1 Timoteo 5

1Jè ra ijye nàmi̱hí'xtín, kì taxki̱ nikjaká‑la̱; 'koa̱á 'sín 'tèna̱jmíya‑la̱ koni tsa na̱'ìn‑li ma; ti̱'koa̱ jñà ra isa̱ i̱xti, 'koa̱á 'sín 'tèna̱jmíya‑la̱ koni tsa i̱xti 'ndsì ma. 2Jñà ndí íchjín ra ijye na̱hí'xtín, 'koa̱á 'sín 'tèna̱jmíya‑la̱ koni tsa na̱‑li ma. Jñà ra i̱xti íchjín‑isa, 'koa̱á 'sín 'tèna̱jmíya‑te‑la̱ koni tsa tichji ma, ko̱ ngi tsje katijna kjo̱bítsjen‑li. 3Ti̱si̱ko̱o jñà íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱, tsa ngi kixi̱ kjoa̱ nga tsìn yá ra basìko̱'ta. 4Tsa tjín íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱ ra tjín‑la̱ i̱xti, ko̱ tsa i̱xti‑ndi̱í, jñà i̱xti kìi̱, ítjòn katasíhitjasòn ya̱ ni'ya‑la̱ kó'sín nga bexkón Nainá. Katasiko̱ xi̱ta̱ xákjén, mé‑ni nga tsjá ngajo‑ila̱ kjo̱tsjacha xi̱ta̱ jchínga‑la̱. Kjoa̱ kìi̱, ndaá tjín. 'Koa̱á 'sín sasén‑la̱ Nainá. 5Jè chjo̱ón ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱ ra kixi̱ kjoa̱ nga tíjna ta̱jngo, jé Nainá 'ñó bá'ta ikon ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n bítsa'ba nga chja̱'ta‑la̱ Nainá. 6Tanga jè chjo̱ón ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱ ra kjo̱tsja 'tse̱ i̱sà'nde ra 'cho tjín tsjá‑la̱ ijo‑la̱, mi'ken‑ní a̱'ta 'tse̱ Nainá ni̱'sín tíjnakon‑ni ijo‑la̱. 7'Koa̱á 'sín ta̱kón‑ya ijye‑la̱ kjoa̱ kìi̱, mé‑ni nga nda si̱ìjchá‑ni ijo‑la̱ nga mì yá ra 'cho ki̱tso̱‑la̱. 8Tsa yá ra mì kì síkinda̱ xi̱ta̱ xákjén nga ko̱si̱ko̱, ma'tsia̱ ítjòn‑ni jñà ra ya̱ títsa̱jnako̱ ni'ya‑la̱, tsa mì ko̱'sín ko̱si̱ko̱ xákjén, mì kì i̱nchisíhitjasòn 'én ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. Isa̱á 'cho i̱nchisíkítsa̱jna‑ni ijo‑la̱ nda mí 'koa̱‑ni koni jñà xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. 9Íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱ ra si̱'ta xa̱jo̱n nga ko̱ma ki̱si̱ko̱, tà jñá‑ní ra tsato jàn‑kan nó tjín‑la̱ ra ngi kixi̱ tsikitsa̱jnako̱ 'xi̱n‑la̱. 10Jñà ra 'ya‑la̱ nga nda isíjchá ijo‑la̱ 'tse̱ xá ra nda tjín; tsa ndaá isíjchá i̱xti‑la̱, tsa ndaá isìsin‑la̱ xi̱ta̱ ra ijchòjkon ni'ya‑la̱, tsa tsiníjnoó ndsa̱ko̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo nga nda isìsin‑la̱, tsa tsasìko̱ó xi̱ta̱ ra kjoa̱ tjín‑la̱. Tsa ko̱'sín isìhitjasòn nga'tsì xá ra nda tjín ko̱ma si̱'ta xa̱jo̱n. 11Tanga jñà íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱ ra 'sa̱ i̱xti‑isa mì kì ko̱ma xa̱jo̱n si̱'ta. 'Kia̱ nga 'xi̱n kjoa̱hajin‑la̱, mì tsa i'in ko̱ma‑la̱ nga ki̱ncha'taxìn‑la̱ Cristo nga ki̱xan ìjngo 'ká‑ni. 12Tsa ko̱'sín 'si̱in, kjo̱hi'iín sa̱kò‑la̱ nga mì kì i̱nchisíhitjasòn koni 'sín kitsjà tsa'ba nga ti̱'sa̱ ítjòn. 13Íchjín kìi̱, ti̱'koa̱á mangaá‑la̱ nga jndíi̱ ra ján minchimajto ni'ya. Ma'tsè‑ní, mì tsa tà ma'tsè. Ti̱'koa̱á 'én ndiso bíxkó. Fajin fa'a kjoa̱ ra mì ya̱ bako̱‑la̱ ko̱ taxki̱ chja̱á 'én ra mì kì bakèn‑la̱. 