1 Timoteo 1

1'A̱n Pablo, tíbindá‑la xa̱jo̱n ra̱kìi̱, 'a̱n ra ko̱'sín tsikíxáya‑na Jesucristo koni 'sín kitsjà kjo̱hixi̱ Nainá ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in ko̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná nga i̱nchichiñá‑lá kjo̱nda‑la̱. 2Ngaji̱ Timoteo, ra koni tsa i'ndí‑na̱ xin‑la nga 'a̱n tsakon‑yá nda‑la koni 'sín makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑li kjo̱nda, katamahi̱ma̱ke‑li, ko̱ kata'se‑la̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑li. 3Koni 'sín tsikitsá'ba‑la 'kia̱ nga kia ya̱ ján nangi Macedonia nga kíxian‑la, ya̱ ti̱jni na̱xi̱ndá Éfeso mé‑ni nga ji̱ kíchjákjáya‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií kjoa̱ i̱nchibakón‑ya ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 4Ngaji̱ Timoteo, 'koa̱á 'sín tinè‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, kì jñà sísin‑la̱ kuendo̱ jchínga ra mì tsa kixi̱ kjoa̱, ti̱'koa̱á kì jñà sísin‑la̱ kjoa̱ ra mì kì fehe'ta 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga kjotseé. Kjoa̱ kìi̱, nì mé chjí‑la̱. Tà síkjaán‑kjo‑ná. Mì kì basìko̱‑ná nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo mé‑ni nga ka̱ma si̱hitjasón‑ná koni 'sín nga mejèn‑la̱ Nainá. 5Kjoa̱ ra tíbiné‑la, jé‑ní nga kata'se‑ná kjo̱tsjacha. Tanga ítjòn machjeén nga tsje katijna inìma̱‑ná ko̱ tsje katijna kjo̱bítsjen‑ná ko̱ ngi nda katakjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. 'Koa̱á 'sín ka̱ma‑ni nga nda ko̱tsjacheé xàngie̱é. 6Tanga tjín i'ka xi̱ta̱ ra tsincha'taxìn‑la̱ kjoa̱ kìi̱; ta xín ndi̱yá tjímaya; ta kií sísin‑la̱ 'én ra nìmé chjí‑la̱. 7Mejèn‑la̱ maestro 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá kítsa̱jna. Tanga jñà, nda mí kì machi̱ya‑ila̱ 'én ra chja̱ nga 'ñó chja̱ nga tsò nga kixi̱í kjoa̱ 'én ra bakón‑ya. 8Tjíjin‑ná nga jè kjo̱téxoma ra kitsjà Nainá ndaá tjín tsa ko̱'sín ko̱chjeén koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá. 9'Ya‑ná nga jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, mì tsa 'tse̱‑jìn jñà xi̱ta̱ ra nda 'sín. 'Tse̱é‑ní xi̱ta̱ ra mì kì 'nchréhijon ko̱ ra mì kì síhitjasòn; 'tse̱é‑ní xi̱ta̱ ra mì kì bexkón Nainá ko̱ ra bátsji‑jé; 'tse̱é‑ní xi̱ta̱ ra mì kì tsje tjín kjo̱bítsjen‑la̱, ra tjé betákon jè kjoa̱ tsje‑la̱ Nainá; ti̱'koa̱á 'tse̱é‑ní xi̱ta̱ ra sí'ken na̱'ìn‑la̱ ko̱ na̱‑la̱, ko̱ nga'tsì ra xi̱ta̱ sí'ken. 10Ti̱'koa̱á 'tse̱‑ní jñà xi̱ta̱ ra kjoa̱chijngi 'sín, ko̱ jñà xi̱ta̱ 'xi̱n ra ti̱ xi̱ta̱ 'xi̱n xákjén fahijoko̱‑nì, ko̱ xi̱ta̱ ra fìko̱ chijé xákjén nga batína. Ti̱'koa̱á 'tse̱‑ní jñà xi̱ta̱ ndiso ko̱ xi̱ta̱ ra mì tsa 'én kixi̱ chja̱, ko̱ xi̱ta̱ ra 'cho tjín kjoa̱ ra 'sín ra kondra̱ fì‑la̱ kjo̱bítsjen ra nda tjín. 11'Koa̱á 'sín bakón‑ya jè 'én nda ra jeya tíjna a̱'ta 'tse̱ Cristo ra kitsjà Nainá ra tse kjo̱nda tíjnajin; ko̱ 'a̱án isìnga̱tsja‑na mé‑ni nga kichjàya. 