑naji̱n. 3Jè 'én ra tsi'kèna̱jmíya‑ji̱n mì tsa a̱'ta 'tse̱ kjoa̱'cho inchrabà‑ni, ko̱ mì tsa 'cho tjín kjo̱bítsjen‑na̱ji̱n 'kia̱ nga ko̱'sín tsi'kèna̱jmíya‑ji̱n ko̱ mì tsa jè mejèn‑naji̱n nga ta xi̱ta̱ kíndo̱cha̱‑la̱ji̱n. 4Nga̱ jè sabà Nainá kiskó'ta‑naji̱n ko̱ 'koa̱á 'sín ma‑ni nga ji̱n tsaká'ta takòn‑naji̱n ko̱ isìnga̱tsja‑naji̱n jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, mé‑ni nga ji̱n ma ki̱nákjoa̱ya‑naji̱n. Mì tsa jè fatsji‑ji̱n nga jñà xi̱ta̱ nda katasasén‑la̱ kjoa̱ ra 'nià‑ji̱n; jè‑ní ra mejèn‑naji̱n nga jè Nainá nda katasasén‑la̱; nga̱ jè‑ní ra ma‑la̱ kjó'ta kó'sín nga tíjna jè inìma̱‑ná. 5Koni 'sín ijye tjíjin‑najiòn, mì tsa jngo 'én ra nda tsò kinichjeén‑laji̱n koni tsa tjín ra mejèn‑naji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn ko̱ mì tsa ko̱'sín tjín takòn‑ji̱n nga to̱n ki̱náchrjejno‑laji̱n. Ko̱ jñà kjoa̱ kìi̱ Nainá nda tíbe. 6Ko̱ mì tsa jè fatsji‑ji̱n nga jiòn ko̱ ra kj'ií xi̱ta̱ 'nga katasíkítsa̱jna‑naji̱n. Koni ra ji̱n tsikíxáya‑naji̱n jè Cristo, kjomá‑la tsa tsikinè‑la̱ji̱n jè kjo̱téxoma ra tjín‑naji̱n. Tanga majìn. 7Ta isa̱á jnchro nda kijchatjò‑laji̱n koni 'sín 'sín jngo ndí chjo̱ón ra nda síjchá i'ndí‑la̱ nga sisin kjón‑ní síkonda̱. 8Batoó 'ñó kjotse jè kjo̱tsjacha‑na̱ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn. Mì tsa ta jè tsja ki'se‑naji̱n nga tsi'kì‑laji̱n 'én xi̱tse̱‑la̱ Nainá ra nda tsò. Ti̱'koa̱á 'ñó kjotsja‑te‑naji̱n nga tsisìko̱'ta‑laji̱n ta nga̱tjì‑la̱ ta batoó 'ñó kjotsjacha‑laji̱n. 9Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé ndaá tjíjin‑no, kó'sín nga inìki'on‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n nga iníxá‑ji̱n. Nga̱ ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n iníxá‑ji̱n, nga̱ majìn‑naji̱n nga jiòn ko̱hi'in‑no mé ra ichija'ta‑naji̱n 'kia̱ nga tsi'kèna̱jmíya‑laji̱n jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Nainá. 10Jiòn ndaá kijcha, ko̱ ti̱'koa̱á jè Nainá ndaá be‑te, kó'sín nga tsje iníjchá‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n ko̱ nga kixi̱í tsikitsa̱jna‑ji̱n, ko̱ mì tsa mé jé tsakjàtsji‑ji̱n ya̱ a̱jin tsa̱jiòn ra makjiín‑no 'én‑la̱ Nainá. 11Ndaá tjíjin‑te‑no nga inije takòn‑laji̱n ko̱ ki'tsì nga'ñó‑laji̱n nga jngó jngó‑no ra jiòn, koni 'sín 'sín jngo na̱'ìn nga síjetakòn i'ndí‑la̱. 12Ko̱ 'koa̱á 'sín tsikinè‑laji̱n nga ko̱'sín ti̱jchá ijo‑no koni 'sín nga machjeén‑la̱ jè Nainá ra kiìchja̱‑no, mé‑ni nga ya̱ ki̱tsa̱jin‑la xi̱ta̱‑la̱ ra ijye jè tíbatéxoma‑la̱, ko̱ nga ki̱tsa̱jin‑te jè kjoa̱jeya‑la̱. 