14'A̱n, 'koa̱á 'sín mejèn‑na nga katixan‑ni jñà íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱ ra 'sa̱ i̱xti‑isa. Kata'se‑la̱ i̱xti. Nda katatéxoma ya̱ ni'ya‑la̱ mé‑ni nga mì 'cho ki̱tso̱‑ni ra kondra̱ fì‑ná. 15Tjín i'ka ra ijye tsáfaya‑la̱, ya̱á kiìtji̱ngi ìjngo 'ká‑ila̱ xi̱ta̱‑ni̱í. 16Tsa jngo xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá tsa tjín íchjín xákjén ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱, machjeén‑ní nga katasiko̱ xákjén mé‑ni nga mì jè na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo 'ñó ska̱nè‑ila̱ xá. Jè na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ka̱ma ko̱si̱ko̱ jè chjo̱ón ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱ ra ngi kixi̱ kjoa̱ nga i'in tíjna. 17Jñà xi̱ta̱ jchínga ra nda batéxoma ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, bakèn‑la̱ nga nda jcha̱xkón ko̱ ti̱'koa̱ ki̱si̱ko̱'ta mé ra machjeén‑la̱, ma'tsia̱ko̱ kjòn‑ni jñà ra síxá nga chja̱ya ko̱ nga bakón‑ya 'én‑la̱ Nainá. 18Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tíchja̱ nga tsò: “Jè nchra̱ja̱ ra síxá, kì na̱'ya bì'a tsa'ba.” Ti̱'koa̱á tjí'ta‑te ra tsò: “Jè xi̱ta̱ ra síxá, machjeén‑ní nga katachjí‑la̱.” 19Kì tà chjàn nisin‑la̱ tsa yá ra bángi xi̱ta̱ jchínga ra batéxoma 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, tsa mì jò jàn ma‑ni xi̱ta̱ ra kijtse kjòn‑ni xko̱n kjoa̱ ra kjomà. 20Tanga jñà ra bátsji-jé‑isa, ti̱kjaká‑la̱ ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, mé‑ni jñà xi̱ta̱ ra i'ka, 'koa̱á 'sín jtsa̱kjòn‑nì. 21'Koa̱á 'sín tíbiné‑la ya̱ ngixko̱n Nainá ko̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ ìkja̱li̱‑la̱ ra xá tsjahíjin‑ni, nda ti̱hitjasìn kjoa̱ kìi̱. Kì ni̱mé kjoa̱ ra bindajín 'kia̱ nga ti̱kjè 'ya‑la̱ a kixi̱í kjoa̱. Kì tà i'ka xi̱ta̱ chjaájin nga nda kíndajín‑la̱. Ngásòn nda tindajín ijye‑la̱. 22Kì yá xi̱ta̱ ra taxki̱ chjaájin nga kjósòn‑la̱ ndsi̱i 'kia̱ nga 'ki̱‑la̱ xá ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá; nda ti̱kítsjen ítjìn mé‑ni nga mì ji̱ ko̱ko̱'ta‑li jé‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií. Tsje ti̱jni ra ji̱. 23Nga ko̱'sín ta 'chin tjín ki'ta‑la̱ i̱ndsi̱'bì, kì tà nandá 'yì, ti̱'koa̱á 'tio̱ chibi nandá xán 'tse̱ uva. 24Tjín i'ka xi̱ta̱ ra ti̱'kia̱ 'ya‑la̱ jé‑la̱ 'kia̱ nga ti̱kjè sindajín‑ni. Tanga ti̱'koa̱á tjín i'ka ra a̱skan 'ya‑la̱. 25'Koa̱á ti̱'sín tjín xá ra nda tjióo̱n, tjín ra ndi̱to̱ón 'ya‑la̱. Ti̱'koa̱á tjín xá ra nda tjióo̱n ra mì tsa ndi̱to̱n 'ya‑la̱ tanga mì kì ka̱ma si̱jna'ma ki'ta. Takó jcha̱á‑la̱ a̱skan‑nioo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\