1 Timoteo 4

1Tanga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ndaá 'béna̱jmíya‑ná nga tsò: 'kia̱ nga tà chiba ni̱chjin chija‑isa nga kj'i̱í india‑ni Na̱'ín‑ná, 'se̱é xi̱ta̱ ra mì kì ti̱ ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ya̱á ki̱ji̱'ta‑la̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra konda̱cha̱ ko̱ kjo̱bítsjen‑la̱ ni̱í si̱hitjasòn‑la̱. 2Jñá kji̱'nchré‑la̱ xi̱ta̱ ndiso ra jò i̱sén tjín‑la̱. Xi̱ta̱ kìi̱, nga ijye kjótájajín kjo̱bítsjen‑la̱, mì ti̱ kinda̱ fìko̱‑ni kjoa̱'cho ra i̱nchi'sín. 3Jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì tsjá'nde nga ki̱xan xi̱ta̱. Ti̱'koa̱á tjín tsajmì ra ma chine, ra mì kì tsjá'nde nga ko̱ma chji̱ne̱. Tanga tsajmì kìi̱, Nainá tsikínda nga tjínè‑la̱ nga ko̱ma ski̱ne̱ xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ ko̱ ra nda be kjo̱hixi̱. 'Kia̱ nga ski̱ne̱, ki̱chja̱'tá‑la̱ Nainá nga ki̱tso̱‑la̱: “Tse kjo̱nda kata'se‑li Na̱'ìn a̱'ta 'tse̱ tsajmì kìi̱.” 4Nga'tsì tsajmì ra Nainá tsikínda, nda‑ní, mì kì ko̱ma ki̱náchrjengieé. Ko̱maá si̱chjeén ijyeé tsa ki̱nákjoa̱'tá‑lá Nainá 'kia̱ nga si̱chjeén nga 'kín‑lá: “Tse kjo̱nda kata'se‑li Na̱'ìn.” 5Jè 'én‑la̱ Nainá sítsjeé tsajmì, ko̱ ti̱'koa̱á matsjeé‑te 'kia̱ nga nakjoá'ta‑lá Nainá. 6Ji̱, tsa ko̱'sín ko̱kón‑ya‑la̱ jñà xi̱ta̱ xàngie̱é kjoa̱ kìi̱, 'ñó nda si̱xá'ta‑la̱ Cristo Jesús. 'Ñó nda si̱jin‑isa‑li kjo̱bítsjen a̱'ta 'tse̱ 'én ra makjiín‑ná ko̱ kjo̱bítsjen ra nda tjín ra nda tji'mìtji̱ngi‑la̱. 7Tanga kì taxki̱ nisin‑la̱ 'én jchínga 'tse̱ i̱sà'nde ra nìmé chjí‑la̱ ra tà kjo̱bítsjen‑la̱ xi̱ta̱. Tinè‑la̱ ijo‑li nga jcha̱xkín Nainá. 8Tsa kínè‑lá ijo‑ná nga 'ki̱‑lá nga'ñó, sa̱kó chiba‑la̱ kjo̱nda, tanga tsa kínè‑lá inìma̱‑ná nga nda jcha̱xkén Nainá, isa̱á sa̱kó‑ná kjo̱nda ra machjeén‑ná nga ki'ta ni̱chjin. Sa̱kó‑ná kjo̱nda i̱ a̱'ta nangi ko̱ ján ngajmi. 9'Én kìi̱, 'én kixi̱‑ní. Machjeén‑ní nga katakjiín ijye‑la̱ xi̱ta̱. 10Kií ko̱'sín biné‑ilá xá ijo‑ná, ti̱'koa̱ nìkjieén kjo̱hi'in, nga̱ jé i̱nchichiñá‑lá Nainá ra tíjnakon ra ma‑la̱ bachrjekàjin kjo̱hi'in nga'tsì xi̱ta̱. Tanga tà jñá kjón ki̱tjokajin kjo̱hi'in jñà ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. 11Ko̱'sín ta̱te̱xoma‑la̱ xi̱ta̱, ti̱'koa̱ ko̱'sín ta̱kón‑ya‑la̱ 'én kìi̱. 12Kì yá ra bachrjengi‑li ni̱'sín isa̱ i'ndí ra ji̱. Ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, ji̱í nda 'tin ítjìn mé‑ni nga ski̱íngi‑li xi̱ta̱ kó'sín nakjí, kó'sín nga 'nì, kó'sín nga tsjacha 'yi Nainá ko̱ xi̱ta̱, [kó'sín nga nda tíjna inìma̱‑li], kó'sín nga makjiín‑li a̱'ta 'tse̱ Nainá, ko̱ kó'sín nga tsje tjiníjchí ijo‑li ya̱ ngixko̱n Nainá. 13Skanda 'kia̱ nga kijchòjkon‑la, 'koa̱á 'sín 'ti̱ìn: chjítá'yájin‑la̱ xi̱ta̱ 'én‑la̱ Nainá; ko̱'sín tinè‑la̱ nga 'ñó kata'bé‑la̱ ikon; ti̱'koa̱á ta̱kón‑ya‑la̱. 14Kì niìjchaàjin nga si̱xá'ta‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ kjo̱tjò ra itjábé‑li 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá tsakásòn‑li tsja nga jñà kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá a̱'ta tsa̱ji. 15A̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, kji'tá ni̱chjin chjítá'yáki̱i, ti̱'koa̱ ti̱xáki̱i mé‑ni nga ske̱‑ni xi̱ta̱ nga tímajchíngako̱‑ní kjoa̱ kìi̱. 16Nda ti̱kondi̱i ijo‑li mé ra 'nì. Ti̱'koa̱ 'ti̱ìn kinda̱ jè 'én ra bakon‑ya‑la̱ xi̱ta̱. Kixi̱ ti̱jni. Tsa ko̱'sín si̱hitjasìn, ngaji̱ kítjo̱kajin‑ní kjo̱hi'in; ti̱'koa̱á ki̱tjokajiín jñà xi̱ta̱ ra 'nchré‑li.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\