12Tse kjo̱nda kata'se‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná nga kitsjà‑na nga'ñó ti̱'koa̱ nda kijtsetákon‑na nga 'a̱n isìnga̱tsja‑na xá‑la̱. 13Ni̱'sín 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn, 'ñó 'cho kí'siaa̱n, kíchjàjnoó‑la̱ Nainá, kondra̱á tsakáti̱jna‑la̱, toón kíjtsee̱ jñà xi̱ta̱‑la̱. Tanga kjòhi̱ma̱keé‑na Nainá. Nga̱ kií ko̱'sín kí'sin‑na nga kjè kì be ko̱ kjè kì makjiín‑na a̱'ta 'tse̱ Cristo. 14Tanga jè kjo̱tjò‑la̱ Na̱'ín‑ná isa̱á 'ñó tse kitsjà‑na, ti̱'koa̱ tsasìko̱ó‑na nga kjomà kjokjiín‑na ko̱ kitsjá‑na kjo̱tsjacha‑la̱ nga jè Cristo tíjna̱ko̱. 15Jñà 'én kìi̱, ngi 'én kixi̱‑ní. Machjeén‑ní nga ko̱kjiín ijye‑la̱ xi̱ta̱ nga jè Jesucristo 'ji i̱ i̱sà'nde nga ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in nga'tsì xi̱ta̱ ra jé tjín‑la̱. Tíjna̱ ítjòn kjòo̱n ra 'a̱n nga isa̱ 'ñó 'cho kí'siaa̱n tà nga'tsì xi̱ta̱. 16Tanga ni̱'sín 'ñó 'cho kí'siaa̱n, jè Nainá ki'se‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n. Jñà xi̱ta̱, 'kia̱ nga ske̱ kó'sín nga isìko̱‑na Jesucristo nga 'ñó tjín‑la̱ kjo̱jetakòn, ti̱'koa̱á ko̱kjiín‑te‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo nga 'se̱‑la̱ kjo̱binachon ni̱ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 17Nainá 'nga katijna, kata'se‑la̱ kjoa̱jeya ni̱ta mé nó ko̱ ni̱ta mé ni̱chjin‑nioo̱. Nga̱ jè tíbatéxoma ki'ta ko̱ mì kì kje̱he'tà ni̱chjin‑la̱ ni̱ta kjiá‑nioo̱, ti̱'koa̱á mì kì tsijen‑ni ñánda̱ tíjna, ngi tà jé ta̱jngo‑ni ra Nainá. Ko̱'sín katama. 18Ngaji̱ Timoteo ra koni tsa i'ndí‑na̱ xin‑la, ya̱á singátsja‑la 'én kìi̱, koni 'sín kitsò xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ a̱'ta tsa̱ji, mé‑ni nga a̱'ta 'tse̱ 'én kìi̱, tsjá‑li nga'ñó nga nda si̱xá‑la̱ Nainá koni 'sín síxá jngo chíchàn. 19Nda katakjiín‑li a̱'ta 'tse̱ Cristo ti̱'koa̱ nda katijna kjo̱bítsjen‑li. Tjín i'ka xi̱ta̱ ra mì kì isìsin kjo̱bítsjen ra nda tjióo̱n. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga isìkitsón kjoa̱ ra makjiín‑la̱. 20'Koa̱á 'sín kjomà'tin jè Himeneo ko̱ Alejandro ra 'a̱n isíkítsa̱jnako̱ xi̱ta̱‑ni̱í, mé‑ni nga katakixi̱ya‑ni nga mì kì taxki̱ ki̱chja̱jno‑la̱ Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\