1 Timoteo 2

1Jè kjoa̱ ra isa̱ 'ñó machjeén, 'koa̱á 'sín tíbiné‑no nga titsa'batjiò nga'tsì xi̱ta̱, ti̱nákjoa̱'ta‑la Nainá, ti̱'koa̱ titsa'ba‑te‑la, ko̱'sín 'tin‑la jè Nainá nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè a̱'ta 'tse̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde. 2Machjeén‑ní nga kítsa'batjié ra xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna ko̱ nga'tsì ra kjo̱téxoma tjíya tsja, mé‑ni nga 'nchán ki̱tsa̱jna‑né ti̱'koa̱á ta̱fi ta̱fi si̱jché ijo‑ná ti̱'koa̱á jcha̱xkén Nainá ko̱ jcha̱xkén kjoa̱ ra nda tjióo̱n. 3'Kia̱ nga ko̱'sín 'sie̱én, ndaá tjín ko̱ ndaá sasén‑la̱ Nainá ra bachrjekatjì‑ná kjo̱hi'in. 4Nainá, jè ra mejèn‑la̱ nga nga'tsì xi̱ta̱ ki̱tjokajin kjo̱hi'in ti̱'koa̱ si̱jin‑la̱ kó'sín tjín ra ngi kjo̱hixi̱. 5Jngoó‑ni ra Nainá; ti̱'koa̱á ta jngoó ma‑ni xi̱ta̱ ra chja̱tjì‑ná a̱'ta 'tse̱ Nainá, jè xi̱ta̱ ra Jesucristo 'mì. 6'Kia̱ nga ijchò ni̱chjin nga ko̱'sín tjínda‑la̱ Nainá, Jesucristo kitsjà kjo̱tjó ijo‑la̱ nga 'ken mé‑ni nga kjóchjítjì‑ni nga'tsì xi̱ta̱. 'Koa̱á 'sín ki'sìn Nainá mé‑ni nga kjomà kijtse‑ni nga'tsì xi̱ta̱. 7'A̱án kjonga̱tsja jè xá ra̱kìi̱ nga 'a̱n tsikíxáya‑na Cristo, nga kichjàya 'én nda‑la̱ ti̱'koa̱ kokon‑yá‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío nga ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo ti̱'koa̱ ske̱ ra kjo̱hixi̱. 'Én kixi̱í ra tíxin‑la, mì tsa 'én ndiso‑jìn. 8A̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ 'xi̱n, jé ra mejèn‑na 'kia̱ nga ki̱chja̱'ta‑la̱ Nainá ta ñánda̱ i̱'nde títsa̱jna, tsje katasíkítsa̱jna inìma̱‑la̱ 'kia̱ nga ski̱ímítje̱n‑la̱ tsja Nainá. Kì kjo̱jti tjín‑jìn inìma̱‑la̱ ko̱ kì i̱nchikjaán‑kjo‑jìn. 9Ti̱'koa̱ jñà íchjín, jñà nikje ra nda bakèn‑la̱ katjaya. Chi chiba kátínda ijo‑la̱ mé‑ni nga mì xi̱ta̱ 'cho sko̱òtsíjen‑jnó‑ni. Kì jñà nikje ra 'ñó chjí‑la̱ faya. Kì taxki̱ bí'ta sko̱ ko̱ ya̱ ijo‑la̱ tsajmì ra 'ñó chjí koni ki̱cha̱ oro ko̱ perla. 10Tà isa̱á jñá kata'sín xá ra nda tjín koni 'sín bakèn‑la̱ jñà íchjín ra bexkón Nainá. 11Jñà íchjín jyó katitsa̱jna 'kia̱ nga chitá'yá 'én‑la̱ Nainá; kata'nchréhijon‑la̱ jè ra bakón‑ya. 12'A̱n, mì kì tsja'ndée̱ nga jñà íchjín ko̱tèxoma‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ 'xi̱n ti̱'koa̱ nga jñà ko̱kòn‑ya‑la̱. Jñà íchjín, jyó katitsa̱jna. 13Tà nga̱tjì‑la̱ jè Nainá, ítjòn tsikínda Adán, ko̱ a̱skaán tsikínda Eva. 14Mì tsa jè Adán ra ichìndo̱cha̱‑la̱; jé chjo̱ón‑ní. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga isakò jé‑la̱. 15Tanga jñà íchjín, tsa si̱hitjasòn koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá nga 'se̱‑la̱ i̱xti, ki̱tjokajiín kjo̱hi'in. Machjeén‑ní nga ngi nda tjín ikon nga ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, ti̱'koa̱ 'se̱‑la̱ kjo̱tsjacha, ko̱ tsje kítsa̱hijyoko̱ Nainá nga nda si̱ìjchá ijo‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\