1 Tesalonicenses 5

1Tanga jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, mì kì tsa machjeén tsa xa̱jo̱n kí'ta‑laji̱n, nga mé ni̱chjin kjòn‑ni ko̱ mé sá kjòn‑ni nga kj'i̱í jè Na̱'ín‑ná. 2Nga̱ ijyeé nda tjíjin‑najiòn, nga 'kia̱á kj'i̱í Na̱'ín‑ná 'kia̱ nga mì yá ra i̱nchikoñá‑la̱ koni 'sín nga 'kia̱ nga ta ndi̱to̱ón 'fiì jngo chijé 'kia̱ nga ni̱tje̱n. 3'Kia̱ nga ki̱tso̱ jñà xi̱ta̱: “'Ñó tjín kjoa̱'nchán, ko̱ ni̱mé kjoa̱ ra tjín”, ta ndi̱to̱ón kji̱nchrabànè kjo̱xkón nga kje̱hesòn, koni 'sín ma jngo ndí chjo̱ón ra i'ndí tjíhi'ma‑la̱, nga ta ndi̱to̱ón mahajò i̱ndsi̱'ba̱. Ko̱ ni̱yá ra ma ko̱tojin kjo̱xkón kìi̱. 4Tanga jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, mì tsa kjoa̱ jñò titsa̱jnajion ra jiòn. 'Koa̱á ma‑ni, mì kì tjínè‑la̱ nga jè ni̱chjin 'tse̱ Na̱'ín‑ná ko̱'sín ta ndi̱to̱n kj'i̱í kanè‑najiòn koni 'sín 'fiì jngo chijé. 5Nga̱ nga'tsì‑najiòn, isen‑ní ñánda̱ nga titsa̱jna jiòn, ko̱ ni̱chjin‑ní. Mì tsa ni̱tje̱n‑jìn, ko̱ mì tsa a̱jin jñò‑jìn. 6'Koa̱á ma‑ni nga mì kì machjeén nga ko̱'sín tsjáfè jiòn koni jñà xi̱ta̱ ra i'ka. Machjeén‑ní nga ki̱tsa̱keén ra jién ko̱ nda 'se̱ ki'ta takén. 7Nga̱ jñà ra fafe, 'kia̱á ni̱tje̱n nga fafe; ko̱ jñà ra ma'chi̱, 'kia̱á ni̱tje̱n nga ma'chi̱. 8Tanga jién ra isen ñánda̱ nga titsa̱hijyeé, machjeén‑ní nga nda kata'se ki'ta takén, ko̱ jñà kjoa̱ makjiín‑ná ko̱ jè kjoa̱tsjacha ra tjín‑ná, 'koa̱á 'sín ya̱ katjajtsa inìma̱‑ná koni 'sín chíchàn nga bájtsa ya̱ a̱sòn inìma̱‑la̱ chrja̱ba̱ tája ra 'mì coraza. Tsa ko̱'sín ngi tjíjngo takén nga i̱nchichiñá‑lá jè ni̱chjin 'kia̱ nga kítjo̱kajieén kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑ná, jè‑ní ra ko̱si̱ko̱‑ná koni 'sín nga basìko̱ casco ra bí'a sko̱ chíchàn. 9Nga̱ jè Nainá mì tsa ki xá jahíjin‑ná nga kjo̱hi'in tsjá‑ná; jé‑ní nga a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ko̱maá kítjo̱kajieén kjo̱hi'in a̱'ta 'tse̱ jé‑ná. 10Nga̱ jé Jesucristo 'ken ngajo‑ná mé‑ni nga ni̱'sín ijye 'keén, o̱ ra titsa̱kon‑ná 'kia̱ nga jè ra kj'i̱í india‑ni, ya̱á ki̱tsa̱jnake̱é. 11'Koa̱á ma‑ni, ko̱'sín ti̱jetakòn xàngio̱o nga jngó jngó‑no ko̱ nda 'ti̱ nga'ñó‑la koni 'sín nga ijye i̱nchi'nià. 12Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, 'koa̱á 'sín bitsa'ba‑laji̱n nga ko̱'sín nda jcha̱xkón jiòn jñà ra ki xá tjín‑la̱ nga i̱jncha ítjòn‑no ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, ra tje̱n bíyachi̱ya‑no ñáa̱ kjoa̱ ra 'cho tjín. 13Nda jcha̱xkón jiòn ti̱'koa̱ 'ñó tsjacha 'tia̱àn jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta nga̱tjì‑la̱ jñà xá ra 'sín. Ko̱'sín 'nchán ti̱tsa̱jnako̱o xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 14Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, 'koa̱á ti̱'sín bitsa'ba‑laji̱n, nga 'ñó ti̱nákjoa̱ko̱o jñà ra ta jyò tjítsa̱jna nga mì mé xá i̱nchi'sín, ti̱'ñó jiòn ikon jñà ra inda tjín kjo̱bítsjen‑la̱, ti̱si̱ko̱o jñà ra inda tjín inìma̱‑la̱, katachíkjoa̱jin‑ko̱‑no ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱. 15Ti̱kinda̱a xàngio̱o nga mì ti̱ yá ra ko̱'sín si̱ìjndà‑ni tsa 'kia̱ yá ra 'cho si̱ìko̱; ta isa̱á jnchro jè tjatsjio ki'ta nga nda siko̱o xi̱ta̱ xàngio̱o ko̱ ta yá xi̱ta̱-isa‑nioo̱. 16Kji'tá ni̱chjin nga tsja 'tè‑la inìma̱‑no. 17Titsa'ba ki'ta‑la Nainá. 18'Ti̱‑la kjo̱nda Nainá ni̱'sín ta mé kjoa̱ ra ko̱ma'tion, nga̱ 'koa̱á 'sín mejèn‑la̱ ra jè ra a̱'ta tsa̱jiòn ra makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús. 19Kì jiòn batechjà‑la xá ra 'sín Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 20Kì nachrjengio 'én‑la̱ jñà ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱. 21Nda kjón chjí'ta ítjòn nga'tsì 'én. Jñà ti̱chjeén jñà ra nda tjín, 22ko̱ ti̱náchrjengio nga'tsì ra 'cho tjín. 23Jè Nainá ra tsjá kjo̱'nchán, nda kjón katasítsje‑najiòn; nda kjón‑ní katasíkinda̱ jè inìma̱ tsje‑no, ko̱ kóho'ki ijo‑no mé‑ni nga ni̱mé jé 'se̱‑no ko̱ ni̱mé ra ma ko̱chrjengi‑no 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 24Nga̱ jè Nainá ra xá kiìchja̱‑no síhitjasòn ijye‑ní nga'tsì 'én ra chja̱, ko̱ 'koa̱á 'sín si̱hitjasòn. 25'Ndsé ko̱ tichjeé, ti̱'koa̱ 'ñó titsa'batjì‑náji̱n. 26Ngi ko̱ó inìma̱‑no ti̱kjáya‑la nga'tsì xàngio̱o. 27'Koa̱á 'sín tíbi'tín‑no nga 'ti̱‑la 'én‑no Na̱'ín‑ná nga chitá'yá‑no xa̱jo̱n ra̱kìi̱ ya̱ a̱jin‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ xàngie̱é. 28Ko̱'sín katatsjá‑no kjo̱nda‑la̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\