13'Koa̱á ma‑ni nga kji'tá ni̱chjin nga ko̱'sín 'mì‑la̱ji̱n jè Nainá, nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè ta nga̱tjì‑la̱ 'kia̱ nga ina'yá jiòn jè 'én‑la̱ Nainá ra ji̱n tsi'kèna̱jmíya‑laji̱n, mì tsa 'én 'tse̱ xi̱ta̱ ki'nià jiòn; 'koa̱á 'sín ichjíbé jiòn koni ra ngi 'én‑la̱ Nainá; ko̱ kixi̱í kjoa̱ ngi 'én‑la̱ Nainá kiti‑ní, ijyeé tí'ya‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn ra makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ jè 'én ra̱kìi̱. 14Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, 'kia̱ nga ko̱'sín ti̱jñà‑ni xi̱ta̱ na̱xi̱ndá tsa̱jiòn kitsjà‑no kjo̱hi'in, 'koa̱á ti̱'sín kjomà'tin jiòn koni 'sín kjomà jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá 'tse̱ Cristo Jesús ra tjítsa̱jna ya̱ Judea, nga̱ ti̱jñá‑ni xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ ra xi̱ta̱ judío kitsjá‑la̱ kjo̱hi'in. 15Nga̱ xi̱ta̱ judío ra isì'ken jè Jesús ra tíjna ítjòn‑ná, ko̱ ti̱jñá‑ni xi̱ta̱ jchínga‑la̱ ra isì'ken jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé; ko̱ ra ji̱n‑ji̱n tsachrjekàjin‑naji̱n ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱; ko̱ mì kì sasén‑la̱ Nainá kjoa̱ ra 'sín xi̱ta̱ kìi̱; ko̱ ngi ta kondra̱á fì ijye‑la̱ ta mé kjoa̱ ra 'sín jñà xi̱ta̱, 16ko̱ mì kì tsjá'nde 'kia̱ nga ji̱n 'bena̱jmíya‑la̱ji̱n jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío mé‑ni nga ti̱'koa̱á ki̱tjojin‑te‑ni kjo̱hi'in. Koni 'sín ijye i̱nchisíkato chi̱ba̱‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱ jñà jé ra i̱nchi'sín, 'koa̱á 'sín tse kjo̱hi'in tsjá‑te‑la̱ Nainá. 17Tanga jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, 'kia̱ nga ijye kjìn ni̱chjin tsato nga tsijmieé xàngie̱é, ni̱'sín mì kì ti̱ ya̱ kiskàjin‑ná, kiníkítsjen ki'tá‑laji̱n. Ko̱ 'ñó kjomejèn‑naji̱n nga tsangì ítsíjen‑laji̱n. 18Batoó kjomejèn tsangì kiti‑ji̱n. Ma kjòn‑ni ra 'a̱n, ra 'mì‑na Pablo, india ti̱ ijan mejèn‑na kijiàa̱; tanga jé xi̱ta̱‑ni̱í tsatéchjà‑na. 19Nga̱ jé i̱nchichiñá‑la̱ji̱n nga kixi̱ titsa̱jna jiòn 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná; nga̱ a̱'ta tsa̱jión‑nájiòn nga tsja 'se̱‑naji̱n, ko̱ nga nda kítjo̱ngi‑ji̱n ya̱ ngixko̱n Na̱'ín‑ná. 20Ko̱ ti̱'koa̱á a̱'ta tsa̱jión‑nájiòn nga nda níkítsa̱jna‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n ko̱ nga̱tjì tsa̱jión‑nó nga tsja tjín‑naji̱n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\