1 Tesalonicenses 3

1'Kia̱ nga mì kì ti̱ ichìkjoa̱-isa‑naji̱n nga mejèn‑naji̱n jcha̱‑ji̱n kó'sín nga titsa̱hijyo jiòn, 'kia̱á iníkítsjen‑ji̱n nga tsi'kìn‑la̱ji̱n xàngi̱‑ji̱n: “Ndaá‑la 'se̱ tsa si̱kasén jè 'ndsé Timoteo ko̱ ra jién i̱ ki̱tsa̱hijyeé i̱ Atenas.” 2'Koa̱á ma‑ni nga ta jè inikasén‑ji̱n jè 'ndsé Timoteo, jè chi̱'nda‑la̱ Nainá ra bakón‑ya‑te 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo, mé‑ni nga jè katatsjá nga'ñó-isa‑no ko̱ katasíje ikon‑no kó'sín nga isa̱ nda ko̱kjiín‑isa‑no, 3mé‑ni nga ni̱jngo ra si̱hinda a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi'in kìi̱. Nga̱ jiòn, ijyeé tjíjin‑no nga xá 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga ka̱ma'tieén. 4'Kia̱ nga ti̱'sa̱ ya̱ tsikitsa̱jnako̱‑laji̱n ti̱'kia̱á ko̱tsi'kìn‑laji̱n, nga tjínè‑la̱ nga ko̱tjín kjo̱hi'in ko̱tojieén; ko̱ i̱nchi'ya‑nájiòn 'ndi̱‑ni̱ nga ijyeé ko̱'sín tíma. 5'Koa̱á ma‑ni, 'kia̱ nga jè inìma̱‑na̱ mì kì ti̱ ichìkjoa̱-isa‑la̱, chaán ísikásén jè Timoteo mé‑ni nga sko̱nangiya‑ni kó'sín titsa̱jna jiòn a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra makjiín‑no; ta nga̱tjì‑la̱ 'ñó kjókájno‑na ra a̱'ta tsa̱jiòn, tsa ti̱kjiá jè xi̱ta̱‑ni̱í sko̱ó'ta‑no nga ya̱ ska̱jiòn ra kjoa̱ 'tse̱ jé, ko̱ jè xá ra ki'nià‑ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn, ta kjo̱tjò ya̱ jchi̱ja. 6'Ndi̱ 'ndi̱ 'kia̱ nga ijye tsáfa‑ni jè Timoteo nga ikatsíjen‑najiòn; ijyeé 'jiìkó‑naji̱n 'én ra nda tsò ra a̱'ta tsa̱jiòn, a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra makjiín‑najiòn ko̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱tsjacha ra tjín‑najiòn. Ko̱ 'koa̱á 'sín kitsò‑te‑naji̱n nga 'ñó nda bítsjen‑najiòn ra a̱'ta tsa̱ji̱n, nga 'ñó mejèn‑te‑najiòn nga jcha̱‑náji̱n koni 'sín nga ti̱'koa̱á 'ñó mejèn‑naji̱n nga ska̱jieén. 7'Koa̱á ma‑ni jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, nga ni̱'sín takó tse kjoa̱ i̱nchibatojin‑ji̱n ko̱ tse kjo̱hi'in i̱nchinikjiín‑ji̱n, tanga 'kia̱ nga ina'yá‑ji̱n nga kixi̱í titsa̱jna jiòn koni 'sín nga makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo, 'ñó kjó'ñó‑ni takòn‑ji̱n. 8'Kia̱ nga na'yá‑ji̱n nga kixi̱í titsa̱jna a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná, ijyeé 'nchán kjón ki'se‑la̱ inìma̱‑na̱ji̱n. 9¿Kó'sín ko̱ma 'kín‑la̱ji̱n Nainá nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè, nga̱ ta̱ tse kjo̱tsja tísakó‑naji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn? 10Ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱én i̱nchinakjoá'ta‑la̱ji̱n Nainá mé‑ni nga katatsjá'nde‑ni nga ma ko̱hítsíjen‑laji̱n nga 'kéna̱jmíya-isa‑laji̱n kjoa̱ ra chija'ta-isa‑no nga jcha̱a koni 'sín nga ijye makjiín‑no. 11Tsa jè sabà Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, katabasìko̱‑naji̱n nga ma ko̱ngítsíjen‑laji̱n skanda ñánda̱ nga titsa̱jna jiòn. 12Jè Na̱'ín‑ná nda katasíkjaha'sen‑jin‑isa kjo̱tsjacha ya̱ a̱jin inìma̱‑no mé‑ni nga tsjacha 'sia̱n‑no jiòn xàngio̱o nga jngó jngó‑no ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra kj'ií, koni 'sín nga tsjacha‑laji̱n. 13Ko̱'sín 'ñó katatsjá‑la̱ nga'ñó inìma̱‑no, mé‑ni nga tsje ti̱tsa̱jna‑no ko̱ ni̱mé jé katasakó ra a̱'ta tsa̱jiòn ya̱ ngixko̱n Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá jè ni̱chjin 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni jè Jesús ra tíjna ítjòn‑ná nga kjihijtako̱ nga'tsì ra a̱'ta 'tse̱ chja̱‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\